– Hvis folk hadde sett hvor mye tid vi brukte på dette, ville de nok blitt overrasket, sier Ragnhild Nakling (t.v.) og Celine Brovoll.

Wiersholm bruker tre årsverk på asylsaker

Advokatfirmaet Wiersholm er ett av elleve advokatfirmaer som jobber gratis for Norsk organisasjon for asylsøkere. - Kan være spørsmål om liv og død, sier NOAS.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsrettsadvokat Ragnhild Nakling i Wiersholm har også ansvaret for et helt annet arbeidsfelt i firmaet. Sammen med partner Georg Engebretsen er hun flere ganger i året prinsipal i asylsaker i samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), hvor Wiersholm bistår pro bono.

– Selv om vi i utgangspunktet ikke har utlendingsrett som et av våre kjerneområder, har vi gjennom mange års samarbeid med NOAS om Domstolsprosjektet opparbeidet oss en omfattende kompetanse og erfaring på både utlendingsrett og asylsaker. Vi bruker det vi kan best - juss - på den måten vi mener tjener samarbeidspartnerne best, sier Nakling.

Årlig bistår firmaet i omkring seks saker. Hun forteller at Wiersholm i fjor ga bistand tilsvarende tre årsverk i asylsaker.

Gir prosedyretrening

Firmaet vinner frem i noe under halvparten av sakene.

– Jeg synes absolutt ikke suksessraten er så verst. Det kan være vanskelig å nå frem med denne typen saker i domstolene. Og sakene er jo vurdert både av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Når vi tar sakene mener NOAS og vi at det er gjort en gal vurdering av sakene, men samtidig er vi svært tydelig overfor klientene på at utfallet ikke er gitt, sier Nakling.

Et aspekt ved NOAS-samarbeidet er at firmaets fullmektiger får god prosedyretrening.

– Mange tror kanskje at saker med enkeltpersoner må være lettere enn de som dreier seg om store selskap og mye penger. Det er en kortsiktig tanke, for noe viktigere enn dette finnes ikke. Her får fullmektigene våre med saker som virkelig betyr noe for de enkeltmenneskene vi bistår.

Elleve firmaer bidrar

NOAS får gratis advokatbistand fra disse firmaene:

 • Wiersholm
 • Arntzen de Besche
 • Selmer
 • Sulland
 • PWC
 • Simonsen Vogt Wiig
 • Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & Co
 • Schjødt
 • ·Matrix advokater
 • Wikborg Rein & Co
 • Advokatfirmaet Erling Grimstad

Hun legger ikke skjul på at samarbeidet også bidrar til at Wiersholm-fullmektigene får tatt sine obligatoriske rettssaker.

– Samtidig vil jeg understreke at vi kunne valgt oss helt andre, og mye lettere saker dersom vi gjorde dette arbeidet bare for å skaffe fullmektig-saker. Fra min side ligger det et oppriktig engasjement. Dette er noe jeg bruker en god del tid på internt, og noe jeg absolutt mener er verdifullt for Wiersholm, sier Nakling.

Motiverende

Advokat Celine Brovoll er blant dem som vanligvis arbeider med et helt annet fagområde, nemlig rammevilkår og virksomhetskrav for norske og utenlandske finansforetak, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskaper

– Asylsakene oppleves veldig annerledes enn sakene jeg jobber med ellers. Først og fremst er forskjellen at vi i disse sakene jobber med privatpersoner, ikke selskaper. Klientene vi bistår har få ressurser, og prater som regel ikke norsk. Sakene de står i gjør at vi får lyst til å hjelpe, og blir veldig motiverte til å gjøre en god jobb, sier Brovoll.

– Når man som advokat får bidra i disse sakene, føler man seg bra. Selv i saker hvor klientene skjønner at det ikke går veien, er de som regel ekstremt takknemlige for arbeidet vi gjør, understreker Brovoll.

Noas: Endret resultat i flertall av sakene

Norsk organisasjon for asylsøkere samarbeider med elleve advokatfirmaer om gratis advokatbistand.

– Formålet med samarbeidet er å gjøre det enklere å få prøvet saker for domstolene for dem som har fått avslag i asylsaken sin, forteller juridisk rådgiver Andreas Furuseth i NOAS.

NOAS samarbeidet i sin tid med Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, som var i virksomhet fra 2007 til 2013. I perioden gjennomgikk gruppen 1755 vedtak i utlendingssaker, og henviste 71 saker til rettslig prøving. Både store og mindre advokatfirmaer bistod gratis.

– Etter at gruppen ble lagt ned, ønsket vi å bistå denne klientgruppen videre. Derfor tok vi først kontakt med Wiersholm, som var positive, og utviklet et godt samarbeid med dem. Siden har flere firmaer kommet til, sier Furuseth.

På livet løs

– Svært få av disse klientene har midler til å betale egen advokat. Sakene representerer et rettssikkerhetsproblem av stor betydning for dem det gjelder. Et feilaktig avslag kan få fatale konsekvenser, og i ytterste konsekvens kan det være spørsmål om liv eller død.

– Det er viktig at sakene blir behandlet av kompetente advokater, og en forutsetning for dette er at det gjøres et grundig arbeid, og at erfarne prinsipaler står ansvarlig for oppfølgningen. Jevnt over opplever vi at dette gjøres på en skikkelig måte, sier Furuseth.

Vinner frem

Dersom man legger sammen sakene advokatene vinner for NOAS i domstolen, og saker der Utlendingsnemnda ender opp med å ta en ny vurdering i, er det ifølge Furuseth et flertall som har fått et endret resultat.

– Dette er et veldig positivt prosjekt for vår del. Selvfølgelig hadde det vært bra hvis disse klientene hadde hatt mulighet for å få juridisk bistand uten at advokatfirmaene måtte jobbe gratis, men det er ikke realistisk på det nåværende tidspunkt, ettersom det ikke gis ikke fri sakførsel i disse sakene, sier Furuseth.

Powered by Labrador CMS