Hvem skal kunne kalle seg advokat?

Publisert
Advokat Christopher Harper.
Advokat Christopher Harper.

Advokatbladet har i nr 8 2014 en fyldig redegjørelse over  forslag til ny advokatlov som er fremlagt av advokatlovutvalget.

For en pensjonert advokat vekker utvalgets forslag vedrørende bruk av advokattittelen interesse. Forslaget innebærer at advokater som ikke praktiserer lenger, for eksempel pensjonerte advokater, ikke kan bruke tittelen advokat. Jeg er dypt uenig.  Har man  virket som advokat i ens yrkesaktive liv, så oppleves det som å bli fratatt noe av den personlige identiteten å bli nektet å bruke en yrkesbetegnelse som  har vært ens varemerke som yrkesaktiv.

Skal leger ikke  kunne kalle seg doktor når de slutter å praktisere? Skal en elektriker måtte kalle seg pensjonert elektriker, eller en major være påpasselig  til enhver tid å kalle seg pensjonert major?

Hva er skadevirkningene knyttet til at bruk av en tittel som er ervervet og benyttet, også brukes i de årene man ikke er yrkesaktiv?  Skulle det, mot formodning,  vise seg at en slik praksis får alvorlige negative konsekvenser så får man selvsagt  gjøre de grep som er nødvendige. Men inntil en slik situasjon har oppstått og medført skadevirkning, forekommer det meg at en interesseavveining og hensyn til langvarig skikk og bruk, tilsier at  retten til fortsatt bruk av en oppnådd tittel må tillates selv om man ikke lenger er aktiv i faget.

For eget vedkommende vil jeg fastholde å betegne meg som advokat når det passer, og forbeholder meg at det på min gravstein kan stå advokat og ikke pensjonert eller forhenværende advokat.