- Obligatorisk medlemskap er uheldig

Publisert

– Et tvunget medlemskap i Advokatsamfunnet er en betenkelig sammenblanding mellom staten og det sivile samfunnet.

Dette sier Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Institutt for privatrett, og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes det er viktig at sammenslutninger og foreninger er en frivillig sak, og opererer uavhengig av staten. Dette synes jeg er særlig viktig når det gjelder frie yrker som advokater, sier Graver.

Hvis det oppstår et motsetningsforhold mellom staten og rettsstaten, vil det være veldig betenkelig at advokatene ikke står fritt til å danne egne sammenslutninger som er helt uavhengige, påpeker han.

At Advokatlovutvalget foreslår at advokater står fritt til å organisere seg i frivillige foreninger for eksempel for å drive rettspolitikk, endrer ikke dette, mener Graver.

– De vil likevel være tvunget med i en organisasjon, og denne organisasjonen blir pålagt å ivareta det som egentlig da blir en statlig oppgave, nemlig å bestemme hvem det er som skal være advokat, sier Graver.

Funksjoner som handler om advokatenes selvdømme som profesjon, bør skje uten innblanding fra staten, mens funksjoner som knyttes til de ytterste grensene for hva samfunnet kan akseptere, som Tilsynsrådet, fortsatt bør reguleres av staten, som i dag, mener han.

At de fleste land i Europa har advokatsamfunn med obligatorisk medlemskap, er ikke vesentlig, synes han.

­– Norge bør ikke følge etter andre land i Europa, andre land bør heller rydde opp i dette. Jeg ser ingen grunn til at Norge skal etterligne. Mine betenkeligheter er knyttet til våre tradisjoner, og vår rettskultur, og til å blande sammen statlige oppgaver og det sivile samfunn, sier Graver.

Uavhengige

I dag er Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden underlagt Justisdepartementet. I forslaget fra Advokatlovutvalget foreslås det at disiplinær- og tilsynssaker skal avgjøres av en uavhengig nemnd, Advokatnemnda. Vedtakt fattet av Advokatsamfunnet kan også klages inn for Advokatnemnda.

– Blir ikke dette organet mer uavhengig av staten enn dagens Tilsynsråd, og er ikke dette et skritt i riktig retning?

– Jeg størret at tilsynsfunksjonen skal være uavhengig av departementet, sier Graver.

– Men etter mitt syn bør vi ha et prinsipielt skille mellom det som er staten og statlige institusjoner, og det som er det frie samfunnets institusjoner.

Graver har nettopp gitt ut boken Judges Against Justice, On Judges when the Rule of Law is Under Attack.

I boken gransker han situasjoner dommere står overfor i land der både lovgivere og makthaverne systematisk bryter lovens idealer.

Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultetet i Oslo, mener at Norge ikke bør innføre et advokatsamfunn der alle advokater tvinges til å være med. Foto: Aina J. Rønning
Powered by Labrador CMS