Illustrasjonsfoto: Aina J. Rønning

20 mistet bevillingen i fjor

Fem advokater ble politianmeldt i fjor, og tyve mistet bevillingen, viser tall fra Tilsynsrådets årsmelding for 2015.

– I 2015 ble fire personer politianmeldt for ulovlig rettshjelpvirksomhet, og tre av dem har mistet sine advokatbevillinger. Den femte advokaten ble politianmeldt for mistanke om underslag av klientmidler og manglende bok- og regnskapsføring. Denne advokaten har også mistet advokatbevillingen, sier direktør Hege Bjølseth i Tilsynsrådet.

Manglende innbetaling av det pålagte bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden er den største enkeltårsaken til tilbakekalling av bevillinger i fjor, viser tallene: Seks advokater mistet bevillingen ene og alene som følge av dette, mens to advokater i tillegg til manglende bidrag, heller ikke hadde sendt inn egenerklæring for regnskapsåret 2014.

Mangler knyttet til regnskapsføring er den nest største årsaken til tilbakekalling: Fem advokater mistet bevillingen fordi de ikke hadde ført regnskapet i tråd med reglene (se egen ramme).

Tilsynsrådet har i 2015 meddelt 106 advarsler og 58 irettesettelser. Av disse er det bare syv av advarslene og åtte av irettesettelsene, totalt femten av 164 reaksjoner, som ikke er såkalte formalovertredelser, det vil si der advokaten ikke har overholdt fristen til å betale bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, eller ikke har levert egenerklæring med vedlegg i tide.

I hovedsak kom disse femten reaksjonene som følge av bokettersyn, forteller Bjølseth.

I to saker har prinsipaler fått irettesettelse og advarsel som følge av ulovlig organisering av fullmektigforhold. Irettesettelsen ble gitt fordi fullmektigen opptrådte som fullmektig før autorisasjon var gitt, og før søknaden om autorisasjon i det hele tatt var innsendt, noe som ifølge firmaet skal ha skyldtes «en glipp».

I det andre tilfellet var omstendighetene mer alvorlige: En fullmektig, som tidligere hadde vært advokat, benyttet en annen brevmal enn prinsipalens, og i enkelte av brevene kom det ikke frem at avsender var advokatfullmektig, eller hvem som var hans prinsipal og ansvarlig advokat i saken.

– Det ble lagt til grunn at fullmektigen, som tidligere hadde vært advokat – etter at han ble autorisert som fullmektig – fortsatte å utgi seg for å være advokat, og utøvde advokatvirksomhet fra sitt eget, tidligere advokatfirma, sier Bjølseth.

Advokatlovutvalget foreslår å innføre et offentlig søkbart register over advokater som har vært ilagt disiplinærreaksjoner.

– Vi vurderte også løsninger med søkbare klientoppfatninger, men kom til at ulempene ved en slik ordning ikke oppveiet fordelene, sier Bergljot Webster, leder i Advokatlovutvalget.

Utvalget foreslår at registeret administreres av Advokatsamfunnet, og at det skal inneholde informasjon om når bevilling ble utstedt, samt informasjon om eventuelle disiplinæravgjørelser.

«At disiplinæravgjørelser registreres og gjøres tilgjengelig, kan dessuten virke preventivt for advokatens opptreden», heter det i NOU-en.

Slike opplysninger bør tas ut av registeret etter tre år, foreslår utvalget.

– Advokatlovutvalget mente det er viktig med åpenhet om kvalitetsmangler ved advokattjenester, sier Webster.

[su_box title="MISTET BEVILLINGEN I FJOR" style=box_color="#11a795" radius="1"]

1. Kvinne, født 1948 – manglende adgang til kontroll.

2. Mann, født 1952 – mangler knyttet til regnskapsføring.

3. Mann, født 1960 – mangler knyttet til regnskapsføring.

4. Mann, født 1950 – mangler knyttet til regnskapsføring.

5. Mann, født 1945 – manglende oppfølging av Tilsynsrådets styrevedtak.

6. Mann, født 1963 – mangler knyttet til regnskapsføring.

7. Mann, født 1973 – manglende adgang til kontroll og mangler knyttet til regnskapsføring.

8. Mann, født 1963 – manglende sikkerhetsstillelse.

9. Mann, født 1956 – manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og vedlegg for regnskapsåret 2014 samt manglende betaling av skyldig bidrag for 2015.

10. Mann, født 1951 - manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og vedlegg for regnskapsåret 2014.

11. Mann, født 1971 - manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og vedlegg for regnskapsåret 2014.

12. Mann, født 1948 – manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og vedlegg for regnskapsåret 2014 samt manglende betaling av skyldig bidrag for 2015.

13. Mann, født 1947 – manglende bidragsbetaling for 2015.

14. Kvinne, født 1976 – manglende bidragsbetaling for 2015.

15. Mann, født 1962 – manglende bidragsbetaling for 2015.

16. Mann – manglende bidragsbetaling for 2015.

17. Kvinne, født 1967 – manglende bidragsbetaling for 2015.

18. Mann, født 1950 – manglende bidragsbetaling for 2015.

19. Mann, født 1952 – manglende sikkerhetstillelse.

20. Mann, født 1944– innretning av advokatvirksomhet.

(Kilde: Tilsynsrådet.)

[/su_box]

Bergljot Webster er høyesterettsdommer og var leder av Advokatlovutvalget.

TALL FRA TILSYNSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2015

28 advokater ble innberettet til Advokatbevillingsnemnden (ABN) med forslag om tilbakekall av bevilling på grunn av ett eller flere av følgende forhold:

6 saker: Ikke skikket til å drive advokatvirksomhet (domstollovens § 230 1. ledd).

22 saker: Enten for mislighold av plikten til å stille sikkerhet og betale bidrag (§ 230.første ledd nr. 2), eller for brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og behandling av betrodde midler (§230 1.ledd nr. 3).

7 søkte om bevilling etter tidligere å ha mistet den. 4 av disse fikk avslag.

61 bokettersyn, derav 40 såkalte forenklede ettersyn (tilsynsbesøk).

Kilde: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Powered by Labrador CMS