Illustrasjonsfoto: iStock/MarianVejcik

Mistenkte nordmenn kan utleveres til EU, uten prøving i norsk rett

JU§NYTT. Ny avtale om arrestordre mellom Norge og EU trer i kraft 1. november.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Den delen av arrestordreloven, jf. LOV-2012-01-20-4, som gjelder nordisk-europeisk arrestordre og ny forskrift til arrestordreloven, vil tre i kraft 1. november 2019 - 13 år etter at Norge inngikk en parallellavtale med EU om overlevering av lovbrytere i juni 2006.

– Den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier justisminister Jøran Kallmyr i en pressemelding.

Ingen overlevering utover EU

Overlevering av lovbrytere vil da kunne skje betydelig raskere enn etter dagens system. Den erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Det nye systemet innebærer at norske statsborgere vil kunne overleveres til EU-stater.

Overleveringen vil skje på vilkår av at personen ikke utleveres videre til stater utenfor EU. I tillegg er det fastsatt korte frister for avgjørelse og iverksetting av overleveringer. Overlevering vil skje raskere og mer effektivt enn etter dagens system.

– Med dette nye regimet vil vi nok i mye større grad få begjæringer fra andre EU-land, og det vil stille norske påtalejurister og forsvarere overfor helt nye problemstillinger. Ikke minst vil vi få behov for et større kontaktnett i andre land, sier advokat Anders Brosveet til Rett24.

Han sitter i strafferettskomiteen i CCBE, den europeiske advokatorganisasjonen.

Prinsippet om domstolsprøving av vilkårene for overlevering videreføres. Påtalemyndigheten, og ikke Justis- og beredskapsdepartementet som tidligere, skal avgjøre om arrestordren skal etterkommes eller ikke.

European Arrest Warrant

I 2004 innførte EU European Arrest Warrant, en avtale som inkluderer alle medlemslandene.

Kort fortalt innebærer den at medlemsland arresterer og overfører mistenkte eller domfelte til den utstedende staten, slik at den kriminelle kan bli stilt for retten eller sone ferdig en dom.

To år etter, i 2006, inngikk Norge en parallellavtale med unionen, som nå altså trer i kraft fredag 1. november.

Powered by Labrador CMS