Advokat Thomas Horn tar doktorgrad i spørsmål knyttet til menneskerettigheter. Foto: Aina J. Rønning

- Advokatlovutvalget har bommet

Publisert

Forbudet mot at Advokatsamfunnet skal drive med rettspolitikk er en unødvendig og sterkt betenkelig innskrenking av ytringsfriheten.

Dette er noen av konklusjonene til Schjødt-advokat og menneskerettsspesialist Thomas Horn, som på oppdrag fra Advokatforeningen har vurdert om det bryter mot menneskerettskonvensjonen (EMK) at et advokatsamfunn driver rettspolitikk.

– Jeg mener at advokatlovutvalget har bommet når det ønsker å forby et advokatsamfunn å drive rettspolitisk virksomhet. En slik begrensning vil dessuten være problematisk i forhold til ytringsfriheten, sier Horn.

Lovutvalget har ikke vurdert hensynet til ytringsfriheten, påpeker Horn.

– Hvis staten ved lov skal begrense eller forby advokatsamfunnet adgang til å drive politisk virksomhet, vil det være et hardt angrep på ytringsfriheten til en profesjonsgruppe som virker på et viktig samfunnsområde. Da vil man begrense den offentlige debatten, sier Horn.

Liten selvbestemmelse

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har «en lang rekke ganger tatt stilling til om lovbestemte bransjeorganisasjoner for liberale yrker skal anses som foreninger som omfattes av EMKs artikkel 11», skriver Horn i sin utredning, og viser til avgjørelser knyttet til organisasjoner i blant annet Østerrike, Albania, Bulgaria, Belgia, Frankrike og Spania.

Det foreslåtte advokatsamfunnet faller helt klart utenfor virkeområdet til EMK, skriver Horn.

«Det går altså en konsistent linje (…) der foreninger som advokatforeninger, legeforeninger, notarforeninger og arkitektforeninger faller utenfor virkeområdet for EMK artikkel 11, forutsatt at foreningene er etablert ved lov, og har oppgaver som går ut over det å ivareta medlemmenes egen interesse, slik at foreningene også er tildelt oppgaver for å ivareta allmenne hensyn og føre kontroll med den aktuelle profesjonen», skriver Horn.

Han understreker at et advokatsamfunn, i motsetning til dagens Advokatforening, ikke vil være etablert som en privat forening.

«Advokatsamfunnet vil i stedet være etablert ved lov, og loven vil inngående regulere Advokatsamfunnets organisasjonsform. Advokatsamfunnet vil derfor ha liten selvbestemmelse vedrørende helt sentrale organisasjonsmessige forhold.»

Bortsett fra i Sveits, Malta og Norge, er medlemskap i et advokatsamfunn obligatorisk i alle europeiske land, ifølge Horn.

«Så vidt jeg har fått opplyst driver en betydelig andel av disse advokatforeningene rettspolitisk arbeid, og disse foreningene anser formålet om å kontinuerlig arbeide for et bedre rettssystem som en sentral del av sin virksomhet. Det foreligger altså ingen europeisk konsensus som tilsier at pliktig medlemskap av denne type «Advokatsamfunn» skulle være i strid med EMK artikkel 11», skriver Horn.

Advokatforeningen har oversendt den 19 sider lange utredningen til Advokatlovutvalget. Les hele utredningen her.

Les også: Begreps-trøbbel for Advokatlovutvalget

FAKTA: NY ADVOKATLOV

Her er noen av hovedpunktene i forslaget til ny advokatlov.

 • Det etableres et Advokatsamfunn med obligatorisk medlemskap for alle advokater.
 • Samfunnet skal ledes av et Advokatstyre på syv personer, derav fire advokater. Førti prosent av medlemmene skal komme fra offentlige organer, og være utpekt av det offentlige.
 • En Advokatnemnd skal avgjøre disiplinærsaker. Fire av de seks nemndmedlemmene skal representere allmenne og offentlige interesser.
 • Utvalget foreslår å forby Advokatsamfunnet å drive rettspolitisk virksomhet.
 • Rådgivningsmonopolet oppheves, og det åpnes for at alle kan yte rettshjelp.
 • Skjerpet krav til eierskap: Det skal ikke kunne ytes finansiell hjelp og rettshjelp i samme selskap.
 • Bare advokater som jobber i selskapet, kan eie det.
 • Avklare reglene for internadvokater og organisasjonsadvokater.
 • Nye regler for advokatfullmektiger: Praksisperioden utvides til tre år, prosedyrekravet bortfaller.
 • Lovfeste krav om etterutdannelse og opprettelse av spesialistordning.
 • Passiv bevilling ikke mulig utover to år.
 • Nye krav til arkivhold.
 • Forsikring og klientkonti: Foreslår obligatorisk ansvarsforsikring.

Powered by Labrador CMS