Fra høyre høyesterettsdommerne Cecilie Østensen Berglund, Arne Ringnes, Henrik Bull, Aage Thor Falkanger og Erik Møse. I midten justitiarius Toril Marie Øie. Til venstre for Øie sitter Magnus Matningsdal, Wilhelm Matheson, Kristin Normann, Knut Kallerud og Espen Bergh.
Justitiarius Toril Marie Øie.
Mette Yvonne Larsen representerer kommunen sammen med advokat Bendik Falch-Koslung.
Advokat Anders Brosveet representerer en av de private partene.
Fra høyre advokatene Halvard Helle, Paal Berg Helland, Mette Yvonne Larsen og Bendik Falch-Koslung.
Bendik Falch-Koslung er rettslig medhjelper for Mette Yvonne Larsen.
Advokat Steinar Jacob Thomassen og advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten.

- En merkedag i rettshistorien

Tirsdag startet Høyesterett behandlingen av tre barnevernssaker i storkammer. Aldri tidligere har barnevernssaker vært behandlet for åpne dører og i storkammer, ifølge lagdommer Per Racin Fosmark.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag klokken ni startet storkammerbehandlingen av fire barnevernssaker, der to av sakene er slått sammen til én. Behandlingen, som i utgangspunktet skulle gå over fire dager, ble for kort tid siden forlenget til fem, og varer fram til og med 10. februar

Partene

I sak 19-135171, anke over beslutning, representeres partene av advokatene Halvard Helle og Paal Berg Helland, og kommunen representeres av advokatene Mette Yvonne Larsen og Bendik Falch-Koslung.

I sak 19-131274, anke over dom: Advokat Anders Brosveet representerer partene, mens Larsen og Falch-Koslung også her representerer kommunen. Advokat Frode Lauareid er partshjelper for KS.

I sak 19-140764 og 19-142877 (begge anker over beslutning) representeres partene av advokat Bente Mostad Tjugum, mens motparten representeres av advokat Steinar Jacob Thomassen. Kommunen i denne saken er representert av advokatene Frode Lauareid og Trine Christin Riiber. Også i denne saken er KS partshjelper, representert ved advokat Lauareid.

Staten ved Justisdepartementet er representert ved advokatene Marius Kjelstrup Emberland og Henriette Lund Busch.

Felles for de tre sakene er at det argumenteres med Strand Lobben-dommen fra EMD, eller at saken har berøringspunkter mot denne.

- Høyesterett må nå sikre at norsk barnevernspraksis er i tråd med EMK. Det er det dette handler om, sa Schjødt-partner Halvard Helle til Advokatbladet like før retten ble satt.

Sammen med advokat Paal Berg Helland representerer han den private part i storkammerets første sak, mens Mette Yvonne Larsen representerer kommunen. Som rettslig medhjelper har hun med seg Bendik Falch-Koslung.

Denne saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling i sak om adopsjon hvor foreldrene var fratatt omsorgen for barnet.

«Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det var riktig at saken ikke ble fremmet til behandling i lagmannsretten. Saken vil belyse ulike spørsmål knyttet til adopsjon. Høyesterett vil blant annet se nærmere på tingrettens og lagmannsrettens behandling av at den forutgående omsorgsovertakelsen ble ansett å være langvarig, og at samværet derfor ble begrenset. Videre vil betydningen av om det fastsettes besøkskontakt for biologiske foreldre ved adopsjon bli belyst», skriver Høyesterett i et skriv om hovedspørsmålene som er til behandling.

- En merkedag i rettshistorien

Per Racin Fosmark, lagdommer i Borgarting lagmannsrett og redaktør for Advokatbladets fagsider, synes det er udelt positivt at Høyesterett har valgt å behandle de tre barnevernssakene i storkammer og for åpne dører.

– Det er vel også for første gang i historien at Høyesterett behandler en barnevernssak for åpne dører. Dette er en merkedag i rettshistorien, sier Per Racin Fosmark.

Alle de ankende partene fremsatte begjæring om at saken skal gå for åpne dører, under forutsetning av at deres navn ikke skal brukes i retten, eller på annen måte bli kjent for tilhørerne og mediene, og at opplesning av sensitivt materiale unngås.

Fosmark kan ikke huske at Høyesterett noensinne har behandlet en barnevernssak i storkammer tidligere, men synes dette er en naturlig følge av fellelsene mot Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Når Norge har fått såpass kritikk som vi har fått i Menneskerettsdomstolen i en rekke saker, er det riktig at saken kjøres i storkammer, slik at resultatet ikke avhenger av fem dommeres mening. Og videre er det veldig positivt at saken holdes for åpne dører, slik at folk flest og pressen får mulighet til å følge med på rettsforhandlingene, sier Fosmark.

Ved å behandle sakene i storkammer, viser Høyesterett at den tar kritikken fra EMD på alvor, mener han.

– En hovedintensjon for Høyesterett nå må være å trekke opp noen retningslinjer både for barnevernets arbeid, og for ikke å snakke om for tingrettene og lagmannsrettenes arbeid, sier Fosmark.

Disse sakene skal behandles

Den andre saken er den eneste av de fire som gjelder anke over dom i en sak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær. Her ble det besluttet omsorgovertakelse kort tid etter fødsel, og dette er den eneste saken hvor Høyesterett kan avgjøre realitetene.

Også de to sakene som er slått sammen gjelder omsorgsovertakelse og samvær, og anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling. De ankende partene er mor og far til det samme barnet.

I lagmannsretten var det dissens om morens anke skulle fremmes, og retten ble ikke enig om betydning av at det ikke forelå en oppdatert sakkyndig rapport. Dermed blir det et av spørsmålene som nå skal behandles i storkammer.

Disse tre sakene gjelder omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Powered by Labrador CMS