Forslaget til ny barnelov var på høring i vår.
Forslaget til ny barnelov var på høring i vår.

Ny barnelov skal gi færre rettssaker

Foreldretvister utgjør nærmere en femtedel av alle sivile saker i norske tingretter. I ny barnelov foreslås det at mekling skal skje på familievernkontoret i stedet for i domstolene.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble om lag tjue tusen norske par enten skilt eller separert. En del av bruddene vil føre til konflikt om hvor felles barn skal bo – hos mor, far eller hos begge.

I 2020 var det om lag 41.000 nye familier som fikk et tilbud ved familievernkontorene, som familierådgivning og mekling. Gitt at minst tre i hver familie er innom et familievernkontor, var det i fjor om lag 120.000 personer som benyttet familievernkontorene, ifølge tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I fjor ble det avdekket vold i 1764 av totalt 14.359 saker (12,3 prosent av sakene).

Det innvilges fri rettshjelp i omtrent tretti prosent av foreldretvistsakene i domstolene, ifølge Domstolkommisjonen.

Barnelovutvalget, ledet av lagdommer Torstein Frantzen, leverte sitt forslag til ny barnelov i desember i fjor. Forslaget har i vår vært på høring. Utvalget foreslår flere store endringer, her er de i korthet:

Lovfester kjærlighet

Lovfester kjærlighet

Nå skal barns rett til kjærlighet lovfestes – ikke bare som formålsparagraf i barnevernsloven, men som en egen paragraf i barneloven for å ta på alvor de signalene barn og unge har gitt om hva som er viktig for dem i en lov. Ordet kjærlighet er nevnt 25 ganger i NOU’en.

I lovteksten § 1-1 står det at «lova skal medverke til at barn og unge blir møtte med kjærleik og respekt og får ein trygg oppvekst».

Delt fast bosted

Flertallet ønsker å gjøre det enklere for retten å bestemme delt fast bosted, og vil derfor fjerne dagens krav om at det skal være «særlige grunner» før retten faller ned på delt løsning. Målet er at flere barn vil få fast bosted hos begge foreldrene.

Må være enige om flytting

Flertallet vil lovfeste at begge foreldre må samtykke til flytting innenlands, og gi adgang til rettslig prøving av flyttespørsmål. I dag gjelder dette bare om barnet flytter utenlands.

Mer mekling før rettssak

Mekling skal i hovedsak skje ved familievernkontorene, og ikke i saksforberedende møter i retten. Antall obligatoriske meklingstimer ved familievernkontoret utvides til seks timer før det blir lov å reise sak.

Ikke tvang ved samværshindring

Flertallet vil ikke ha trekk i barnebidrag eller tvangshenting som virkemidler der den ene forelderen hindrer samvær. Mindretallet mener at fysisk avhenting bør være tilgjengelig som tvangsmiddel.

Flere skal kunne kreve samvær

Flertallet ønsker å utvide hvem som kan gå til sak for å få samvær med barnet, dersom en av foreldrene er fradømt samvær, eller er død. Både søsken eller personer med en «nær omsorgsrelasjon» til barnet kan kreve samvær. Flertallet vil ikke spesifisere konkret hvem dette gjelder, men mener spørsmålet vil være mest aktuelt for barnets slektninger, tidligere steforeldre, eller personer som har trodd at de er barnets forelder.

Kan si nei til eksponering i sosiale medier

Barn skal kunne kreve respekt for sitt privatliv og personvern.

Rett til familieliv

Barnets menneskerettigheter styrkes, og de har rett til medvirkning, omsorg og et familieliv.

Powered by Labrador CMS