- Partene må nå velge mellom rask avvikling uten sakkyndiger eller å vente på ubestemt tid, forteller Sylte-advokat Katja Hakvaag.
- Partene må nå velge mellom rask avvikling uten sakkyndiger eller å vente på ubestemt tid, forteller Sylte-advokat Katja Hakvaag.

Advokat varsler om «stagnasjon» i avviklingen av barnesaker som følge av sakkyndig-mangel i sør

Mener det skyldes den varslede sympati-aksjonen med Advokatforeningen. Sorenskriveren i Agder ber om midler til å styrke de sakkyndiges arbeidsbetingelser i domstolene.

Publisert Sist oppdatert

I solidaritet med Advokatforeningens pågående aksjon i Høyesterett, vil en rekke sakkyndige psykologer avstå fra oppnevninger i hele mai måned. Til å begynne med var solidaritetsaksjonen et lokalt initiativ blant psykologer i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Nå har den spredd seg til hele landet, og er ikke lenger kun begrenset til barnesakkyndige.

Erlend Kleiven Lorentzen bekrefter at sakkyndig-aksjonen ikke lenger kun er et lokalt initiativ i nord.
Erlend Kleiven Lorentzen bekrefter at sakkyndig-aksjonen ikke lenger kun er et lokalt initiativ i nord.

Foreløpig har to opprop signert av flere sakkyndige psykologer blitt sendt til domstolene, Domstoladministrasjonen og regjeringen.

- Antall som har signert er mye lavere enn de reelle antall som kommer til å aksjonere. Foreløpig består aksjonen av individuelle initiativ der hver enkelt står ansvarlig for sitt opprop, men jeg erfarer at den har stor støtte blant de sakkyndige, selv om den per i dag ikke er en organisert nasjonal aksjon, sier Erlend Kleiven Lorentzen, psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og talsperson for aksjonen i nord.

I Agder opplever advokat Katja Hakvaag i advokatfirmaet Sylte at beramminger av saker etter barneloven har «stagnert». Ifølge Hakvaag har dette pågått i flere måneder. I tillegg til lav tilgjengelighet, tror hun det skyldes den varslede streiken.

- Tilbakemeldingene fra retten er at de ikke får svar fra noen i det sakkyndige utvalget. Jeg har flere saker som haster, men som blir omberammet eller utsatt på ubestemt tid, og som eventuelt må gå uten sakkyndig. Dette går ut over klientene og barnas rettssikkerhet, mener hun.

Beskriver aksjonen som «svært problematisk»

Like før påske sendte 84 rettspsykiatere et opprop til justisminister Emilie Mehl (Sp) til støtte for advokat-aksjonen. Også Psykologforeningen støtter streiken.

Robert Versland mener det må tas grep for å fremme domstolene som arbeidsplass for psykologer.
Robert Versland mener det må tas grep for å fremme domstolene som arbeidsplass for psykologer.

At sakkyndige ikke vil ta nye oppdrag etter barneloven § 61 nr. 1 i hele mai, mener sorenskriver i Agder tingrett, Robert Versland, er «svært problematisk». Han opplever at det generelt har blitt stadig mer utfordrende å avvikle barnelovssakene grunnet den vanskelige tilgangen til barnefaglige sakkyndige.

- Over tid er det blitt for lite sakkyndigrekruttering i forhold til behovet, og tingretten er heller ikke er den mest attraktive oppdragsgiveren i konkurranse med andre oppdragsgivere, slik som kommune, barnevern eller fylkesnemndene. Den offentlige gebyrsatsen som vi må forholde oss til synes lav sammenlignet med hva andre kan betale, og vi har også ugunstige vilkår knyttet til reise og til sakkyndige som har stilling i det offentlige. Det halverte salæret for reisetid er spesielt ugunstig for sakene i distriktene, sier Versland.

- Vi får tilbakemeldinger fra flere sakkyndige om at vi av slike grunner ikke blir prioritert. Dette har nå også medført at de sakkyndige har gått til aksjon.

Sliter med å hente inn sakkyndige fra andre steder i landet

Versland sier de trenger midler til økt rekruttering, men også for å kunne tilby bedre betingelser.

- Konsekvenser vil typisk være at det tar lenger tid å behandle barnelovssaker, som i utgangspunktet er prioriterte saker, og/eller at det i flere saker velges saksforberedende rettsmøter uten bistand av sakkyndige etter en konkret avveining i den enkelte sak.

- Vi prøver jevnlig å skaffe sakkyndige fra blant annet Østlandet, hvor tilgangen er bedre, men det blir oftest for lite attraktivt siden vi kun betaler halvt salær for reisetid, forteller sorenskriveren.

- Kan være avgjørende for minnelige løsninger

Advokat Hakvaag støtter både Advokatforeningens og de sakkyndiges aksjon, og mener dagens rettshjelpsordning ikke er bærekraftig. Samtidig er hun bekymret for rettssikkerheten til klienten - særlig de berørte barna i saker etter barneloven.

- Erfaringsmessig opplever jeg at den sakkyndiges bidrag er ressursbesparende og kanskje avgjørende for å kunne løse saken minnelig uten hovedforhandling. Uten slik sakkyndig involvering risikerer man at retten må treffe en avgjørelse uten barnefaglige vurderinger i for eksempel spørsmål om traumereaksjoner etter vold og forsvarlighet av overnattingssamvær. Det ligger i sakens natur at disse spørsmålene er av stor betydning for partene og barna, og det er derfor meget uheldig om slike forhold ikke blir godt nok belyst, mener Hakvaag.

- Partene som rammes må nå i mange tilfeller velge mellom en rask avvikling uten barnefaglig sakkyndig, eller å vente på ubestemt tid for å få nødvendig kompetanse inn i prosessen. De som velger det siste kan like gjerne være de som behøver rask avklaring mest.

Powered by Labrador CMS