– Bransjen vil ha godt av et lederløft

Er faglig dyktighet fortsatt det aller viktigste hos en god leder? Advokatbladet har spurt styrene i Yngre Advokater om eksempler på gode og dårlige ledere i advokatbransjen. 

Publisert

Fraværende ledere som ikke veileder sine medarbeidere. Ledere som er vanskelige å få en dialog med. Kontrollerende ledere, og ledere som undervurderer sine ansatte.

Dette er blant egenskapene på dårlige ledere som unge advokater trekker frem som negative. Gode ledere, derimot, er blant annet kjennetegnet av gode sosiale evner, faglig dyktighet, evne til å veilede og utvikle sine medarbeidere og tilgjengelighet.

Ledelse i advokatbransjen er i økende grad blitt profesjonalisert. En rekke norske advokatledere har for eksempel gjennomgått et ledelseskurs for advokatselskaper på Harvard Law School, der strategisk planlegging, organisasjonsmessig justeringer, vekst og motivasjon av mennesker og team er blant postene på programmet.

De største advokatfirmaene har tydelige systemer for utvikling og evaluering av sine medarbeidere, men den enkelte ansattes trivsel og progresjon vil likevel påvirkes av hver enkelt leders faglige og menneskelige egenskaper.

Advokatbladet har spurt styrene i Yngre Advokater om eksempler på gode og dårlige ledere, og om hvorfor gode ledere er viktige. Her kan du lese deres svar.

Vil du lese flere saker om ledelse? Trykk her! 

– Bør investere i god ledelse

En god leder gir balanse mellom det å følge opp målene til selskapet og hver enkelt advokat, og samtidig som man gir rom for selvstendighet, mener Lisa Eian, partner i Elden og nestleder i YA Oslo krets. 

– Mye handler om å bli kjent med de man leder og ha en forståelse for ledelse som fag. Å være svak på relasjoner og ikke å se hver enkelt medarbeider i tilstrekkelig grad er dårlig ledelse, sier hun. 

– Jeg har jobbet i både små, mellomstore og store advokatfirmaer, både som sekretær og student og nå som partner. Jeg har jevnt over opplevd god ledelse, med noen unntak. Manglende lederoppfølging, uklare ansvarsforhold og liten bevissthet rundt egen rolle går igjen som faktorer som oppleves som dårlig ledelse. Jeg tror at bransjen generelt vil ha godt av et lederløft, og at det mange steder er mye å hente på å investere i god ledelse.

Lisa Eian.

– Ignorerer konstruktiv feedback

Thomas Hoff Myhr, advokat i Pretor og leder av YA Trøndelag krets, mener en god leder i et advokatfirma kjennetegnes av en kombinasjon av flere ferdigheter.

– Først og fremst kreves det at vedkommende er faglig dyktig. Videre bør lederen kunne organisere og delegere oppgaver på en effektiv måte, samt ha både evne og vilje til å motivere og utvikle sitt team og sine medarbeidere, sier han. 

– En dårlig leder i et advokatfirma foretar gjerne uoverveide og forhastede beslutninger, ignorerer konstruktive tilbakemeldinger og evner ikke å veilede sine medarbeidere på en effektiv og ansvarlig måte.

Thomas Hoff Myhr.

– Evner å bygge lag

Ifølge Hanne Linaker, advokat i Eurojuris Nord og leder av YA Midt-Hålogaland krets, evner gode ledere å bygge gode lag og å se enkeltindividene i laget.

– Lederen må være i stand til å motivere og utvikle, og samtidig ha gode sosiale evner til å forstå og å være en trygghet for de ansatte. Jeg opplever at yngre advokater i større grad har en forventning om balanse mellom jobb og fritid. Ledere som legger til rette for dette, vil i større grad anses som gode ledere, mener hun.

Ledere som utad kun er opptatt av økonomien og bunnlinjen - og glemmer å se de ansatte og ansattes behov - blir nok særlig av den yngre generasjonen oppfattet som dårligere ledere, fortsetter Linaker. 

– Det samme gjelder ledere som ikke evner å delegere eller ta med yngre advokater i større og tyngre saker. Man vil aldri få erfaring dersom man ikke gis muligheten.

– Jeg har vært heldig fordi mitt første møte med advokatbransjen har vært hos et firma som er opptatt av å bygge en god kultur på arbeidsplassen. Men jeg kjenner til flere eksempler hvor lederen er svært fraværende og vanskelig å ha en dialog med, og med tendenser til ovenfra-og-ned-holdning. Slikt bidrar til misnøye, og lite motivasjon for å bidra til at firmaet som helhet skal lykkes.

Hanne Linaker.

– Spesialutdannede ledere en fordel

– En god leder bryr seg om sine ansatte. Det innebærer blant annet at lederen støtter opp om å nå mål og hjelper de ansatte med å lykkes, mener Helle Cecilie Lineikro, senioradvokat i Tofte Hald og leder av YA Vest-Agder krets.

For yngre advokater er det særlig viktig med ledere som er tilgjengelige, følger godt opp og gjør advokaten trygg i rollen, understreker hun. 

– Det er viktig at lederen setter tydelige krav og avklarer forventninger, men også gir tillit og ansvar. Jeg tror det er mange fordeler med spesialutdannede ledere, men det er avgjørende at slike ledere er nysgjerrige på bransjen og forstår hvordan advokatene jobber.

Ifølge Lineikro kan dårlige ledere grovt sett deles inn i to kategorier; ledere som legger seg for mye opp i de ansattes arbeid og kontrollerer hver minste detalj, og ledere som overlater de ansatte helt til seg selv og ikke har kjennskap til hva de jobber med.

– Selv har jeg heldigvis bare gode erfaringer med ledere i advokatbransjen. Jeg har hørt noen «skrekkhistorier», blant annet om nye fullmektiger som ikke følges opp, men har et inntrykk av at det stort sett er god ledelse i advokatfirmaene.

Helle Cecilie Lineikro.

Gjort til syndebukk

Ishak Skjæraasen Khan, advokat i Økland & Co og leder av YA Romerike krets, tror nettopp motiverende og inspirerende ledere er avgjørende for å kunne utvikle og beholde unge talenter. 

– Yngre advokater vil være godt rustet til å håndtere svært mange utfordringer i arbeidslivet, så lenge de har en leder som klarer å motivere og gi mestringsfølelse, sier han. 

– Samtidig skal man ikke glemme mer tradisjonelle lederegenskaper i advokatbransjen, som faglig dyktighet. Særlig for advokatfullmektiger vil ledelse av faglig dyktige advokater være med på å gi trygghet og selvtillit tidlig i arbeidslivet.

Et viktig kjennetegn ved en dårlig leder er manglende evne til å behandle ansatte med respekt og medmenneskelighet, ifølge Khan.

– Advokatlivet vil kunne føre med seg situasjoner som er stressende eller gjør det nødvendig å gi ansatte kritiske tilbakemeldinger, og det kan være krevende for lederen å håndtere dette. Det som skiller en god og dårlig leder, er om lederen fortsatt klarer å opptre profesjonelt og med respekt overfor ansatte i slike situasjoner.

– Jeg har hørt eksempler fra advokatfullmektiger som har opplevd å bli gjort til syndebukk av lederen sin, foran klienter og andre ansatte. Foruten at dette er dårlig ledelse, tror jeg slike bortforklaringer og ansvarsfraskrivelser er noe som veldig lett gjennomskues av klienter og andre ansatte.

Ishak Skjæraasen Khan.

– Alle inkluderes

En god leder er flink til å skape et godt samarbeid mellom flere, og tilstreber at alle inkluderes, påpeker Vetle Andre Mitchell Jensen, advokat i SjødinMeling og leder av YA Sør-Rogaland krets.

– Personen er flink til å få andre til å føle seg verdsatt og sett, uavhengig av posisjon eller tittel. Slike lederevner fører til at de ansatte får rom til å ta opp ønsker, spørsmål eller problemer uten usikkerhet. Man skaper tillit. En god leder er tålmodig og inspirerer andre, og vil ofte være en rollemodell for de ansatte, sier han. 

– Dette er subjektivt, men noen kjennetegn går igjen på en dårlig leder. Blant annet vil en dårlig leder gjerne slite med å se den enkeltes behov, være negativ til andres tanker og ideer, favorisere eller skape splid mellom de ansatte.

Vetle Andre Mitchell Jensen.

– Prestasjonskultur preger bransjen

Ivar Silset, advokat i BDO Advokater og leder av YA Møre og Romsdal krets, mener en god leder legger til rette for den faglige utviklingen og læringsprosessen, samtidig som den ansattes sosiale og velferdsmessige behov ivaretas. 

– Det stilles stadig større krav til den faglige leveransen av advokattjenester, samtidig som fokus på «work-life balance» også er blitt viktigere, sier han. 

– En dårlig leder vil gjerne være en som blir for ensporet, og typisk fokusert på inntjening. I en virksomhet skal det selvfølgelig være fokus på dette også, men det må ikke gå utover den ansattes behov. Det er ingen tjent med i lengden.

– Jeg har inntrykk av at det er et stadig økende fokus på dette i bransjen generelt. Likevel er det til stadighet en forventet tilgjengelighet fra klienter og dertil også arbeidsgivere, samtidig som deler av bransjen også er preget av en prestasjonskultur. Dette gjør an man ofte ser eksempler på at arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstidsordningene ikke skal utsette de ansatte for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, ikke overholdes.

Ivar Silset.

– Gir oppgaver som gir lite selvtillit

– Gode ledere satser på unge fullmektiger og advokater, gir rom for utvikling og legger til rette for å oppnå egne og felles mål, ser styrkene og interesseområdene til hver enkelt, og gjør at disse kan utnyttes best mulig med relevante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Det mener Tuva Sørby, advokat i TYR Advokatfirma og leder av YA Buskerud krets. Hun viser videre til at en god leder gir ansatte ansvar og muligheter, samtidig som det gis støtte underveis og settes av tid til veiledning.

– Dårlige ledere delegerer gjerne for lite, tenker at de selv kan best og er lite åpne for innspill eller tilbakemeldinger. En slik lederstil skaper et hierarkisk skille mellom lederne og ansatte, som igjen kan hindre utviklingen av unge talenter. For å utvikle seg i advokatbransjen er det viktig at man gis muligheter og slipper til, særlig de første årene, sier Sørby.

– Jeg har ikke personlig opplevd konkrete hendelser som følge av dårlig ledelse, men man hører at yngre advokater opplever at terskelen for å gå til ledere med problemstillinger er høy. I tillegg at yngre advokater får tildelt oppgaver som gir lite erfaring og selvtillit i rollen som advokat.

Tuva Sørby.

– Uheldig at daglig leder er praktiserende advokat

Ifølge Mariell Norø, advokat i Østgård og leder av YA Troms krets, består en god leder av særlig tre ting. 

– En god leder er tilgjengelig, rettferdig og har tydelige forventinger til sine ansatte. Gode ledere kan håndtere både faglige og mellommenneskelige utfordringer og vil involvere de ansatte i utviklingen av virksomheten. Advokatbransjen er stadig i endring, og en god leder må være tilpasningsdyktig, sier hun. 

– En dårlig leder mangler ofte nødvendige egenskaper og ferdigheter for effektivt å lede og inspirere sine ansatte. 

Typiske kjennetegn er manglende tilstedeværelse og oppfølging, uklare forventninger og manglende kommunikasjonsevner, mener YA-lederen.

– En generell utfordring i advokatbransjen er at daglig leder som regel er praktiserende advokat. Dette kan medføre at fokuset på «lederrollen» blir nedprioritert fordi advokaten har mer enn nok med å konsentrere seg om advokatoppdragene. Det er spesielt uheldig for fullmektiger og yngre advokater som har behov for tettere oppfølging.

Mariell Norø.

– Pleier flere sider enn bare jussen

– En hverdag som advokatfullmektig består av flere sider enn bare anvendelse av juss. Gode ledere tar seg tid til de andre sidene også, som for eksempel stressmestring og work-life balance.

Det mener Henny Gaarder, advokatfullmektig i BDO Advokater, og Johanne Sophie Lindberg, advokatfullmektig i Varder. De to er leder og nestleder i YA Østfold og Follo krets.

– Det er flere kjennetegn ved dårlige ledere generelt i arbeidslivet, men spesielt for advokatbransjen kan være at advokatfullmektiger etterlates for mye til seg selv. Fullmektigperioden er en opplæringsperiode, og advokatfullmektigen skal få forsvarlig opplæring og oppfølging.

Johanne Sophie Lindberg.
Henny Gaarder.

 

Powered by Labrador CMS