Foto: iStock/Mathias Darmell

Her er forslaget til ny barnevernslov

JU§NYTT. Forslaget til ny barnevernslov legger vekt på mer forebygging, tidlig innsats og klart språk.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 3. april 2019 ut på høring forslag til helt ny barnevernslov med frist 1. august. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble styrket.

Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, jf. § 1 andre punktum.

Forslaget som nå er sendt på høring bygger videre på endringene som ble gjennomført i fjor, skriver departementet i høringsbrevet.

«Høringsnotatet inneholder forslag som ytterligere styrker barnets perspektiv og som skal bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Et gjennomgående hensyn er at barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet. Dette er viktig både for å kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset barna og familiens behov, og for å ivareta viktige relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor hjemmet.»

Det ferske forslaget inneholder også en språkreformasjon av loven, hvor det legges stor vekt på klart språk.

«Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov. En ny barnevernslov skal på denne måten bli et bedre faglig verktøy for barnevernet.»

Powered by Labrador CMS