Illustrasjonsfoto/iStock/noipornpan

Nå skal avhendingsloven fornyes for å gjøre boligmarkedet tryggere

Regjeringen vil rydde opp i det konfliktfylte boligmarkedet og har lagt frem et endringsforslag til oppdatering av avhendingsloven. "Som den er"-forbehold sløyfes, mangelsbegrepet tydeliggjøres og undersøkelsesplikten strammes inn.

Regjeringen har i Prop. 44 L (2018-2019) fremsatt forslag om endringer i avhendingsloven som etter formålet skal gjøre bolighandelen tryggere. Forslagene skal søke å sikre at det ved salg av bolig i forbrukerforhold som omfattes av avhendingsloven, foreligger tilstrekkelig informasjon om boligen.

En viktig endring er at «som den er»-forbehold og tilsvarende alminnelige forbehold ikke har virkning overfor en forbrukerkjøper, jf. forslaget til § 3-9 nytt andre ledd. Det samme gjelder forbehold som i og for seg fremstår som spesifiserte, men som reelt sett fungerer som alminnelige forbehold. Denne ugyldighetsregelen gjelder også fritidsboliger.

Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert, herunder er det foreslått endringer i reglene om arealmangler. Når det gjelder kjøperens undersøkelsesplikt, er det foreslått at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i tilstandsrapport eller annen relevant salgsdokumentasjon, jf. § 3-10 første ledd.

Formålet med dette er å bevisstgjøre kjøperen på at han eller hun må sette seg grundig inn i salgsdokumentasjonen før det inngis bud. Samtidig blir selger «ansvarlig for alle feil og mangler som overstiger en viss minsteterskel».

Vil gjøre reglene forutsigbare

Selv mener regjeringen at de tre overstående forslagene vil dempe konfliktnivået mellom boligkjøper og -selger.

- De tre endringsforslagene har samlet sett til formål å bidra til et bedre informasjonsgrunnlag i bolighandelen, blant annet gjennom å oppfordre til økt bruk av tilstandsrapporter av høy kvalitet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet og fortsetter:

- Endringene vil også kunne gjøre regelverket enklere og mer forutsigbart. I sin tur kan dette bidra til at konfliktnivået går ned, og til at man får en tryggere bolighandel for både kjøpere og selgere.

Det forventes at Stortinget behandler lovforslaget i vårsesjonen 2019.

- Et gjennombrudd

Kritikken mot avhendingsloven, og konfliktene som oppstår i boligmarkedet som følge av den, har pågått i flere år.

– Dette er et gjennombrudd og et historisk skritt i riktig retning, sa direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24 da de konkrete endringsforslagene kom på bordet i fjor.

Allerede i 2015 gjorde Geving det klart at dagens avhendingslov fører til utrygghet og er moden for endring.

– Dagens avhendingslov gir ikke den nødvendige tryggheten, hverken til kjøpere eller selgere. Loven må revideres dersom vi skal klare å få ned det høye antallet boligtvister i Norge, sa han den gang. 

– De fleste som ikke er altfor kommersielt bundet, vil være enig i at konfliktnivået i bolighandler er altfor høyt. Det er noe et samlet pressekorps har dokumentert i flere tiår. Jeg mener det er et samfunnsansvar å få konfliktnivået lavere.

Også bransjeorganisasjonen Norsk takst applauderer endringene, ifølge E24.

– Vi har hatt en ti år lang ørkenvandring. Endelig lanserer regjeringen konkrete forslag, sier direktør Are Andenæs Huser i Norsk takst.

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS