I underkant av tretten prosent av de innklagede advokatene ble felt, viser Advokatbladets gjennomgang av høstens disiplinærsaker. Illustrasjonsfoto.

15 advokater felt i totalt 116 disiplinærsaker

En advokat hjalp en klient på lukket avdeling med å ringe kjæresten, en annen droppet å fortelle retten at hun ikke lenger hadde fullmakt til å representere et dødsbo, mens en tredje delte fortrolig informasjon i et prosesskriv. Dette er noen av høstens disiplinærsaker.

I perioden 20. september til 8. januar ble det behandlet 116 klagesaker i disiplinærutvalg og -nemnd. Totalt ble femten advokater felt for brudd på god advokatskikk.

Av disse ble 35 forhold avvist, og 51 forhold endte med frifinnelse. Tre advokater fikk advarsel, åtte advokater fikk irettesettelse, ni advokater fikk nedsatt salær, fire advokater fikk kritikk, tre advokater måtte tilbakebetale penger og to advokater måtte betale saksomkostninger.

Her kan du lese om et knippe av dem.

Fulgte ikke opp klienten

En Oslo-advokat bistod en mann i forbindelse med en barnefordelingssak etter en separasjon i 2017.

Klienten mener advokaten var lite tilgjengelig, i tillegg til at han opplevde at han ikke fikk relevante svar på spørsmålene han stilte. Advokaten på sin side mener at han har gitt klienten svar og råd på de spørsmålene han fikk.

Disiplinærutvalget i Oslo krets har sett korrespondansen mellom de to, og konkluderer med at det har vært «minimal kontakt mellom Advokaten og Klager». De mener også at det ikke «foreligger (…) kopi av brev, e-poster eller andre opplysninger i saken som tilsier at Advokaten har informert Klager om sakens status, hva han kunne bistå med, og det er heller ikke gitt Klager noen tilbakemeldinger i saken etter oppstartsmøte.»

Dermed får advokaten kritikk for brudd på Regel for god advokatskikk punkt 1.2 om å fremme rett og hindre urett, punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden, samt punkt 3.1.2 om å utføre oppgaver man påtar seg og holde klienten oppdatert om sakens gang.

Felt for brudd på taushetsplikten

En advokat i Oslo har fått irettesettelse etter å ha brutt taushetsplikten i forbindelse med at han skulle trekke seg som prosessfullmektig, og delte fortrolige opplysninger fra sin klient som forklaring for sin fratreden i prosesskrivet til retten.

Advokaten felles også for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, ved at han overfor retten ordla seg på en måte som kunne få «negativ betydning for klager», samt punkt 3.1.5 ved at han ikke opplyste klager om at salærkravet kom til å bli langt høyere enn først antatt.

Gjorde ikke nok for å avdekke interessekonflikt

En advokat er i en ankesak til Disiplinærnemnden felt for brudd på Regel for god advokatskikk punkt 3.2.1, jf. Punkt 3.2.6 om interessekonflikt. Dermed får han kritikk.

Advokaten var forsvarer for en regnskapsfører, samtidig som at en kollega av advokaten gransket den samme regnskapsføreren for mulig underslag via en ekstern revisor.

Regnskapsførerens forsvarer hevder han ikke kjente til granskningen, samt at hverken klienten eller de fornærmede i saken dukket opp i firmaets klientoversikt.

Nemnden tar utgangspunkt i at det stilles strenge krav til advokatens undersøkelsesplikt av potensielle interessekonflikter, og skriver at: «Etter gjeldende regler er det ikke tilstrekkelig at advokaten viser til at han ikke visste om kollegaens oppdrag, når han ikke har foretatt seg noe for å avdekke mulig konflikt. Advokaten har da ikke gjort det som kreves av ham.»

Hjalp klienten med å ringe kjæresten fra fengsel

En advokat på Sørlandet hjalp en klient i fengsel med å få kontakt med kjæresten.

Det var mens den innsatte, som sitter på lukket avdeling, snakket med det som angivelig skulle være advokaten, at en betjent oppdaget at han i realiteten snakket med kjæresten sin.

Advokaten erkjenner forholdet og skriver til Disiplinærutvalget at: «(…) etter en rekke rettsprosesser de senere år har også flere venner/bekjente fra før hans jusstudium dukket opp som klienter. Saker og mennesker har flere sider og han trenger som mange andre en strekk for å bli minnet om grenselinjene.»

Innrømmelsen til tross, feller utvalget advokaten for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatstandens anseelse, og gir ham en advarsel.

Advokaten har tidligere blitt straffeforfulgt for et liknende, men mer alvorlig forhold.

Unnlot å informere retten om manglende fullmakt

En advokat var prosessfullmektig i en odelsløsningssak, hvor hun representerte klagers far. I utgangspunktet representerte hun også dødsboet til klagers bestemor, hvor det ble åpnet offentlig skifte og oppnevnt en bostyrer. Boet er eier av en landbrukseiendom, hvor det ble begjært odelstakst. Advokatens fullmakt til å representere dødsboet ble senere trukket tilbake.

Da saken ble behandlet i retten, ga ikke advokaten beskjed om at hun ikke lenger hadde fullmakt til å representere dødsboet.

Selv om advokaten argumenterer med at hun ivaretok klientens interesser, mener Disiplinærutvalget at det ikke kan «gå på bekostning av å gi retten alle relevante opplysninger i en pågående sak.»

Dermed ble advokaten felt for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 4.2, annet ledd om åpen og saklig bevisførsel, og meddelt kritikk.

Illustrasjonsfoto: Thea N. Dahl
Powered by Labrador CMS