Cecilia Dinardi er advokat i Elden advokatfirma i Oslo. Foto: Henrik Evertsson
Cecilia Dinardi er advokat i Elden advokatfirma i Oslo. Foto: Henrik Evertsson

Mener barn og unge taper i kampen om rettshjelp

- Det er skremmende å tenke på hvor mange unge som ikke får den advokat-hjelpen de trenger, og antallet øker, sier Cecilia Dinardi. En årsak er lav salærsats og stykkpris - og at advokater derfor beveger seg mot mer innbringende rettsområder, mener hun.

Publisert

Cecilia Dinardi er advokat i Elden advokatfirma i Oslo, og er selv fosterhjemsbarn. Helt fra hun begynte på jussen har hun vært engasjert i barn og unges rettigheter, og jobber i dag nesten bare med saker knyttet til barn og unge.

6 eksempler fra Dinardis praksis

  • «14-årig gutt var i særlig behov for utenrettslig bistand i forbindelse med sin barnevernssak. Han hadde i svært lang tid forgjeves forsøkt å få hjelp fra barnevernet, og dette begynte å gå utover hans psykiske fungering. (...) Jeg sendte brev til fylkesmannen med anmodning om tilsynssak og fritt rettsråd. Fylkesmannen (...) innvilget advokatbistand tilsvarende 5 x timesatsen. (...) Et minimumsarbeid ligger på 10 timers arbeid, altså det dobbelte. Dette betyr i praksis en timesats på litt over 500 kr.»
  • «14-åring som ble tvangsplassert på en akuttinstitusjon, som sa tydelig ifra samme dag om at han ikke aksepterte dette og ville klage, men hvorpå det tok hele fire uker (!!) før han fikk sin klage fremmet for fylkesnemnda og behandlet. Det at klagen omsider ble fremmet, ble muliggjort fordi gutten selv kontaktet meg og ba om bistand. Ingen hadde hjulpet ham med å sende klage eller få advokat. »
  • «15-åring ønsket utenrettslig bistand i forbindelse med forhold knyttet til brudd på rettighetsforskriften på barnevernsinstitusjonen hvor han er plassert. Ble gitt noen timers bistand, men også her ble det jobbet for langt mer enn det som ble innvilget.»
  • «16-åring under omsorg av det offentlige ønsket bistand i forbindelse med at hun ble adskilt fra sine yngre søsken og ikke fikk søskensamvær. Opplevde ikke å bli hørt eller tatt på alvor, trengte advokatbistand for å få sine og søskens rettigheter ivaretatt.»
  • «16-åring hadde behov for bistand da han ikke klarte å bo hjemme lenger men opplevde ikke å bli tatt tilstrekkelig på alvor om hjemmesituasjonen. Trengte advokatbistand for å kunne foreta noen veloverveide drøftelser (...).»
  • «15-årig jente tok kontakt da hun i lang tid hadde opplevd at hennes rettigheter hadde blitt systematisk brutt da hun ikke fikk uttale seg fritt om som hjemmesituasjon i fosterhjemmet, og fordi hennes uttrykte vansker i hjemmet ikke ble tatt på alvor. Her innvilget fylkesmannen advokatbistand (10 timer) og det ble senere konstatert lovbrudd hos barneverntjenesten. Det utførte arbeidet strakk seg langt utover de 10 timene som ble innvilget.»

Mange advokater som tidligere jobbet mye med barn og unge, har begynt å bevege seg mot andre rettsområder der inntjeningen er bedre, forteller hun.

- Dette er jo en naturlig konsekvens når det offentlige ikke betaler for arbeidet som kreves. Dette synes jeg er veldig trist, og rammer rettssikkerheten til barn og unge, sier Dinardi.

Hun har liten forståelse for at regjeringen i forslaget til nytt statsbudsjett for 2020 foreslår å øke salærsatsen med tjue kroner i timen, og ikke øker stykkprisene.

- Mister motivasjonen

«Når det stadig skjer at man jobber for mer enn det man får betalt for og med en timesats på litt over 1000 kr, så forstår jeg godt at flere dyktige advokater kan miste motivasjonen til å fortsette med denne formen for bistand.

Flere beveger seg mer og mer bort fra velferdsjussen og over til rettsområder som i større grad kan sikre betaling for det arbeidet som faktisk blir gjort, og ikke minst for mer konkurransedyktige timesatser», skriver hun i et innlegg på Facebook.

- Dette mener jeg er veldig leit og for mange berørte katastrofalt, fordi det er mange unge mennesker i behov av god bistand fra engasjerte og faglig dyktige advokater, skriver hun.

Hun gir seks eksempler fra sin egen praksis for å belyse hvor mye gratisarbeid som kreves i saker knyttet til barn og unge (se egen ramme).

Skjermdump fra Cecilia Dinardis innlegg på Facebook, illustrert med et barnebilde av henne selv.
Skjermdump fra Cecilia Dinardis innlegg på Facebook, illustrert med et barnebilde av henne selv.

Mye jobb å søke om flere timer

- I flere saker får jeg betalt for flere timer enn vanlig stykkpris, men dette skjer fordi jeg har ansvarliggjort den offentlige instansen, som da selv forstår at ungdommen må innvilges flere timer med advokatbistand. Jeg jobber også mot kommuner som på eget initiativ innvilger ungdommer flere timer advokatbistand enn stykkprisen legger opp til, sier Cecilia Dinardi.

Men at dette er basert på skjønn, er utfordrende, mener hun.

- Jeg må søke, og bruke mye energi for å rettferdiggjøre at noen skal betale for arbeidet mitt. Dette er uverdig og tidskrevende. Det burde ikke være slik, sier Dinardi.

Salærsatsen må opp, understreker hun.

- Det er en helt grunnleggende nødvendighet! Og det er også helt nødvendig å øke antallet timer som dekkes i fri rettshjelpssaker. I dag dekkes vanligvis fem timer, og noen ganger sju timer, men dette er veldig begrenset tid for å klare å gi forsvarlig bistand, sier Dinardi.

Les også vårt portrett av Cecilia Dinardi (fra 2015) her!