Elden-advokat i Haugesund og leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern, Ingrid Lauvås.

Norge felt i ni nye barnevernssaker i EMD:
– Ville risikert enda flere domfellelser hvis folk hadde meldt fra

EMD har ryddet i bunken av norske barnevernsklager, og har på tre dager kunngjort tolv avvisninger og ni domfellelser i saker mot Norge. Advokat Ingrid Lauvås er bekymret for tilliten til norsk barnevern.

Publisert Sist oppdatert

På tirsdag og torsdag denne uka kunngjorde EMD avgjørelser i henholdsvis ni og tolv klagesaker mot Norge og det norske barnevernet. I de første ni ble Norge felt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv, mens de siste tolv ble avvist av domstolen.

– Dette er ikke bra for norsk barnevern, og jeg er bekymret for at alle domfellelsene vil svekke folks tillit, sier Ingrid Lauvås.

Hun er advokat på Eldens Haugesund-kontor, og leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Lauvås er ikke overrasket over at Norge igjen får hard medfart fra EMD.

– Det er ingen tvil om at vår praksis, særlig når det kommer til samvær, har vært menneskerettsstridig. Hadde flere valgt å anke denne typen saker inn for EMD, så er det ikke usannsynlig at det ville kommet enda flere domfellelser, påpeker hun.

Strand Lobben med sentrale føringer

Samtlige av denne ukens avgjørelser mot Norge, er blitt fattet gjennom forenklet behandling med tre dommere i komité. Dette som følge av at EMD kunne slå fast at sakene reiser spørsmål som allerede er avklart gjennom tidligere praksis.

En rekke av disse prinsipielle avklaringene kom med den kjente Strand Lobben-saken, som ble behandlet i storkammer med 17 dommere høsten 2019.

Strand Lobben-saken dreide seg om en da 11 år gammel gutt, som var blitt plassert i fosterhjem bare tre dager gammel og som senere ble adoptert av fosterforeldrene. Den biologiske moren vant ikke frem i noen instanser da hun reiste sak for de norske domstolene, men fikk konstatert en krenkelse av sin rett til familieliv da saken ble tatt opp til behandling i EMD.

– Krenkelser av retten til familieliv

Barnevernssakene som denne uken fikk sine avgjørelser kunngjort i Strasbourg, følger langt på vei linjene som ble trukket opp i Strand Lobben.

Den første saken som Norge ble felt i, K.F. and others v. Norway, er en sammenslåing av seks ulike klager som alle omhandler tvangsadopsjon. I D.R. and others v. Norway er ytterligere to klager forent til felles behandling, der hovedtemaet var retten til samvær etter omsorgsovertakelse. Den siste fellelsen, S.S. and J.H. v. Norway, omhandler både adopsjon og omsorgsovertakelse.

I alle disse klagesakene slo EMD fast at det forelå brudd på klagernes rett til familieliv etter EMK artikkel 8. I syv av ni tilfeller ble klagerne tilkjent 25.000 euro i erstatning. De resterende fikk ingen økonomisk kompensasjon til tross for at krenkelse ble konstatert.

Når det gjelder mulighetene for retting, er ikke dette et spørsmål som EMD tar stilling til, ifølge Lauvås.

– Høyesterett har slått fast at det skal forsøkes å foreta en retting dersom det foreligger feil, om det ikke strider mot barnets beste. Ofte vil man derimot komme til at det med hensyn til barnets beste ikke vil være forsvarlig å gjøre noen endringer. Det er altså ingen automatikk i at en EMD-fellelse får noen praktiske konsekvenser for klagerne, forklarer hun.

Ingrid Lauvås.

Tolv saker avvist som «åpenbart grunnløse»

Også sakene som fikk kunngjort avgjørelser på torsdag, dreier seg om klager på det norske barnevernets praksis når det gjelder fosterhjemsplassering, omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon.

Samtlige av disse sakene mot Norge ble derimot avvist, under henvisning til at EMD vurderte dem som «manifestly ill-founded», altså «åpenbart grunnløse».

Når komitéen kommer til en slik avgjørelse, vil det si at saken avvises på materielt grunnlag som følge av at EMD mener det er helt klart at klagen ikke vil føre frem. Staten ble dermed frikjent i den siste bolken av barnevernsklager.

Dette ble oppsummert i en pressemelding fra Strasbourg om de tolv «åpenbart grunnløse» sakene:

The Court found that the facts of 12 of the applications had been different to the cases against Norway in which violations had been found. In particular, there had been a careful and thorough examination of each situation and the applicants had been able to participate fully in the proceedings. It could not see any manifest error or arbitrariness in the authorities’ assessment of the facts, which were in any case not normally for the Court to reassess. Nor did the Court consider that the authorities had in any way been responsible for a situation of family breakdown which would have led to the finding of a violation.

Overall, and as outlined below in each case, the Court could not find any shortcomings in the justifications provided by the authorities for their decisions, which had focussed on the children’s best interests, or in the decision-making process itself. It considered that the applications were manifestly ill-founded and rejected them as inadmissible.

Her kan du lese pressemeldingen i sin helhet.

Omfattende endringer i barnevernspraksisen

Selv om ni nye domfellelser er et faktum, kan Lauvås fortelle om store praksisendringer i barnevernet i kjølvannet av Strand Lobben i 2019.

– Situasjonen i barnevernet før og etter Strand Lobben er som natt og dag. Tidligere var det en praksis for standardisert samvær ved langtidsplassering – mellom to til seks samvær i året. I dag gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Vi ser allerede resultatet av at store endringsprosesser er i gang.

Hun mener også at synet på de biologiske foreldrene har endret seg de siste årene.

– Foreldrene ble lenge sett på som et uromoment og som noe man ville «fjerne» når de først hadde blitt fratatt omsorgen for barnet. Dette er ikke tilfelle i dag, og foreldrene blir langt på vei ansett som en ressurs snarere enn et problem.

En annen trend hun kan peke på, er økningen i antallet frivillige plasseringer.

– Vi har færre tvangsplasseringer nå enn før, men stadig flere frivillige. Jeg er bekymret for at dette i realiteten dreier seg om en form for frivillig tvang, der foreldrene går med på omsorgsovertakelse kun for å unngå tvangsvedtak. I slike saker har foreldrene heller ikke rett på advokatbistand, så dette kan være en utfordring, sier Lauvås.

Hva vil det si at EMD avviser saken fordi den er «manifestly ill-founded»?

Slik forklarer EMD begrepet:

Your application may be declared manifestly ill-founded even where all the formal admissibility criteria which have been mentioned so far have been fulfilled. This is the case if your application discloses no appearance of a violation or if there is settled or abundant case-law in similar or identical situations also finding no violation.

Your application may be manifestly ill-founded if you have failed to provide sufficient evidence to support the facts and the legal arguments which you raise. For example if you fail to explain why the Convention article you rely on has been breached.

Your application may be declared inadmissible if it is so confused that it is objectively impossible for the Court to make sense of the complaints you make. The same applies to far-fetched complaints and to those that have clearly been invented or that are manifestly contrary to common sense. And finally, the Strasbourg Court is not a court of “fourth instance”, it is not a court of appeal, or a court of revision or of cassation. It cannot question the domestic courts’ establishment of the facts in your case, nor their assessment or application of domestic law, nor your guilt or innocence in a criminal case.

Powered by Labrador CMS