Jens Johan Hjort, Trine Skei Grande, Martin Kolberg og Anders Werp på Advokatforeningens årstalearrangement i november.

Posistive reaksjoner på Advokatforeningens årstale

– Bra initiativ

Publisert

Advokatforeningens årstale «Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn» er den trettende årstalen i rekken. I den femti minutter lange talen, som ble holdt av Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort, ble det vist to animasjonsfilmer. Den ene tok for seg den kompliserte klagegangen i dagens tilsyns- og disiplinærsystem, mens den andre viste hvordan systemet kan bli, dersom Advokatlovutvalgets forslag blir satt ut i livet. Talen ble godt mottatt av publikum, viser Advokatbladets rundspørring.

Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat

– Jeg synes talen var riktig bra, og at det var viktig at han tok opp både spørsmål om høye advokathonorarer og tilsyn, samt spørsmålet om det er ikke for vanskelig å miste bevillingen, og for lett å få den tilbake. Det var en konkret tale med viktige og konkrete spørsmål for bransjen. Veldig interessant å se animasjonen som viste hvor lang tid det tok før en advokat med mange klager mistet bevillingen. Jeg synes det er veldig bra at Advokatforeningen selv tar initiativet for å få fortgang i dette.

LES OGSÅ: Advokatforeningen ba Regjeringen få fortgang i arbeidet med ny advokatlov i årets årstale

Trine Skei Grande, leder (V):

– Talen var en god gjennomgang for meg som politiker, et kræsj-kurs på det som allerede er blitt framlagt, så det var veldig fint! Det er alltid interessant å få med seg årstalen. Jeg registrerer at Venstre får mye støtte til det vi står for i budsjettet, som for eksempel å opprettholde reisesalæret. Så lenge Advokatforeningen har sansen for hovedprinsippene i forslaget til ny advokatlov, er det større sjanse for at vi får det til.

Det var en veldig god tale, med et dypt samfunnsengasjement, og en bevissthet om hvor viktige advokatene er i en rettsstat, og dermed også for demokratiet. En god rettstat er en forutsetning for demokratiet, og her mener jeg Advokatforeningen opptrår helt riktig. Talen ivaretok de svakeste i samfunnet, og pekte på de store utfordringene ved at det er dyrt å hevde sin rett. Jeg synes det var et tankevekkende foredrag, som vi i politikken bør lytte til, slik at vi kan få gjennomført det Advokatforeningen ber om. Dette er ikke et felt jeg arbeider med til daglig, men jeg mener likevel dette er noe Stortinget bør kunne samles om i løpet av relativt kort tid.

Anders Werp (H), nestleder i Justiskomitéen

– Talen falt i veldig god jord hos meg. Hjort trekker opp de store linjene med en større rettsliggjøring av samfunnet, advokatens rolle i dette, og alle utfordringene. Så tar han det videre til hva man kan gjøre med dette, for å opprettholde og rendyrke tillitten til advokater, altså en ny advokatlov, og ny tilsynsordning. Advokatstanden har den siste tiden opplevd flere alvorlige saker som nå er under etterforskning. Hvis disse fører til domfellelse må advokatstanden gjøre noe med tillitstapet som da vil oppstå. Det er ikke så veldig lenge siden lovforslaget om ny advokatlov kom, så vi må nok gi departementet noe tid til å sette seg grundig inn i det og avveie det, men jeg har formidlet til politisk ledelse at jeg ønsker at denne saken settes høyt på prioriteringslisten.

Thomas Smedsvig, styreleder i Tilsynsrådet

– Talen var poengtert og aktuell. Det er viktig å prøve å få fremdrift på lovarbeidet. Tilsynsrådet venter på mange av de foreslåtte endringene med spenning og forventning. Flere av synspunktene som ble lagt frem om lovforslaget, er i samsvar med vårt syn, men vi har noen avvikende syn, særlig på organiseringen av tilsynsordningen. Jeg mener at det har vært for lite diskusjon rundt dette punktet i lovforslaget. Det vil være uheldig om lovforslaget blir lagt i skuffen. Det må frem, og det haster.

Wilhelm Matheson, dommer i Høyesterett

– Jeg merket meg at man forsøkte å få en positiv vinkling på advokatlovutvalget, mens det tidligere ble mottatt negativt. Denne talen var mer dialogpreget. Vi er her fordi Advokatforeningen er våre eneste leverandører, så vi må følge med på hva som rører seg. Jeg synes også det er spennende med ny leder.

Brynjar Østgård, advokat

 

– Jeg synes at talen stort sett var god. Jens Johan Hjort ga et fint og bredt bilde av viktigheten av tillit, og tok opp det brennbare spørsmålet om at advokatbistand er blitt fryktelig kostbart. Dette var jeg veldig fornøyd med. De siste fem minuttene var jeg misfornøyd med, for jeg har et helt annet syn på Advokatlovutvalget. Det er prinsipielt uholdbart at staten skal bestemme organiseringen av advokater, og jeg er imot Advokatlovutvalgets opplegg med et advokatsamfunn.

 

John Olav Egeland, redaktør i Dagbladet og Nils Øy, fungerende generalsekretær i Norsk presseforbund

 

Egeland: – To forhold burde blitt berørt i en tale som snakket om rettsliggjøring og rettsikkerhet for vanlige mennesker: Det ene er kvaliteten på forvaltningen, at den er på topp er det viktigste for en persons første møte med juridiske problemer. Videre må lovene være gode og klare. For det andre er jeg skeptisk til at man aksepterer en ny klassedeling for juridisk lovgivning og praksis. Det frislippet som Advokatlovutvalget legger opp til, griper ikke ondet ved roten, men vil gi dårligere kvalitet på de juridiske rådene til de som har dårlig råd, som Hjort også sa.

Øy: – Som representant for innsynsretten, ville jeg nok gjerne hørt noe om taushetsplikt for advokatene, særlig for de som jobber i det offentlige. Det savnet jeg.

 

Asbjørn Strandbakken (dekan, UiB) og advokat Jorunn Moltu Jacobsen (nestleder i Hordaland og Sogn og Fjordane krets)

Strandbakken: Jeg synes vi trenger ny advokatlov, og det må tas en del politiske valg. En sak blir ikke bedre ved bare å ligge. Av og til må du bare manne deg opp, svelge et spett, og stå støtt i stormen, som de sier på Sunnmøre. For disiplinær- og tilsynssystemet er det veldig lite heldig at man ikke ser hele bildet, men bare får spredt kunnskap på så mange forskjellige områder.

Jacobsen: Jeg synes det var en bra tale, jeg registrerer at advokater flest støtter opphevelsen av rettsrådsmonopolet. Jeg personlig er skeptisk til dette.

Gordon Andersen (journalist i VG) og advokat Mette Yvonne Larsen

 

Larsen: – Det viktigste ordet i talen var politikk, det fikk han sagt flere ganger. Jeg er glad for at Advokatforeningen holder fanen høyt når det gjelder hvordan advokatlovutvalget skal organisere foreningen i fortsettelsen. Jeg synes talen var bra.

Andersen: – Jeg la merke til alle bildene som viste sakene som har vært om advokater i mediebildet i det siste. Jeg synes at disiplinærsystemet ser veldig komplisert ut, og i år er dette kanskje mer aktualisert enn noen gang, for bransjen kan fremstå som litt frynsete.

Sven Marius Urke, leder i Domstoladministrasjonen

 

– Jeg synes det var en god, aktuell og konstruktiv tale, og jeg synes det var veldig bra at de henvendte seg så direkte til regjeringen. Det som er veldig positivt med den regjeringen vi har nå, er at vi har fått veldig mye rettspolitikk. Jeg synes spesielt fremstillingene som viste hvor komplisert dagens disiplinærordning er, var interessant. Og så virker det som at Advokatforeningen kanskje er litt mer dialogorientert nå, har oppfattet at den har vært litt mer kritisk til Advokatlovutvalget tidligere.

Årstalen 2016, enquete med reaksjoner på talen. Her regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Årstalen 2016, enquete med reaksjoner på talen Thomas Smedsvig, styreleder i Tilsynsrådet
Årstalen 2016, enquete med reaksjoner på talen. Her høyesterettsdommerne Espen Bergh (til venstre) og William Matheson
Årstalen 2016, enquete med reaksjoner på talen. Brynjar Østgård.
Redaktør i Dagbladet, John Olav Egeland (til venstre) og Nils E. Øy, fungerende generalsekretær i Norges presseforbund.
Årstalen 2016, enquete med reaksjoner på talen. Her Jorunn Moltu Jacobsen og Asbjørn Strandbakken.
 
 
Powered by Labrador CMS