Illustrasjonsfoto/iStock:

Ankegrensen i sivile saker dobles til 250.000 kroner

JU§NYTT. Endringen gjelder fra 1. juli 2020.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Ved LOV-2020-04-17-26 er flere av verdigrensene i tvisteloven forhøyet, blant annet er den nye ankegrensen i § 29-13 første ledd, jf. tredje ledd, fordoblet og vil fra 1. juli 2020 når endringen trer i kraft, være 250.000 kroner.

Slik lyder nytt § 29-13 tredje ledd:

«Er avgjørelse etter første ledd ikke truffet før ankeforhandlingen, kan samtykke likevel nektes hvis det da viser seg at verdien av ankegjenstanden er mindre enn kr 250 000.»

Endringen får ikke anvendelse for saker der anke er inngitt før 1. juli 2020, noe advokater må være oppmerksomme på.

Se også endringene i tvisteloven § 6-2 andre ledd bokstav a og § 6-10 andre ledd vedrørende behandling i forliksrådet og endringene i tvisteloven § 10-1 andre ledd bokstav a og b og § 10-5 andre ledd vedrørende småkravsprosess, som også gjelder fra 1. juli 2020.

Uendret siden 2005

Både verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravprosess og ankesummen har stått på stedet hvil siden tvisteloven ble vedtatt i 2005.

I juni i fjor fremmet regjeringen forslag om å heve grensene.

– Reglene om tvisteløsning i sivile saker må i størst mulig grad sikre at kostnadene ved behandling i domstolene står i et rimelig forhold til tvistesummen og sakens betydning. Dette handler om kostnadene for samfunnet og for partene, men det er også viktig for å ivareta den rettssikkerhetsgarantien som ligger i en reell tilgang til domstolene, sa daværende justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding den gang.

Dette foreslo regjeringen

Regjeringen ønsket at flere saker skulle behandles etter småkravprosess, og foreslo derfor å øke verdigrensen til 250.000 kroner.

«Flere saker vil dermed bli behandlet på en enklere og mer effektiv måte i domstolene. For saker med tvisestum i dette sjiktet, vil behandlingen av saken og sakskostnadene stå i et rimelig forhold til størrelsen på kravet det tvistes om. Dette bidrar til å sikre en reell tilgang til domstolene», argumenterte regjeringen.

I tillegg til den nevnte hevingen av ankesummen, ville regjeringen også oppjustere verdigrensen for obligatorisk forliksbehandling fra 125.000 til 200.000 kroner.

«(...) noe som vil bidra til at det i noen flere saker legges til rette for et meklings- og tvisteløsningstilbud som er billigere både for partene og samfunnet», skrev regjeringen.

Hele proposisjonen kan du lese her!

Powered by Labrador CMS