Advokat Olga Halvorsen har sittet i det regjeringsoppnevnte utvalget.

Vil innføre et nytt prinsipp om at utlendinger med barn i Norge som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven

Flertallet i en arbeidsgruppe vil styrke barns rettigheter i utvisningssaker.

Publisert

Arbeidsgruppens medlemmer:

- Lagdommer Elizabeth Baumann (leder)
- Seksjonssjef i UDI Kontroll, Camilla Torgersen
- Nemndleder i UNE, Stine Alræk Iversen
- Seniorrådgiver hos Barneombudet (nå seniorrådgiver i BFD), Anders Prydz Cameron
- Advokat Olga Halvorsen

Advokat Olga Halvorsen har sittet i et utvalg som har sett på og vurdert terskelen for utvisning i saker som berører barn.

Utvalget ble ledet av lagdommer Elizabeth Baumann og oppnevnt av Solberg-regjeringen, og la nylig frem sine anbefalinger for Justisdepartementet.

Den sentrale problemstillingen er hvordan barnets beste vektlegges som ledd i den forholdsmessighetsvurderingen myndighetene må foreta, mellom på den ene siden, inngrepets formål, og på den andre siden, inngrepsintensiteten over barnet. I saker om utvisning vil barnets interesser stå i motsetning til samfunnsmessige interesser i en effektiv immigrasjonskontroll.

Gruppen foreslår en rekke konkrete tiltak til endringer. Blant annet vil de styrke rettshjelpen i utvisningssaker for brudd på utlendingsloven i saker som berører barn.

Flere anbefalinger

De mener også at det for enkelte typer av saker som hovedregel bør ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse i stedet for utvisning, slik loven nå åpner for. Særlig bør dette gjelde i saker der det ikke er en reell mulighet til å henvise familien til å utøve familielivet i den utvistes hjemland, mener utvalget.

Det samme gjelder i tilfeller hvor det er et høyt konfliktnivå mellom foreldrene, slik at det ikke kan legges til grunn at den gjenværende forelderen vil bidra til at barnet får opprettholde kontakt med den utviste forelderen, mener arbeidsgruppen.

Gruppen vil også tydeliggjøre i regelverket at en utlending som har vært utvist, kan få tillatelse til gjenforening med barn etter utløpet av innreiseforbudet, også der en ikke har kunnet utøve samvær i utvisningsperioden.

Flertallet vil ha tilleggstid fremfor utvisning

I flere av anbefalingene har gruppen delt seg i et flertall og mindretall, der flertallet foreslår flere kraftigere oppmykninger i regelverket.

Flertallet påpeker at en av hovedutfordringene med gjeldende regelverk og domstolenes avgjørelser er at det er barnets interesser som må være ekstraordinære eller at inngrep er uvanlig tungt, noe som er vanskelig å hjemføre med for eksempel barnekonvensjonens bestemmelser om barnets beste.

De vil også innføre et nytt prinsipp om at utlendinger med barn i Norge som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven, men at det i stedet skal ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse i slike tilfeller.

Flertallet har i tillegg skissert tre konkrete og alternative forslag til hvordan dette kan gjennomføres gjennom regelverksendringer. De viser til at små barn som adskilles fra foreldrene vil være særlig sårbare for negative konsekvenser ved en slik adskillelse. De vil også tydeliggjøre barns rett til å bli hørt under saksbehandlingen.

Justisminister Emilie Enger Mehl.

- Et godt grunnlag

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener rapporten er grundig og gir departementet et godt grunnlag for å vurdere dilemmaer og spørsmålet om eventuelle nye tiltak på dette området.

– Arbeidsgruppen slår fast at det har skjedd synlige oppmykinger i den senere tid, blant annet gjennom høyere bevissthet rundt hensynet til barn og mer kortvarige innreiseforbud. Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, sier Mehl i en melding.

Powered by Labrador CMS