Strafferett i fjerde utgave

Hovedtemaet i boken er gjeldende, alminnelig strafferett etter straffeloven av 2005, men også grunnlovsendringer fra 2014 av strafferettslig betydning er tatt med. 

Boken skal gi inngående redegjørelser for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen behandler boken straff som styringsmiddel, folkerettslige og kulturelle begrensinger som straff er underlagt, samt forholdet mellom rettsikkerhet og straff.

Selve systematikken i boken er den samme som i tidligere utgaver, der det gis en praktisk tilnærming til strafferetten. Forfatteren legger også i denne utgaven betydelig arbeid i å fremheve det rettskildemessige grunnlaget for bokens påstander om gjeldende rett. Boken vier større plass til forarbeidene til straffeloven av 2005 enn tidligere utgaver, da disse forarbeidene opplagt er av større betydning enn forarbeidene til straffeloven av 1902.   Endringer i Grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren 2014 er også innarbeidet.

Hovedvekten er lagt på beskrive og forklare problemstillinger og resonnementer som brukes, eller bør brukes ifølge forfatteren selv, når man tar stilling til hva som er gjeldende strafferett. Bokens målgruppe er enhver som arbeider med strafferett – enten de er juridiske studenter, erfarne jurister eller samfunnsborgere med interesse for kriminalitet og straff.

Bla i bokens første 40 sider her.

Strafferett, 4 utg.

Ståle Eskeland, Cappelen Damm, 602 sider, kr 799.

Powered by Labrador CMS