Advokat Thomas Skjelbred ønsker å føre en rekke vitner i den private straffesaken. Det er grunn til å tro at flere av dem ikke vil møte frivillig, fremkommer det i stevningen.
Advokat Thomas Skjelbred ønsker å føre en rekke vitner i den private straffesaken. Det er grunn til å tro at flere av dem ikke vil møte frivillig, fremkommer det i stevningen.

Ber Oslo tingrett behandle milliardkrav i privat straffesak

Tre advokater i Elden har på vegne av det norske aksjeselskapet EAM Solar saksøkt et kraftselskap i Luxembourg for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøp av italienske solkraftverk.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett har satt av 21. og 22. april til et forberedende rettsmøte for å ta stilling til om den private straffesaken skal henvises til hovedforhandling, eller avvises.

Det er det norske, børsnoterte selskapet EAM Solar ASA, representert av de tre Elden-advokatene Thomas Skjelbred, Arnt Angell og Tormod Tingstad, som saksøker kraftselskapet Enovos Luxembourg S. A.

Enovos er representert av advokat Espen Ostling i Thommessen.

EAM Solar ASA krever 1,5 milliarder kroner i erstatning fra Enovos, samt at det Luxembourg-baserte selskapet idømmes en bot på 20 millioner kroner.

Søksmålet ble levert Oslo tingrett i mai i fjor, ifølge Finansavisen, som opplyste at rettsprosessen er finansiert av investeringselskapet Therium.

- Holdt tilbake informasjon om etterforskning

I stevningen til Oslo tingrett hevder det norske selskapet at det er blitt bedratt for cirka 340 millioner norske kroner, samt påført et ytterligere økonomisk tap på 600 millioner kroner.

Dette som følge av at Enovos i kontraktsforhandlingene om kjøp av italienske solkraftverk skal ha tilbakeholdt informasjon om en pågående etterforskning mot produsenten av solkraftverket, det italienske selskapet Aion. Aion var eiet av den russiske oligarken Viktor Vekselberg.

Kompleks eierstruktur

  • EAM Solar ASA inngikk kontrakt om overdragelse av solkraftverk og datterselskaper med selskapet Aveleos.
  • Aveleos ble etablert i Luxembourg i 2010 og er et datterselskap til Enovos.
  • Enovos eier 59 prosent av aksjekapitalen i Aveleos. Resten av aksjene eies av Avelar-gruppen.
  • Avelar-gruppen har adresse på Kypros. Den russiske oligarken Viktor Vekselberg eier 88 prosent av Avelar. Selskapet har tilhørighet i Sveits.
  • To direktører i Avelar er dømt for bedrageri i forbindelse med subsidiesvindelen mot den italienske stat, men denne dommen er fortsatt ikke rettskraftig.
  • Aveleos har ingen egne ansatte, men er representert av aktører fra Enovos eller Avelar.
  • Enovos er en del av Encevo-gruppen, som er det statlige energiselskapet i Luxembourg.
  • «Det er slått fast i en rettsavgjørelse fra Italia at Aveleos må anses som et tomt selskap, der de reelle ansvarssubjektene er Enovos og Avelar og deres ledergrupper», heter det i stevningen fra EAM Solar.
  • Ledende personer i Aveleos er straffeforfulgt i Italia. Rettsprosessen pågår fortsatt, og italiensk høyesterett opphevet en frifinnende dom i oktober 2021.

Kilde: EAM Solars stevning til Oslo tingrett

Saken er kompleks og har pågått siden 2014, og involverer 1700 norske aksjeeiere - mange av dem småsparere. Motparten er det statlige kraftselskapet i Luxembourg, Enevos (i dag Encevo).

I 2019 ble fem personer dømt til fengselsstraffer på mellom tre og fem år i Italia for svindelbedragerier, men i januar i fjor ble alle fem frifunnet av en ankedomstol, ifølge DN. Senere har italiensk høyesterett opphevet en av frifinnelsene.

Mistet rett til subsidier

Ifølge stevningen til Oslo tingrett, skal det norske selskapet i 2014 - bare syv dager etter at det overførte om lag 300 millioner kroner i kontanter og overtok eierskap og gjeldsforpliktelser for 21 solkraftverk i Italia og sju datterselskaper - ha oppdaget via media at to av styremedlemmene i selgerselskapet var arrestert av italiensk politi, siktet for bedrageri knyttet til søknader om subsidier for produksjon av fornybar energi.

Solkraftverkene ble utgitt for å være italiensk produsert - og dermed berettiget til EU-subsidier for grønn energi - men var i realiteten produsert i Kina.

Det statlige italienske energiselskapet GSE suspenderte deretter subsidiekontraktene til de kraftverkene som EAM Solar ASA hadde overtatt. Det var disse kontraktene som var det økonomiske og juridiske grunnlaget for aksjeavtalen med det norske selskapet.

- Forfalskede dokumenter

Det italienske energiselskapet la til grunn at subsidiene var oppnådd gjennom bruk av forfalskede dokumenter, og solkraftverkene som det norske selskapet hadde kjøpt, hadde derfor ikke rett til å motta subsidier, fremkommer det i stevningen.

I stevningen heter det at det er tale «om en forsettlig handling som er utført med vinnings hensikt overfor EAM Solar», og at «ved gjennomføring av bedrageriet fikk ikke bare Enovos vinning som selskapet ikke hadde krav på, men ble kvitt også en betydelig gjeldsforpliktelse».

Og videre:

«Det samlede direkte økonomiske tapet ved bortfall av subsidier for 17 av 21 solkraftverk utgjør ca. NOK 1,5 milliarder. I tillegg kommer et krav på ca. NOK 200 millioner fra italienske myndigheter rettet mot de berørte datterselskapene for tilbakebetaling av subsidier utbetalt i perioden fra 2011 – juni 2014.»

- Ingen etterforsket eller tiltalt

Saken har versert for italienske domstoler siden 2014. Ifølge stevningen er det avsagt to dommer i straffesaken i Italia, men ingen av disse er rettskraftige.

«Ingen ansatte i Enovos-gruppen involvert i bedrageriet av EAM var tiltalt eller etterforsket i forbindelse med straffesaken i Milano. Derfor leverte EAM i februar 2016 en anmeldelse av Enovos, inkludert tilknyttede personer og selskaper, for bedrageri til påtalemyndigheten i Luxembourg», heter det i stevningen.

Ett av de italienske solkraftverkene som ble kjøpt opp av EAM Solar.
Ett av de italienske solkraftverkene som ble kjøpt opp av EAM Solar.

EAM Solar har gjort egne undersøkelser knyttet til hva enkeltpersoner i Enovos visste om etterforskningen for subsidiebedrageri, ifølge stevningen.

Det norske selskapet mener at kraftselskapet Enovos har gjort seg skyldig i grovt bedrageri etter straffeloven av 1902, § 270.

EAM Solar ASA anmeldte Enovos til Økokrim i desember 2019, men saken ble henlagt i mai 2021. Økokrim viste da til pågående rettsprosesser i andre land, og til at bevismaterialet i stor grad befant seg i utlandet.

- Få private straffesaker

Stortinget opphevet i fjor muligheten for å gå til privat straffesak, blant annet etter anbefaling fra Straffeprosesslovutvalget og Justis- og beredskapsdepartementet.

Private straffesaker er lite utbredt i Norge, forteller Thomas Skjelbred.

- Jeg har ikke undersøkt omfanget, men i Norge har private straffesaker først og fremst blitt benyttet ved saker som ærekrenkelser og i noen type voldtektssaker. Men Stortinget vedtok i fjor at bestemmelsen som tillater private straffesaker skal fjernes, men dette har ikke trådt i kraft ennå.

Han synes det er uheldig at muligheten til å gå til privat straffesak forsvinner.

- I England er private straffesaker ikke uvanlig, og brukes blant annet i saker om investorbedragerier og og andre typer omfattende økonomisk kriminalitet. Stortingets vedtak har gått litt under radaren, og har ført til lite debatt. Det er synd, og jeg mener at det å beholde en sikkerhetsventil som dette er nødvendig, ikke minst i forhold til å forfølge denne typen saker. Det er et faktum at norsk politi har begrensede ressurser til å etterforske og iretteføre økonomiske straffesaker og grenseoverskridende kriminalitet, sier Skjelbred.

Må være fyllestgjørende grunner

Enn så lenge følger det av straffeprosessloven § 402 at fornærmede i en privat straffesak kan forfølge en straffbar handling som ikke påtales av det offentlige, poengterer han.

- Retten kan velge å avvise en privat straffesak dersom den finner at det ikke er fyllestgjørende grunner til privat påtale. Ved den avgjørelsen skal retten særlig legge vekt på om det kan føres bevis, og på den interessen saksøker og det offentlige har i søksmålet.

- Og hvis retten mener at det er fyllestgjørende grunn til privat påtale, så skal saken fremmes til full hovedforhandling.

Når et børsnotert selskap som EAM Solar opplever at det og deres investorer er utsatt for bedrageri for over én milliard kroner, så er det ganske kritisk at straffesaken henvises, mener Skjelbred.

Han har ikke vært involvert i en sak av denne typen tidligere.

- Jeg var tolv år i Økokrim, seks av dem som assisterende sjef. Jeg har bred bakgrunn fra økonomiske straffesaker. Men jeg har aldri jobbet med en privat straffesak, sier han.

Ble verdiløse over natten

Skjelbred, som er overrasket over at Advokatbladet har fått tilgang til stevningen, medgir at materien er svært kompleks.

- Det underliggende er at det er begått et subsidiebedrag i Italia, slik at disse kraftverkene har fått statssubsidier på feilaktig grunnlag. Subsidiene er helt avgjørende for å få inntjening på kraftverkene, og da subsidieavtalene ble terminert, ble kraftverkene over natten verdiløse.

- Anklagen er veldig enkel i den forstand at det som hevdes fra vår side, er at i det minste hadde de som forhandlet frem aksjeavtalen på den andre siden kunnskap om at det var iverksatt etterforsking om et mulig bedrageri mot den italienske stat. Og denne informasjonen ble holdt tilbake overfor EAM Solar under forhandlingene. Dette mener vi er et grovt bedrageri i straffelovens forstand.

Årsaken til at EAM Solar ønsker å anlegge sak i Norge, er at den straffbare handlingens virkninger er inntruffet her til lands, påpeker han.

- Hva skjer dersom Oslo tingrett velger å avvise søksmålet?

- Italienerne har etterforsket subsidiebedraget, men Luxembourg har ikke etterforsket sitt «Statkraft»; Enovos. Og Økokrim har valgt ikke å etterforske saken. Derfor vil EAM Solar på mange måter være rettsløse dersom selskapet ikke får anledning til å føre denne saken, sier Skjelbred.

Enovos: - Avstår fra å kommentere

Advokatbladet har vært i kontakt med advokat Espen Ostling i Thommessen, som representerer Enovos, og bedt om selskapets syn på søksmålet.

- Enovos Luxembourg S.A avstår fra å kommentere pågående rettsprosesser, sier Ostling.

Det er tingrettsdommer Erland Flaterud som skal lede det forberedende rettsmøte i Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS