Det er flere kvinnelige partnere totalt sett enn før, men de store henger etter.
Det er flere kvinnelige partnere totalt sett enn før, men de store henger etter.

Få kvinner på topp hos de ti største

Blant de ti største advokatfirmaene i Norge er den kvinnelige partnerandelen i underkant av ti prosent.

Publisert

Rekkefølgen er rangert på størrelse. Kilder: TNS Gallup / firmaenes nettsider. * I plasseringskolonnen er firmaene med færrest kvinner rangert først.
Rekkefølgen er rangert på størrelse. Kilder: TNS Gallup / firmaenes nettsider. * I plasseringskolonnen er firmaene med færrest kvinner rangert først.

For advokatbransjen som helhet, har kvinneandelen blant partnerne økt, fra fjorten prosent i 2013, til tyve prosent i 2015, viser TNS Gallups bransjeundersøkelse.

– Om vi fremskriver utviklingen, vil vi først nå full likestilling på partnerfronten i november 2050, men magefølelsen min sier at vi nok vil komme dit lenge før, trolig i 2030, sier seniorkonsulent Harald Djupvik i TNS Gallup. Han har fulgt trender i advokatbransjen tett siden 2003.

Hele 18 av de 25 største advokatfirmaene har færre kvinnelige partnere enn snittet på tyve prosent, viser en gjennomgang Advokatbladet har gjort (se tabellen over).

Med bare to kvinnelige partnere av totalt femti, er Arntzen de Besche det advokatfirmaet som har den laveste prosentandelen kvinnelige partnere i denne gruppen.

Managing partner Sven Iver Steen i Arntzen de Besche mener at det generelt er for få kvinnelige partnere i advokatbransjen, og at årsakene til at firmaet har så få kvinnelige partnere, er de samme som i bransjen for øvrig.

– Vi hadde en høyere kvinneandel tidligere og har inntil nylig hatt både kvinnelig styreleder og kvinnelig managing partner. At akkurat vi nå har så få kvinner, tror jeg er mer en tilfeldighet. Jeg er sikker på at dette vil endre seg om ikke lenge, sier Steen.

Firmaet ønsker flere kvinner i partnerskapet, forteller han.

– Vi vedtok rett før sommeren en ny strategiplan. I denne planen er et helt sentralt uttalt mål en sterk økning i antall kvinnelige partnere, og dette har stort fokus hos dagens ledelse. Vi har mange meget dyktige kvinnelige advokater, og vi vil derfor i tiden fremover ta opp flere kvinnelige partnere. Vi har også døren åpen for eksterne kandidater, og kvinnelige advokater som ønsker en partnerkarriere er velkommen til å ta kontakt med meg, sier Steen.

Firmaet tror at mangfold blir en viktig verdiskaper fremover.

Wikborg Rein har en høyere kvinneandel enn Advokatbladets tall viser, påpeker managing partner Finn Bjørnstad: Når kontorene i London, Singapore og Shanghai inkluderes, har firmaet totalt ni kvinnelige partnere.

For å rekruttere flere kvinner må det settes i verk en kombinasjon av tiltak, sier han.

– Dette jobber vi med i forbindelse med ferdigstillelsen av vår talent management strategi, som skal gjelde fra 2017, sier Bjørnstad.

Det lave antall kvinnelige partnere i de store advokatfirmaene er en bransjeutfordring, mener også partner Morten P. Smørdal i BA-HR.

– BA-HR bidrar derfor i flere fora for å inspirere kvinnelige advokater til å stå løpet ut. Videre har vi intern fokus på utfordringen, og tar grep som forhåpentligvis vil gi resultater på noe sikt, sier Smørdal.

– Jeg er ikke i tvil om at det er minst like mange førsteklasses kvinnelige partneremner som menn, så det er et nederlag hvis kjønnsfordelingen ikke endres vesentlig i løpet av det neste tiåret, sier Ernst Ravnaas.
– Jeg er ikke i tvil om at det er minst like mange førsteklasses kvinnelige partneremner som menn, så det er et nederlag hvis kjønnsfordelingen ikke endres vesentlig i løpet av det neste tiåret, sier Ernst Ravnaas.

[caption id="attachment_8473" align="alignright" width="255"] – Jeg er ikke i tvil om at det er minst like mange førsteklasses kvinnelige partneremner som menn, så det er et nederlag hvis kjønnsfordelingen ikke endres vesentlig i løpet av det neste tiåret, sier Ernst Ravnaas.[/caption]

Ernst Ravnaas, managing partner i Steenstrup Stordrange, sier at det neppe er tvilsomt – dersom man ser på bransjen som helhet – at «den mannsdominerte kulturen i de store firmaene i stor grad har ført til et for snevert kravspekk til en partner, med krav som i mindre grad har appellert til kvinner».

– Jeg tror ikke det i noen av de store firmaene har vært noe ønske om mannsdominans, men de krav som har vært stilt, har skremt bort svært mange særdeles kompetente kvinnelige partneremner. Vi har i dag et uttrykt og klart ønske om å øke kvinneandelen betydelig. Jeg er overbevist om at det vil være et suksesskriterium å lykkes med det. Jeg ser ingen gode grunner for at det skal være færre kvinnelige partnere enn menn, sier Ravnaas.

Steenstrup Stordrange jobber aktivt for å rekruttere flere kvinnelige partnere, sier Ravnaas.

– Vi har det siste året tatt opp to nye kvinnelige partnere, altfor få i forhold til opptaket av nye menn, men vi arbeider bevisst med dette. Vi søker å legge opp til rammebetingelser som skal gjøre det mulig både for kvinner og menn å få tro på at det som partner går an å ha en god balanse mellom arbeid og fritid / privatliv. Det er et paradoks at man er i en av de mest lønnsomme bransjene, og samtidig kanskje dårligst i klassen til nettopp å ta hensyn til dette, sier han.