Disiplinærfellelser kan snart bli bare et tastetrykk unna om forslaget i advokatloven går gjennom.

Vil legge disiplinær-fellelser åpent på nett

Justisdepartementet vil gi publikum mulighet til å søke i et åpent nett-register om en advokat har fått tilbakekalt eller suspendert bevillingen, samt om advokaten er felt i disiplinærsystemet.

Publisert Sist oppdatert

I advokatlov-proposisjonen som nå ligger til behandling i justiskomiteen på Stortinget, foreslås det å opprette et offentlig søkbart register i regi av det nye Advokattilsynet, organet som skal erstatte Tilsynsrådet.

I den søkbare databasen skal publikum også kunne sjekke om en advokat har fått suspendert eller tilbakekalt bevillingen.

Offentliggjøring av disiplinærreaksjoner vil kunne oppleves belastende for advokaten, men hensynet til publikum veier tyngre, mener departementet, som håper at offentliggjøringen kan «virke preventivt for advokatens opptreden».

Publikums behov for informasjon må veies opp mot advokatens eller fullmektigens personvern og rettssikkerhet, mener departementet, som ikke ønsker å publisere den konkrete begrunnelsen for fellelsen, bare hvilken RGA-regel som er overtrådt, og informasjon om tilbakekalt bevilling eller suspensjon.

Årsaker som rus og psykiatri skal ikke oppgis

Årsaken til at advokaten har mistet bevillingen eller er blitt suspendert - for eksempel på grunn av et rusproblem, er psykisk syk eller har spillegalskap, eksemplifiserer departementet, så bør det ikke opplyses om i det offentlige registeret.

«Departementet mener derfor at det er mest hensiktsmessig om det fremgår av registeret at vedkommende er ilagt en disiplinæravgjørelse og hvilke bestemmelser vedkommende har overtrådt, at advokatbevillingen er tilbakekalt eller suspendert og hjemmelen for dette, men at man må be om innsyn dersom man ønsker å se begrunnelsen for vedtaket», heter det i proposisjonen (side 196).

Advokater skal først havne i registeret etter to fellelser, og hver reaksjon skal slettes etter tre år, foreslår departementet. I dag er disiplinæravgjørelser offentlige i fem år, men departementet mener at ettersom opplysningene i et offentlig register vil være langt mer tilgjengelige enn i dag, så bør de slettes tidligere.

Legeforeningen tapte i Høyesterett

Høyesterett behandlet nylig et søksmål (HR-2021-2403-A) fra Legeforeningen mot Legelisten.no, et nettsted der pasienter kan skrive anonyme anmeldelser av navngitte leger, psykologer og annet helsepersonell.

Legene ønsket rett til å reservere seg mot en slik offentlig evaluering, men vant ikke frem. Høyesterett kom til at allmenhetens behov for informasjon er viktigere enn helsepersonellets personvern.

Da advokatloven var på høring i 2015, var det bare Legeforeningen som var kritiske til forslaget om et søkbart, offentlig register.

«Et slikt register ville kunne ha overslagseffekt til andre sektorer, herunder reguleringen av helsepersonell», mente Legeforeningen.

Nettstedet Advokatguiden.no offentliggjør navnet på advokater som har tre eller flere disiplinærfellelser. I øyeblikket er ti advokater offentliggjort på oversikten.

Powered by Labrador CMS