Høringssvaret til Oslo Advokatkontor AS er i hovedsak skrevet av senioradvokat Torstein Bø.

ADVOKATFORSKRIFTEN

Kritisk til forsikringsselskapenes advokatbistand:
- Trussel for klientenes rettssikkerhet 

Truer advokatenes uavhengighet og den generelle tilliten til advokatstanden, mener Oslo Advokatkontor.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Advokatkontor AS, et firma som har spesialisert seg innen fast eiendom og holder til i Sandvika i Bærum, har skrevet et eget høringssvar om den foreslåtte advokatforskriften.

Firmaet er sterkt kritisk til forslaget om å tillate forsikringsselskaper å yte advokatbistand.

Mange av firmaets klienter er tidligere boligkjøperforsikringskunder, ifølge firmaet selv.

At «forsikringsselskaper skal kunne yte advokatbistand til eksterne, skaper en interessekonflikt mellom advokatenes uavhengighetsplikt overfor klienten og advokatens tilknytning til forsikringsselskapet som arbeidsgiver», påpeker firmaet.

- Forsikringsselskapet styrer de prosessuelle skrittene

Jo mer en forsikringsadvokat må jobbe med en sak, jo mer spiser dette av selskapets profitt, skriver Oslo Advokatkontor: «Advokatens plikt til å yte best mulig bistand for klienten kommer i direkte konflikt med forsikringsselskapets ønske om å spare kostnader.»

Firmaet viser til at boligkjøperforsikringen normalt dekker idømte sakskostnader, dersom klienten taper saken, men at dette vilkåret ikke gjelder dersom klienten velger å bruke en ekstern advokat.

«Dette faktum alene er etter vårt syn en tydelig indikator på at det er forsikringsselskapet, og ikke klienten, som styrer hvilke prosessuelle skritt som skal tas.»

I uttalelsen vises det til at Finansklagenemnda, eksempelvis i Finkn-2020-714, har påpekt at det både er en forskrifts- og direktivstridig krenkelse av retten til fritt advokatvalg at mange forsikringsselskaper har en klausul som bestemmer hvilke skritt som skal tas i saken.

Viser til displinæravgjørelser

I uttalelsen refereres det til fem disiplinæravgjørelser der advokater ansatt i rettshjelpsforsikringsselskaper er felt på grunn av manglende uavhengighet:  ADA-2013-19, DNM-115-2017, ADA-2017-D114, ADA-2017-16 og ADA-2018-189.

Det refereres også til en uttalelse i høringsnotatet fra lovavdelingen i Justisdepartementet (JDLOV-2011-5367, se side 63 i høringsnotatet) som ifølge Oslo Advokatkontor indikerer at dagens praksis ikke er i tråd med advokatens uavhengighet.

- Misfornøyde klienter

Ifølge uttalelsen, overtar Oslo Advokatkontor mange saker fra boligkjøperforsikringsselskaper.

«Vår erfaring er at slike klienter ofte er misfornøyde med forsikringsadvokaten. En gjenganger er at disse klientene føler de må overbevise både selgers advokat og egen advokat om at de har en sak det er verdt å gå videre med.»

En årsak til misnøyen er ifølge firmaet at mange har fått mangelfulle opplysninger om sine rettigheter, for eksempel at de selv må betale utgiftene til sakkyndig bistand.

«Vi erfarer videre at forsikringsadvokaten ofte gir utilstrekkelig rådgivning om sakens oppbygging, og ikke engasjerer seg for å bygge opp, forberede og presentere saken for motpart og domstoler. Vi har til og med erfart at sentrale bevis ikke blir lagt frem, med nederlag for klienten som resultat. Også dette går på bekostning av klienten.»

- Bør ikke få organisere seg som advokatselskaper

«Dette er et alvorlig rettssikkerhetsproblem som undergraver tilliten til advokater og rettssystemet. De nevnte poengene mener vi med tyngde taler mot at forsikringsselskaper som yter rettshjelp til eksterne bør få organisere seg som advokatselskaper.»

Det er også problematisk at organiseringen av forsikringsadvokater er foreslått regulert i forskrift i stedet for lov, mener Oslo Advokatkontor.

Nordea Bank: - Ingen grunn til forskjellsbehandling

Nordea Bank ber i sin uttalelse om at forslaget til advokatforskrift endres slik at den også inkluderer advokater ansatt i bank som yter rettslig bistand til bankens kunder.

«Det er også svært mange likhetstrekk mellom den rettslige bistanden som ansatte advokater yter til bankens kunder, og den bistanden forsikringsadvokater gis tillatelse til å gi til forsikringsforetakets kunder i henhold til forslaget til § 9 i advokatforskriften. Det er ingen grunn til at disse to formene for rettslig bistand skal behandles annerledes under det nye regelverket», skriver Nordea Bank .

«Lovforarbeidets demokratiske og gjennomsiktige prosess, med høringer, uttalelser og gjennomtenkte forslag, er altså foreslått byttet ut med den ofte raske, overfladiske og ugjennomskinnelige vedtakelsesprosessen for forskrifter.»

At klientene må akseptere en rekke begrensninger i dekningen dersom de velger ekstern advokat, er konkurransevridende, påpeker firmaet, og mener at  konkurransefortrinn styrkes av at de også slipper å betale merverdiavgift. 

- Provenytap for staten

I uttalelsen presenterer firmaet et regnestykke der det anslår at HELPs omsetning kunne gitt staten merverdiinntekter på om lag 79,6 millioner kroner.

«For å ta Help Forsikring AS som eksempel: Ifølge sine egne nettsider er de snaut 180 advokater og advokatfullmektiger. Om man legger til grunn et nøkternt årsverk på 1500 timer per ansatt, og en offentlig salærsats på kr 1180 eks. mva., tilsier det at Helps advokater og advokatfullmektiger kunne tjent inn kr 318.600.000 eks. mva. dersom det var et alminnelig, momspliktig advokatfirma. Merverdiavgift på dette beløpet utgjør kr 79.650.000.»

Oslo Advokatkontor består av sju advokater og to advokatfullmektiger.

HELP ønsker ikke å kommentere høringsuttalelsen fra Oslo Advokatkontor.

Samarbeider med IF: - Kjenner oss ikke igjen

Et advokatfirma som tar oppdrag fra folk som har kjøpt boligkjøperforsikring, er Advokatfirmaet Solver i Oslo. Firmaet - som har 27  medarbeidere i staben - kjenner seg ikke igjen i standpunktene som Oslo Advokatkontor fremmer i sin høringsuttalelse, forteller daglig leder, advokat William G. Bugge. 

William G. Bugge.

- Advokatfirmaet Solver har et samarbeid med IF Skadeforsikring, forteller Bugge, som selv var ansatt i IF tidligere.

- Vi bistår IFs kunder med mange ulike type saker- også boligkjøperforsikringskunder. Vi kjenner oss virkelig ikke igjen i Oslo Advokatkontors standpunkt. Forsikring handler ikke om å hindre eller begrense «utbetalinger eller advokathjelp» som antydet i deres høringsuttalelse, men utelukkende om å sikre gode kundeopplevelser, treffe korrekte oppgjør og sikre en ellers effektiv sakshåndtering, sier Bugge.

Han mener at dette er sammenfallende med kundens interesser. 

- Uberettigede innvendinger

- Jeg tror ikke det er kontroversielt å hevde at det er incentivmodellene som til enhver tid vil utfordre advokatens uavhengighet, påpeker han.

Advokatene i Solver har aldri opplevd å ha blitt utfordret på sin uavhengighet som følge av samarbeidet med IF, forteller Bugge.

- De innvendinger Oslo Advokatkontor kommer med, både til selve forsikringsproduktet og våre advokater, finner vi rett og slett både uberettigede og usaklige. Vi håper innvendingene skyldes manglende forståelse for forsikringens forretningsmodell, alternativt reflekterer det kun Oslo Advokatkontors markedsposisjon, sier han.

 - Vil endre konkurransesituasjonen

Men en ting mener han Oslo Advokatkontor har rett i.

- I høringsuttalelsen peker firmaet helt korrekt på at merverdiavgiftsfordelen som ser ut til å bli gitt til forsikringsselskaper, vil endre konkurransesituasjonen betydelig fra dagens ordning. Men dette vil  - slik vi ser det - utelukkende komme klientene til gode ved at prisnivået skal ned. Når det er sagt, er vi av den oppfatning at lovforslaget langt på vei er godt. Vi har ingen kommentarer utover dette, sier Bugge.

Advokatforeningen har i sin høringsuttalelse påpekt at unntaket som gir forsikringsselskaper rett til å tilby advokattjenester, trolig er EØS-stridig. 

Også LO mener at reglene som stenger for at andre enn advokatforetak og rettshjelpsforsikringsselskap kan drive advokatvirksomhet, vil kunne bli satt til side som EØS-stridige, og ber Justisdepartementet om å utrede dette nærmere.

Alle høringssvarene er samlet her.

Powered by Labrador CMS