John Christian Elden er tilfreds med avgjørelsen.

Frostating vektla advokatstreiken i løslatelse av Eldens klient

«Det legges i forholdsmessighetsvurderingen også vekt på at det på grunn av advokataksjonen foreløpig er uklart når hovedsaken kan berammes i Høyesterett», heter det i Frostating lagmannsretts kjennelse.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev Advokatbladet om at advokat John Christian Elden forsvarer en mann som i september 2020 ble pågrepet i Spania og utlevert til Norge, og som satt varetektsfengslet frem til februar 2021.

Elden reagerte på Møre og Romsdal tingrett sin kjennelse der det kom frem at «dersom siktede ønsker å få sin anke behandlet raskt kan han anta en advokat som er villig til å møte i Høyesterett til tross for aksjonen fra Den norske Advokatforening».

Elden mente dette var oppfordring til streikebryteri.

- Bærer preg av kjeft

Tidligere denne uken leverte advokaten sitt støtteskriv til anken.

«Kjennelsen bærer mer preg av kjeft til forsvarer/advokatene, enn den gjør av å være en vurdering av fortsatt fengsling for siktede. Tingretten postulerer at Høyesterett er klare til berammelse, og at det bare er å velge en ny forsvarer som ikke er i aksjon og kan møte. Dette er to uriktige postulater», skriver Elden.

«Advokatene i Norge kjemper for forhandlingsrett for sin lønn der de arbeider for de svakeste i samfunnet på rettshjelpssatser. I andre saker bestemmer de selv sin lønn. Slik forhandlingsrett har vi hatt i Høyesterett i alle fall siden jeg startet som forsvarer der i forrige årtusen. Jeg er nå en av to faste forsvarere i Høyesterett», poengterer Elden.

«Aksjonen gjelder derfor ikke vilkårene i Høyesterett, men Advokatforeningen – så langt i forståelse med Høyesterett – har tatt ut oss to i streik (aksjon), samtidig som andre advokater med møterett i Høyesterett ikke tar imot berammelser så lenge aksjonen pågår».

- Fornuftig av lagmannsretten

Nå har Frostating lagmannsrett tatt henvendelsen til følge - og løslatt klienten.

- Det er fornuftig av lagmannsretten å ta konsekvensene av Justisdepartementets manglende respons og oppfølging av advokataksjonen ved å innføre forhandlingsrett. Nå hoper saker seg opp i Høyesterett, samtidig som de siktede må løslates. Da bør Justisdepartementet komme på banen og prioritere å finne en løsning, sier Elden til Advokatbladet.

- Det er ikke utfallet av forhandlingsretten advokatene aksjonerer mot, men selve retten til å forhandle. Fortsatt blir det jo staten som setter vilkårene, presiserer Elden.

Uklart når hovedsaken berammes

Frostating lagmannsrett uttaler at; «selv om lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger konkret og reell unndragelsesfare, mener lagmannsretten at denne i tilstrekkelig grad kan avhjelpes ved at siktede innleverer sitt pass til politiet og pålegges meldeplikt etter politiets nærmere bestemmelse, og at fortsatt fengsling derfor ikke er forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § 188 og § 170a».

«Det legges i forholdsmessighetsvurderingen også vekt på at det på grunn av advokataksjonen foreløpig er uklart når hovedsaken kan berammes i Høyesterett».

- Jeg oppfatter en stille støtte fra de fleste domstolene i denne saken, og det er positivt for alle advokater og ikke minst advokatens klienter. Ballen ligger det eneste stedet den hører hjemme; hos Justisdepartementet, sier Elden.

Powered by Labrador CMS