Illustrasjonsfoto/iStock/peshkov

Fristavbrudd kan fremdeles skje ved postlegging

Høyesterett slår fast at fristavbrudd fremdeles kan skje ved post på vanlig måte, så lenge registrering i Aktørportalen var frivillig på tidspunktet anken ble sendt.

Publisert

Høyesterett tok i dommen 6. februar 2019 - HR-2019-231-A - blant annet stilling til om anken var for sent fremsatt. Anken var postlagt og rettidig i henhold til domstolloven § 146 andre ledd første punktum.

Spørsmålet var om registrering i Aktørportalen avskjærer bruk av vanlig post for å avbryte prosessfrister. Postlegging etter § 146 andre ledd første punktum avbryter bare fristen "når ikke annet er bestemt".

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

I § 146 andre ledd tredje punktum er det bestemt at ved bruk av elektronisk kommunikasjon, avbrytes fristen ved avsendelse til riktig elektronisk adressat, jf. også forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene 28. oktober 2016 nr. 1258 § 8. I februar 2018, da anken ble innsendt, var registrering i Aktørportalen frivillig, men i dag er registrering i og bruk av portalen obligatorisk, jf. forskriften § 3 a.

Etter å ha sett på forarbeidene - Ot.prp.nr. 8 (2002-2003) side 19 og 26, og Prop.62L (2017-2018) side 17 - 19 - kom Høyesterett til at det ikke var grunnlag for å forstå domstolloven § 146 andre ledd tredje punktum og forskriften § 8 som en annen regel om hvordan fristen blir avbrutt dersom det blir benyttet elektronisk kommunikasjon.

Konklusjonen ble at det ikke har vært meningen å fravike den grunnleggende hovedregelen i domstolloven § 146 andre ledd første punktum. Dette innebærer at fristavbrudd fortsatt kan skje på vanlig måte.

I avsnitt 53 i dommen står det:

«Det er for meg klart at det ikkje har vore meininga å fråvike den grunnleggande hovudregelen i domstollova § 146 andre ledd fyrste punktum. Fristavbrot kan framleis skje ved postlegging på vanleg måte. Påstanden om at anken blir avvist, kan såleis ikkje føre fram. »

Dommere: Høgetveit Berg, Sæbø, Kallerud, Bergsjø og Bull

Powered by Labrador CMS