Advokatbladet har gått gjennom alle disiplinærfellelser fra 2013 til 2017. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
Advokatbladet har gått gjennom alle disiplinærfellelser fra 2013 til 2017. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

17 advokater står bak 63 brudd

Enkelte advokater er gjengangere i disiplinærsystemet. I perioden fra 2013 til 2017 har sytten advokater hele 63 endelige fellelser for brudd på god advokatskikk. De sytten advokatene er alle felt tre eller flere ganger.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbladet har gått gjennom samtlige fellelser i Disiplinærnemnden og de syv regionale disiplinærutvalgene for siste femårsperiode, og kartlagt både hvilke advokater som er gjengangere, samt sjekket hvilke punkter i Regler for god advokatskikk (RGA) advokater hyppigst felles for.

Fellelser i disiplinærsystemet er offentlige i fem år.

Én Oslo-advokat står alene for seks fellelser, mens to advokater, en fra Møre og Romsdal krets, og en fra Oslo krets, står bak fem fellelser hver.

Oslo-advokaten med flest fellelser er nå rapportert inn til Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, som skal vurdere om Advokatbevillingsnemnden skal varsles for å vurdere advokatens bevilling.

Fra disiplinæravgjørelse:

«Disiplinærnemnden har merket seg at advokaten viser til at det er alminnelig godkjent av domstolene at e-poster og telefonsamtaler timeføres med 0,25 timer pr. e-post/samtale. Nemnden vil til dette bemerke at lagmannsretten i RG-2012-1064 også uttalte at det må kreves at advokater organiserer arbeidet for klienten på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, slik at det unngås at det faktureres enkeltvis pr. e-post, brev eller telefonsamtale.»

Advokaten fra Møre og Romsdal er nylig blitt fratatt sin advokatbevilling.

36 fellelser

Fem advokater har fire fellelser hver i disiplinærsystemet i siste femårsperiode. Tre av disse er fra Oslo, to er medlemmer av Advokatforeningen, mens den tredje ikke er medlem. De to øvrige er fra Hordaland og Sogn og Fjordane, en er medlem av Advokatforeningen, den andre ikke. En av dem praktiserer ikke lenger som advokat, og bevillingen opphørte i 2015.

Fra disiplinæravgjørelse:

«Advokaten har ikke krav på salær, slik utvalget ser det. Han har ikke utført noe arbeide som har kommet klageren til nytte. Det er ikke fremlagt faktura og timeliste, og det er heller ikke opplyst noe av størrelsen av salærkrav og innbetaling.»

De åtte advokatene på gjenganger-toppen, som alle har fire eller flere fellelser i siste femårsperiode, står til sammen bak 36 fellelser. Fellelser i disiplinærutvalg som er anket til Disiplinærnemnden, regnet som én fellelse. Men ettersom flere av sakene har blitt anket, har disse åtte advokatene sysselsatt disiplinærsystemet med et femtitalls saker i perioden.

Ni advokater har tre fellelser hver i perioden. Fire av disse er ikke medlemmer av Advokatforeningen, og kommer fra henholdsvis Oslo, Rogaland, Vest-Agder og Trondheim, mens de fem andre er fra Oslo, Buskerud og Hordaland og Sogn og Fjordane kretser.

Totalt står disse 17 advokatene for 63 fellelser.

Ingen samlede tall

Det føres ikke offentlig, samlet statistikk over fellelser i disiplinærsystemet. Disiplinærutvalgene, som har medlemmer utnevnt av Advokatforeningen, publiserer en årsrapport som også inneholder ankesaker, og tallene derfra er derfor ikke endelige.

Tallene fra Disiplinærnemnden, hvis medlemmer er utnevnt av Justisdepartementet, er derimot endelige.

Antallet behandlede klagesaker økte med drøye tretti prosent, fra 412 i 2013 til 538 i 2017 i disiplinærutvalgene, mens antall behandlede klagesaker i Disiplinærnemnden økte med 7,6 prosent i perioden.

Disiplinærutvalgene er førsteinstans for klager på advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, det vil si drøye nitti prosent av landets advokater. Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger fattet i disiplinærutvalgene, og førsteinstans for klager mot advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen.

Kilde: Advokatbladet
Kilde: Advokatbladet
Kilde: Advokatbladet
Kilde: Advokatbladet

Mange av advokatene som felles i disiplinærsystemet, felles for flere brudd på RGA. Det to punktene med overlegent flest fellelser, er pkt. 1.3 og pkt. 3.1.2.

Disiplinærutvalget Oslo krets, 22.april 2014:

«I skjerpende retning bemerkes at advokaten aktivt har forsøkt å føre klager bak lyset. Endog overfor disiplinærutvalget har advokaten fastholdt at det var sendt inn stevning og at det var purret på denne. Det må også legges til grunn at advokaten har sviktet klager i en meget sårbar situasjon.»

De to punktene står for over halvparten av fellelsene (se egen tabell).

Punkt 1.3 handler om advokatens opptreden, og lyder: «En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

Punkt 3.1.2 handler om forholdet til klienten, og lyder: «En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.»

På tredjeplass over punktene advokater oftest felles for, med nærmere fjorten prosent av fellelsene i siste femårsperiode, står punkt 3.3.1. Dette punktet handler om salærberegning, og lyder slik: «Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.»

De største kretsene topper antall saker: Oslo, der over halvparten av landets advokater praktiserer, har 272 fellelser i perioden, mens Aust-Agder har færrest, bare to.