Merete Smith og Jon Wessel-Aas kan se frem til at Stortinget skal behandle det lovforslaget som Solberg-regjeringen la frem.

Advokatloven klar til behandling i Stortinget

Lovfester advokaters taushetsplikt og opphever rettsrådsmonopolet: Advokatlovforslaget endres ikke av ny regjering. - Dette er vi veldig glade for, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har i dag sendt brev til Stortinget og bedt om at proposisjonen behandles som den er.

- Dette betyr at Stortinget vil behandle advokatlovproposisjonen som ble fremlagt i sommer, uten endringer. Dette er veldig bra, for vi trenger denne nye loven nå, og har jobbet hardt for å få den på plass, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

Her er forslagene i ny advokatlov - i hovedtrekk

 • Rettsrådsmonopolet oppheves, og enhver kan yte rettslig bistand utenfor rettergang.
 • Bare forsvarere og bistandsadvokater kan yte bistand i straffesaker, som i dag.
 • Advokaters taushetsplikt lovfestes.
 • Det gjøres ingen endringer i ordningen med prøvesaker for Høyesterett.
 • Kravet til advokaters uavhengighet lovfestes. Det foreslås også en generell bestemmelse om at advokater ikke kan drive annen virksomhet enn advokatvirksomhet når dette går ut over advokatens uavhengighet.
 • Advokater som sitter i et styre, kan ikke påta seg oppdrag for virksomheten, men det innføres unntak i situasjoner der dette vil være klart ubetenkelig.
 • Det skal stilles et nytt krav om utvidet, ordinær politiattest for å få advokatbevilling.
 • Advokatbevillingen skal knyttes til retten til å utøve advokatvirksomhet.
 • Mulighet for å ha passiv advokatbevilling bortfaller.
 • Gjeldende kvalifikasjonskrav for advokatfullmektiger opprettholdes.
 • Alle advokater skal pålegges etterutdanning, regulert i forskrifts form.

Generelt er det slik at proposisjoner som legges frem i Stortingets siste sesjon før et valg, kan trekkes av den nye regjeringen. Det har derfor vært en reell mulighet for at Ap- og Sp-regjeringen kom til å trekke proposisjonen for å sette sitt eget stempel på loven.

- Vi håpet at det ikke skulle gå partipolitikk i saken, og så egentlig heller ingen grunn til at det kom til å skje, sier Wessel-Aas.

Wessel-Aas håper at Stortinget vil starte arbeidet med advokatloven tidlig i vårsesjonen neste år.

- Lovforslaget overlater en del viktige spørsmål til å bli regulert i forskrifter. Vi vet at dette arbeidet aldri har stoppet opp i departementet, så vårt håp er at forskriftene vil være klare når loven er vedtatt og trer i kraft, sier han.

Presenterte skisse om forhandlingsrett

I ettermiddag - to dager etter at Advokatforeningen gikk til streik i Høyesterett - hadde Wessel-Aas, generalsekretær Merete Smith og politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen et møte i Justisdepartementet.

Advokatforeningen har som kjent stilt tre krav til den nye regjeringen: At rettshjelpssatsen skal løftes til et bærekraftig nivå - minimum til 1200 kroner pr. time, at foreningen skal få forhandlingsrett om satsen, og at halveringen av reisesalæret skal reverseres.

- Det var ikke et forhandlingsmøte, men et møte der vi utdypet våre krav og la frem en skisse der vi konkretiserte hvordan et system med forhandlingsrett kan se ut. Vår skisse er litt etter samme modell som lønnsoppgjørene. Departementet tok imot forslaget med interesse, forteller Wessel-Aas.

Han presiserer at dette ikke var et møte der det var forventet at det skulle komme tilbud over bordet.

- Men det var et godt møte, og de møtte mannsterke fra departementets side med omtrent alle statssekretærene.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde ikke anledning til å delta.

Lovfester taushetsplikten

Men en ting Wessel-Aas altså fikk bekreftet fra departementet, er at regjeringen anbefaler Stortinget å behandle advokatloven som den er.

Advokatforeningen er meget godt fornøyd med flere viktige punkter i advokatloven. Da departementet la frem proposisjonen den 11. juni i år, trakk Wessel-Aas spesielt frem følgende punkter:

 • At det er skapt klarere rammer rundt advokatvirksomhet og at man innfører flere regler som bidrar til å sikre advokaters uavhengighet; blant annet at man får en ordentlig lovfesting av advokaters taushetsplikt, der domstolenes strenge håndheving av den kodifiseres - og at taushetsplikten gjelder alle advokater, også konsern- og organisasjonsadvokater.
 • At man bevarer strenge regler om organisering av og eierskap av advokatvirksomhet, og at advokaters rolle i rettergang beholdes.

Det foreslås også en reform av disiplinærsystemet. Videre skal etterutdanningskravet gjelde alle advokater, og ikke bare medlemmer av Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS