Danmark har et offentlig register over disiplinærreaksjoner. – Men der blir ikke reaksjonen registrert, dersom advokaten går til søksmål. Dette har vært veldig prosessdrivende, derfor foreslår vi at reaksjonen skal registreres «uten ugrunnet opphold», sier dommer i Høyesterett og leder av Advokatlovutvalget, Bergljot Webster.
Danmark har et offentlig register over disiplinærreaksjoner. – Men der blir ikke reaksjonen registrert, dersom advokaten går til søksmål. Dette har vært veldig prosessdrivende, derfor foreslår vi at reaksjonen skal registreres «uten ugrunnet opphold», sier dommer i Høyesterett og leder av Advokatlovutvalget, Bergljot Webster.

Foreslår søkbart register over felte advokater, og fete gebyrer

Advokatlovutvalget foreslår å innføre et søkbart, offentlig register over advokater som er felt for brudd på Regler for god advokatskikk, samt et gebyr på om lag 930.000 kroner for de alvorligste overtrampene.

Publisert Sist oppdatert

Dette er blant forslagene til endringer i disiplinærsystemet fra Advokatlovutvalget i forslaget til ny advokatlov. Forslaget har ligget til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet siden mars 2015. Ifølge Advokatbladets kilder, vil regjeringen legge frem lovforslaget for Stortinget i løpet av våren 2019.

Høyesterettsdommer Bergljot Webster ledet Advokatlovutvalget, og forteller at hele utvalget var enige om at disiplinæravgjørelser bør gjøres offentlig tilgjengelig på en søkbar måte.

– Slik systemet fungerer i dag, er det for vanskelig for publikum å finne ut om en advokat er felt i disiplinærsystemet eller ikke, sier Webster.

Åpent register

Advokatlovutvalget foreslår at oppgaven med å føre register over advokater og advokatfullmektiger flyttes fra Tilsynsrådet til det foreslåtte Advokatsamfunnet, der alle advokater plikter å være medlem.

«Slik utvalget ser det, bør opplysninger om advokater og fullmektiger i større grad enn i dag være tilgjengelige for allmennheten i et offentlig søkbart register. Registeret bør for eksempel gjøres lett tilgjengelig på Advokatsamfunnets nettsider», skriver Advokatlovutvalget i lovforslaget, NOU 2015:3, Advokaten i samfunnet.

I registeret foreslås det at advokaten og advokatvirksomhetens navn fremkommer, eventuelt opphør av virksomheten og hjemmel for bortfall, tilbakekall eller suspensjon av bevilling, samt dato for når advokaten fikk bevilling.

Til hjelp for publikum

Men også disiplinærreaksjoner må fremkomme i registeret, og her må hensynet til publikum veie tungt, mener Advokatlovutvalget:

«Utvalget mener det er viktig at det gis allmenn tilgang til informasjon om hvorvidt en advokat er ilagt disiplinærreaksjoner. Selv om det er mange andre forhold som kan ha betydning for hvorvidt en advokat er dyktig, kan slik informasjon utvilsomt være til en viss hjelp for den som skal velge advokat. Utvalget mener dette hensynet veier tyngre enn belastningen offentliggjøringen medfører for den enkelte advokat. At disiplinæravgjørelser registreres og gjøres tilgjengelig, kan dessuten virke preventivt for advokatens opptreden.»

– Av hensyn til advokaten, bør ikke reaksjonen hefte for bestandig. Derfor foreslår vi at opplysningen slettes etter tre år, sier Bergljot Webster.

I dag er opplysninger om disiplinærreaksjoner offentlige i fem år, men det finnes ikke noe offentlig tilgjengelig søkbart register over fellelsene. Publikum må selv henvende seg til Advokatforeningen og be om innsyn.

Overtredelsesgebyr

Advokatlovutvalget foreslår også å slå sammen dagens tre reaksjonsformer kritikk, irettesettelse og advarsel, til én, kalt disiplinær kritikk.

– Systemet er i dag litt komplisert og villedende, og det er ikke nødvendigvis åpenbart hva som er mest alvorlig av advarsel og irettesettelse, for eksempel. Vi mener det må være greit å slå sammen disse reaksjonsformene, men så spe på med muligheten til å ilegge et overtredelsesgebyr ved mer alvorlige regelbrudd, sier Webster.

Størrelsen på gebyret vil avhenge av alvoret, mener hun. Utvalget foreslår at gebyret maksimalt skal utgjøre 10 G, som pr. mai 2017 tilsvarer 930.634 kroner.

– Her vil det utvikle seg en praksis, hvis dette blir gjennomført slik vi foreslår.

«Tom» sanksjon

Advokatforeningen støtter forslaget om å slå sammen de tre reaksjonsformene til én, samt å innføre et overtredelsesgebyr. Slike gebyr er allerede innført i Sverige, Danmark og Finland.

«Ved meddelelse av kritikk, irettesettelse eller advarsel opplever klagerne ofte at sanksjonen er «tom», og at advokaten ikke får annen reaksjon enn konstatering av brudd på de etiske reglene», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Det foreslås også at også advokatforetak kan klages inn, ikke bare enkeltadvokater, som i dag, samt at advokatfullmektiger kan klages inn personlig, ikke bare via sin prinsipal.

Advokatforeningen støtter disse forslagene.

Foreningen ønsker å forenkle og effektivisere disiplinærsystem, og mener dagens system er unødig komplisert.

Advokatforeningen har ikke kommentert forslaget om søkbart, offentlig register i sin høringsuttalelse.

Her finner du hele høringsuttalelsen til Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS