Illustrasjonsfoto. Foto: Istock/ monsitj
Illustrasjonsfoto. Foto: Istock/ monsitj

Omtaler punkt i endringsforslag til aksjeloven som «skivebom»

Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett er kritiske til flere punkter i forslaget til endringer i aksjeloven, og mener forslaget virker uferdig.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og nærstående parter.

Departementet foreslår at endringene gjøres gjeldende for unoterte allmennaksjeselskaper, samt for aksjeselskaper, slik at bestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven blir identiske.

Det er Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett kritisk til.

«Dersom tankegangen er å forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter fremstår det nærmest som skivebom å gjøre direktivets krav gjeldende for samtlige aksjeselskaper», skriver lovutvalget i en omfattende høringsuttalelse.

- Virker uferdig

Forslaget er sendt på høring med seks ukers høringsfrist, og departementet har etter forespørsel ikke vært innstilt på å gi noen utsettelse. Høringsfristen skal jf. utredningsinstruksen § 3-3, normalt være minst tre måneder.

Advokatforeningen mener forslagets omfang og reglenes betydning tilsier at høringsinstansene ble gitt bedre tid.

«At høringsforslaget på mange punkter virker uferdig forsterker også behovet for i det minste en normal høringsfrist. En lengre høringsfrist ville gitt mulighet til å behandle forslaget grundigere og gi et mer gjennomarbeidet og fyldigere høringssvar. Dette gjelder for Advokatforeningen, og formentlig også for en del andre høringsinstanser. En lengre høringsfrist ville også gitt mulighet til å skape bredere interesse for hvilke tiltak som kan bidra til økt engasjement for selskapenes langsiktige forretningsforhold, og sette forslagene i en bredere sammenheng», argumenterer utvalget.

Høringsuttalelsen berører også de foreslåtte reglene om

  • Åpenhet om aksjeeiernes identitet
  • Informasjon til aksjonærene
  • Åpenhet om ledelsens lønn og annen godtgjørelse
  • Selskapsfinansierte aksjeerverv

Lovutvalget består av Kluge-partner Atle Degré (leder), Tenden-partner Tor Bechmann, Simonsen Vogt Wig-advokat Marit Wenda Kjørsvik, Equinor-advokat Åse Koll Lunde, Thommessen-partner Stig Berge og Wikborg Reins senioradvokat Hedvig Bugge Reiersen.

Tilfreds med begrensning

Foreningen er også enig i flere av forslagene til den nye loven:

  • Advokatforeningen er enig i at virkeområdet for de nye reglene som følge av aksjonærrettighetsdirektivet i hovedsak begrenses til børsnoterte allmennaksjeselskaper, med mindre det identifiseres tilstrekkelige hensyn som tilsier at de også bør gjelde for aksjeselskaper og andre selskaper som følge av særlovgivning er organisert som allmennaksjeselskap. I lys av dette reises spørsmål ved om det er behov for dagens bestemmelse om lederlønnserklæringer i allmennaksjeselskapsloven § 6-16a ved siden av de nye reglene som følger av direktivet.
  • Advokatforeningen er enig i forslaget om videreføring av dagens prinsipper om åpenhet om aksjeeiernes identitet fordi disse gir bedre innsyn enn direktivets minstekrav.
  • Advokatforeningen slutter seg i hovedsak til departementets vurdering av at verdipapirhandelloven § 5-9 med forskrift oppfyller direktivets krav om informasjon i forbindelse med generalforsamlinger. Foreningen reiser spørsmål ved om direktivets formål tilsier at det bør legges til rette for lettere utøvelse av stemmerett for forvalterregistrerte aksjer uten at disse må omregistreres til VPS.
  • Advokatforeningen støtter forslaget om at plikten til å bekrefte at stemme er mottatt og registrert ved elektronisk stemmegivning på generalforsamling innføres både for allmennaksjeselskap og aksjeselskap selv om direktivet kun krever dette for børsnoterte selskaper.