Fra nyttår må fedre ikke lenger bo sammen med mor for å få felles foreldreansvar. Illustrasjonsfoto: Halfpoint, iStock

Felles foreldreansvar for alle

JUSSNYTT: Tidligere har gifte foreldre hatt felles foreldreansvar, og samboere som har den samme, folkeregistrerte adressen. En endring i barneloven som trer i kraft 1.januar 2020, sikrer at alle får felles foreldreansvar.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Kongen har i statsråd 13. september 2019 fastsatt at lovendringen i barneloven § 35, jf. LOV-2017-03-31-13 om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) skal tre i kraft 1. januar 2020. Dette innebærer felles foreldreansvar for alle. Paragraf 35 vil fra dette tidspunktet lyde:

"Foreldre som ikkje er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn. Dersom foreldra ikkje bur saman, og mora ønskjer foreldreansvaret aleine, kan ho gje melding til folkeregistermyndigheita innan eitt år frå farskapen vart fastsett. Tilsvarande gjeld der faren ikkje ønskjer sams foreldreansvar. Når ein av foreldra har gjeve slik melding, får mora foreldreansvaret aleine.

For sambuande foreldre som flyttar frå kvarandre, gjeld reglane i § 34 andre leddet tilsvarande."

Hele endringsloven vil da for øvrig være i kraft.

«Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen», skriver Barne- og familiedepartementet i en melding.

Lovendringen krever tilrettelegging av nye løsninger i Folkeregisteret, og dette vil være på plass til 1. januar 2020, opplyser departementet.

Advokatforeningen: Far må reise sak

Advokatforeningen sa i høringsrunden seg enig i at «felles foreldreansvar i alle tilfelle som en norm vil kunne bidra til at flere fedre tar aktivt del i barnets liv. Samtidig ser man at regelen må begrenses, og begrensningen må skje på en måte som lar seg praktisere uten å virke konfliktfremmende», og støttet forslaget om at det er barnets far som må reise sak, dersom mor ikke ønsker felles foreldreansvar.

- Uheldig signal om foreldreskap

Likestillings- og diskrimineringsombudet gikk imot ordningen med at far kan si fra seg foreldreansvaret innen ett år fra farskapet er fastsatt.

«Ombudet støtter ikke forslaget fordi det sender uheldige signaler om at foreldreansvar for fedre er basert på frivillighet. Vi leser dette forslaget som en motsats til forslaget om at mor, innen første året skal ha adgang til å melde at hun vil ha foreldreansvaret alene», skrev ombudet i sin høringsuttalelse.

Barneombudet ville ha aktiv handling

Også Barneombudet er kritisk til den nye loven, og skriver i sin høringsuttalelse at «barns interesser må ikke vike for hensynet til likestilling og foreldrerettferdighet».

«Barneombudet støtter ikke forslaget om automatisk felles foreldreansvar også for foreldre som ikke bor sammen ved barnets fødsel.Det kan være positivt at foreldrene må ta et aktivt skritt for å etablere felles foreldreansvar, slik som i dagens lovverk. En aktiv handling viser at man har reflektert over og kommet fram til at man faktisk ønsker å dele ansvaret for barnet. Det motsatte, som nå foreslås, er tungvint og kan også være konfliktskapende. I ytterste konsekvens kan en slik regel på sikt føre til at barn fratas kjennskap til far», skriver Barneombudet.

Powered by Labrador CMS