Illustrasjonsfoto: Eranicle, Istock
Illustrasjonsfoto: Eranicle, Istock

Advarer mot å kutte advokat-hjelp til overgreps- og voldsofre

Det er uforsvarlig å foreslå at retten til juridisk bistand for å vurdere politianmeldelse i overgrepssaker ikke skal videreføres, mener tre bistandsadvokater.

Publisert

Rettshjelpsutvalget foreslår at overgreps- og voldsofre som vurderer politianmeldelse ikke skal få hjelp fra advokater, men i stedet få støtte fra et utvidet tilbud knyttet til krisesentre, overgrepsmottak og støttesentre. Forslaget møter motstand.

Advokat Gro Wildhagen.
Advokat Gro Wildhagen.

Advokatfirmaet Salomon-Johansen i Oslo har skrevet en egen høringsuttalelse til Rettshjelpsutvalgets forslag til ny rettshjelpslov. Der advarer advokatene Hege Salomon, Maria Støen Thoresen og Gro Wildhagen i advokatfirmaet Salomon Johansen mot å endre dagens ordning.

De tre advokatene viser til en formulering i NOU 2020:5 der rettshjelpsutvalget drøfter advokaters rolle vis-a-vis overgreps- og voldsofre:

«Utvalget har i sine diskusjoner av retten til bistand til vurdering av anmeldelse vært usikker på rollen til advokaten i slike saker. Det har vært pekt på at rettshjelpen i denne typen saker kanskje består vel så mye av å være støtteperson for fornærmede som å være en rådgiver i juridiske spørsmål.

(...) Det finnes flere andre tilbud som skal gi bistand til overgreps- og voldsofre, blant annet krisesentre, overgrepsmottak og politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte. Utvalget anbefaler at disse tilbudene videreutvikles for å gi fornærmede i alvorlige straffesaker helhetlig bistand og støtte, i stedet for at retten til rettshjelp i disse sakene videreføres.»

Advokat Hege Salomon.
Advokat Hege Salomon.

- Juridiske rådgivere, ikke støttepersoner

Advokatfirmaet Salomon Johansen har lang erfaring nettopp med saker der ofre for overgrep eller vold vurderer politianmeldelse, skriver de i høringsuttalelsen.

I slike situasjoner opptrer de ikke som støttepersoner, men som juridiske rådgivere, fremholder de.

«All den tid utvalget uttrykker usikkerhet med hensyn til advokatens rolle i den type saker, tillater vi oss å mene at det fremstår uforsvarlig å foreslå ikke å videreføre retten til rettshjelp for å vurdere anmeldelse», skriver de.

Både i saker om familievold, voldtekt, incest og menneskehandel spiller bistandsadvokatene en viktig rolle, påpeker Salomon, Thoresen og Wildhagen.

- Avlaster politi- og påtalemyndighet

Advokat Maria Støen Thoresen.
Advokat Maria Støen Thoresen.

I voldtektssaker har advokaten en viktig oppgave i å «realitetsorientere klient om det strenge beviskravet i straffesaker og saksbehandlingstiden. Ved å oppsøke en advokat kan man få rådgivning av en profesjonell aktør i saker der man er usikker på om bør politianmelde eller ikke. Det bemerkes at advokaten i denne rollen kan bidra til avlastning av politi- og påtalemyndighet», heter det i uttalelsen.

Ofre i incestsaker kvier seg ofte for å anmelde, fordi de er i slekt med overgriper, og konsekvensene av anmeldelse blir så store, skriver de tre advokatene.

«Dette tilsier et særlig behov for advokatbistand i forkant av en politianmeldelse. Dersom man tar bort dagens ordning, frykter vi at færre fornærmede i incestsaker vil politianmelde, noe som igjen vil føre til mørketall.»

- Stort tilbakeskritt

Advokatene er også bekymret for hva som kan bli følgenSe for ofre for familievold, og frykter at bortfall av rettshjelp til å vurdere anmeldelse vil ramme de mest sårbare kvinnene og mennene, noe de tre mener vil være «et stort tilbakeskritt i arbeidet med å styrke denne gruppens rettsstilling».

I høringsuttalelsen viser de tre advokatene til at Justisdepartementet allerede i 2009 - og så sent som i et rundskriv om stykkpris fra 2020 - har poengtert at advokaters arbeid med menneskehandelssaker er svært tidkrevende og komplisert, og at vanlig stykkpris ofte derfor ikke vil være tilstrekkelig for denne type saker.

«På bakgrunn av vurderingene justismyndighetene tidligere har foretatt, fremstår det uforståelig at rettshjelpsutvalget nå foreslår at disse klientene skal miste mulighet til en kostnadsfri vurderingssamtale hos advokat», skriver advokatene.

- I strid med internasjonale forpliktelser

«Å fjerne rett til konsultasjon med advokat før forholdet anmeldes vil være i strid med Norges internasjonale forpliktelser i menneskehandelsaker», skriver de videre.

«Vi viser også til Norges internasjonale forpliktelser overfor ofre for menneskehandel slik de fremkommer av Artikkel 12 i Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel.»

Rettshjelpsutvalgets utredning med forslag til ny rettshjelpslov har høringsfrist i dag. Alle høringsuttalelsene som er kommet inn, finner du her.

Powered by Labrador CMS