23 advokater felt for disiplinærbrudd

En Oslo-advokat er meddelt kritikk for å ha tatt en sak mot en tidligere klient, og er en av 23 advokater som nylig er felt for disiplinærbrudd.

Publisert

Den kvinnelige Oslo-advokaten, som ikke er medlem av Advokatforeningen, ble derimot frifunnet for påstått klient-napping: Ifølge klager, som var førsteforsvarer i en straffesak, skal Oslo-advokaten ha fristet hans klient til å bytte forsvarer, blant annet ved å tilby klienten barnevakt under rettssaken.

Oslo-advokaten ble hyret inn av klienten til å bistå henne med salg av en leilighet, men tok etter dette også over som klientens advokat i en straffesak.

Disiplinærnemnden bemerker at en påstand om denne type brudd er veldig alvorlig, og at beviskravet derfor bør være strengt. Nemnden innvender at de ikke kan se at en slik alvorlig påstand er sannsynliggjort ved de opplysninger som fremkommer i klagesaken, og tillegger at heller ikke klagers dokumenter underbygger en slik påstand.

Nemden viser også til et støtteskriv der det fremkommer at klienten kontaktet innklagede for «bistand til salg av min leilighet og for at hun skulle bistå meg med min straffesak».

Disiplinærnemnden påpeker at skrivet ser ut til å være utarbeidet av andre enn klienten, men tillegger at den ikke kan se bort fra dette, så lenge klienten har undertegnet og ingenting tilsier at klienten skal ha blitt tvunget til å underskrive brevet.

Av sakens dokumenter fremkommer det at en av de andre tiltalte i samme straffesak tidligere har vært representert av innklagdes kollega. Klager har anført at dette er brudd på god advokatskikk (RGA) 3.2.4 «En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient». Nemnden påpeker at dette, ifølge RGA, gjelder for alle deltakere i advokatvirksomheten.

– Innklagedes ansvar

Innklagede har påpekt overfor Disiplinærnemnden at klienten ble orientert om at en kollega tidligere hadde vært forsvarer for en av de andre tiltalte i saken, og at klienten ikke var kjent med at det kunne ha påvirkning på hennes sak. Innklagede understreker også at hun ikke kjente saken godt nok til å ta stilling til eventuell motstrid – og mener klager, altså førsteforsvareren, burde ha gjort henne oppmerksom på det.

På dette punkt var Disiplinærnemnden ikke enig med innklagede, og kom frem til en fellelse:

«Disiplinærnemnden vil til dette bemerke at det er innklagedes ansvar å ta stilling til interessekonfliktspørsmålet og å sette seg inn i saken til at man reelt kan ta stilling til det.»

Nemden poengterer at dette ikke skal overlates til klienten som den uprofesjonelle part eller til andre advokater, og viser til en e-post der innklagede skrev at hun «kjente saken fra før ettersom vårt kontor har representert an av de andre tiltalte i saken».

Ved å påta seg oppdraget som medforsvarer handlet innklagede advokat i strid med regler for god advokatskikk punkt 3.2.4, og bør meddeles kritikk, skriver disiplinærnemden.

23 advokater felt

Hele 23 advokater er felt i disiplinærutvalgene og i Disiplinærnemnden i perioden mai, juni og juli 2016. Her er en kretsvis oversikt over fellelsene:

Møre og Romsdal krets

En advokat fikk advarsel for å ha handlet i strid med god advokatskikks Pkt 4.1 (Opptreden overfor retten).

Sør-Rogaland krets

En advokat felt for å ha brutt Pkt. 3.2.1 (En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet) og Pkt. 3.3.1 (Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær).

En advokat felt for Pkt. 3.1.2. (En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ).

Trøndelag krets

To advokater felt for de samme punktene; 2.3 (fortrolighet) og 5.3 (henvendelser til motpart).

Vestfold krets

En advokat felt for Pkt. 1.3 (en advokat skal opptre saklig og korrekt)

Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Advokat har fått nedsatt salær, og må tilbakebetale.

Advokat felt for to punkter; 3.2.1 (lojalitet) og 3.2.2 (må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat).

Østfold og Follo krets

Advokat fikk nedsatt salær, må tilbakebetale.

Buskerud krets

Advokat felt for Pkt. 3.1.2 (se over) og 3.3.1 (salærberegning).

Helgeland og Salten krets

Advokat felt for 3.3.1 (klienten har krav på å få opplyst om salærberegning). Nedsatt salær

Oslo krets

Advokat har fått nedsatt salær, og må betale tilbake til klienten.

Advokat felt for Pkt. 3.1.2 (se over). Fått advarsel, nedsatt salær, og må tilbakebetale salær.

Advokat felt for Pkt. 1.3 (saklig opptreden). Nedsatt salær, må tilbakebetale.

Advokat felt for Pkt. 1.3 (saklig opptreden). Nedsatt salær.

Advokat felt for Pkt. 3.1 (klienten har krav på å få info om salærberegning). Nedsatt salær.

Advokat felt for Pkt. 1.3 (saklig opptreden).

Advokat felt for Pkt. 3.2.1 (lojalitet) og 3.2.4 (oppdrag mot tidligere klient). Fikk irettesettelse.

Advokat felt for Pkt. 2.3.1 (fortrolighet) og 2.3.2 (taushetsplikt). Fikk irettesettelse.

Ikke-medlemmer

Oslo-advokat felt for brudd på tre punkter; 3.1.2 (for å ha påtatt seg oppdrag som ikke var på anmodning direkte fra klienten), 3.3.1 (klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær), og 1.3 (en advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt). Advokaten fikk også salæret nedsatt, og tilpliktes tilbakebetaling.

En advokat fra Nordland felt for Pkt. 3.3.1 (klienten har krav på informasjon om salærberegning). Salæret nedsatt, må tilbakebetale. Oslo-advokat felt for Pkt. 4.5 (Forlikstilbud).

Oslo-advokat felt for Pkt. 3.2.4 (Oppdrag mot tidligere klient).

Se Reglene for god advokatskikk her