Illustrasjonsfoto/Istock/monsitj
Illustrasjonsfoto/Istock/monsitj

Nå skal aksjelovene oppdateres

I løpet av første kvartal 2019 skal aksjelovene få ny drakt på flere områder. Blant annet blir det både enklere og rimeligere å avvikle et aksjeselskap, noen krav til vedtekter forenkles og det kommer endringer i reglene om mellombalanser.

Publisert

Stortinget har vedtatt endringer i aksjelovene, jf. LOV-2018-12-14-95 om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.), delt ikraftsetting, det meste av endringsloven trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019.

Det blir enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper

Fra 1. januar 2019 trenger ikke aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, lenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret. Det sittende styre skal fra 1. mars 2019 stå for avviklingen, og avviklingsstyret fjernes som eget selskapsorgan.

Forenklinger i vedtektene

Kravet om at aksjeselskaper må angi forretningskommune i vedtektene fjernes fra 1. mars 2019. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

Endringer i reglene om mellombalanser

Endringer i reglene om mellombalanser trer i kraft senere, da det blant annet må gjøres tekniske endringer i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret.

Det er også andre endringer som trer i kraft henholdsvis 1. januar og 1. mars, slik som ivaretagelse av oppgaver tillagt daglig leder i selskaper uten daglig leder.

Tilhørende forarbeider kan du lese her: Prop. 100 L (2017-2018) og innst. 70 L (2018-2019).

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS