Illustrasjonsfoto: iStock/Massonstock

- En dramatisk omlegging av rettsreglene

JU§NYTT. Advokatforeningen er kritisk til endringene i avhendigslova og forbudet mot «som den er»-boligsalg.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Stortinget har 16. mai 2019 (første behandling) vedtatt endringer i avhendingsloven, jf. Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og Innst. 270 L (2018-2019). Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere, jf. § 3-9 nytt andre ledd.

Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort, jf. § 3-2 og § 3-10. Lovendringene medfører også en egenandel på 10.000 kroner ved mangelskrav, jf. § 3-1 nytt fjerde ledd, samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik, jf. § 3-3 nytt andre ledd.

Lovendringene innebærer at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem, jf. § 3-10 første ledd siste punktum. Når lovendringene vil tre i kraft, er ikke bestemt. De nye bestemmelsene vil for øvrig gjelde for avtaler som inngås etter at lovendringene har trådt i kraft.

Kjemper for «som den er»

Proposisjon 44 L (2018-2019) om endringer i avhendingslova har skapt sterke reaksjoner fra mange hold, og Advokatforeningen er blant kritikerne.

I forkant av stortingsbehandling sendte Advokatforeningen et brev til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og ba om at lovforslaget om ny avhendingslov skulle sendes tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere utredning.

Det foreslås flere lovendringer som verken har vært nærmere utredet eller vært på høring, og som innebærer «en dramatisk omlegging av rettsreglene på avhendingslovens område», skriver Advokatforeningen i brevet.

«(…) det foreslås å fjerne «som den er»-forbeholdet, som er en «institusjon» i norsk kontrakts-tradisjon. Dette er rettsregler som langt på vei er felles for den kjøpsrettslige lovgivningen, og hvor detaljene har blitt til gjennom årevis med rettspraksis. Begge forhold tilsier grundige vurderinger før endringer foretas», skriver foreningen.

At reglene berører svært mange privatpersoner, burde tilsi at de ble gjenstand for svært grundige vurderinger før de endres, mener Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS