Illustrasjonsfoto: iStock/grinvalds

Datatrøbbel ingen unnskyldning
for oversittet ankefrist

JU§NYTT. Hvis Aktørportalen er nede må man sende anken pr. e-post istedenfor, mener Hålogaland lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Hålogaland lagmannsrett tok i kjennelse 25. april 2019 – LH-2019-55836 – stilling til hva en advokat må gjøre for å overholde ankefrister når Aktørportalen er nede på grunn av tekniske problemer ved portalen.

I saken var det ubestridt at ankefristen over tingrettens dom utløp 8. mars 2019. Videre var det ubestridt at ankende parts prosessfullmektig ikke fikk logget inn i portalen, og at anken først ble levert dagen etter, 9. mars 2019.

Ordinær post avbryter fremdeles frister

Lagmannsretten kom til at ankefristen var oversittet. Advokaten skulle i en slik situasjon ha sendt anken pr. e-post, som straks skulle følges opp med brev eller elektronisk innsendelse. Lagmannsretten uttalte:

«Slik lagmannsretten oppfatter det er rettstilstanden etter dette at ordinær post fremdeles avbryter frister, herunder ankefrister, også for advokater. Av Rt-2010-688 fremgår videre at en epost vedlagt underskrevet anke avbryter ankefristen dersom originalen «omgående følger etter», jf. avsnitt 16. Overført til vår sak må dette så vidt lagmannsretten kan se medføre at fristen kunne vært avbrutt ved at anken ble sendt på epost til tingretten innen fristens utløp, og ettersendt i Aktørportalen straks denne igjen var tilgjengelig.»

- Må benytte andre kommunikasjonsformer for å avbryte fristen

Lagmannsretten tilføyer at det i felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen, som blant annet er tilgjengelig på www.domstol.no, i pkt. 5 annet avsnitt heter:

«Når teknisk svikt, driftsustabilitet eller lignende hendelser gjør det tilnærmet umulig å sende inn dokumenter i Aktørportalen, sendes dokumenter til domstol på annen måte, enten e-post eller post. Forsendelsen bør inneholde en forklaring om hvorfor forsendelsen kommer på denne måten. Dette vil da være fristavbrytende. Forsendelsen må sendes på nytt i Aktørportalen når tekniske problemer er løst.»

«Oppsummert er det lagmannsrettens syn at plikten til å benytte elektronisk kommunikasjon med domstolene ikke innebærer at en er avskåret fra å avbryte frister på samme måte som tidligere, altså ved brev eller epost som straks følges opp med brev eller elektronisk innsendelse. Tvert i mot må man i tilfeller der Aktørportalen av ulike grunner ikke er tilgjengelig, benytte slike alternative kommunikasjonsformer for å avbryte frister. Etter dette er ankefristen i vår sak oversittet.»

Jeg tilføyer at det ble gitt oppfriskning for oversittelse av ankefristen.

Powered by Labrador CMS