Foto: iStock/takasuu

Vil fjerne lovpålagt mekling
for domfelte foreldre

Barne- og likestillingsdepartementet vil ta bort lovpålagt mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister der noen er domfelt for alvorlig vold eller overgrep. Det er Advokatforeningen kritisk til.

Publisert Sist oppdatert

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å droppe lovpålagt mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister der det foreligger dom.

I høringsbrevet skriver departementet at:

«Barneloven inneholder regler som gjør det obligatorisk for foreldre med felles barn å møte til mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister. Det er vedtatt endringer i barneloven som gjør unntak fra meklingsplikten når en forelder er domfelt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Dette høringsnotatet foreslår endringer i meklingsforskriften for å regulere unntak fra mekling nærmere.»

Selv om Advokatforeningen i utgangspunktet ikke har noen innvendinger mot at lovpålagt mekling faller bort i noen saker, mener foreningen at «bestemmelsen som foreslås er lite hensiktsmessig.»

Unntak for alvorlig vold og overgrep

I departementets forslag presiseres det videre:

«Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i meklingsforskriften som regulerer i hvilke tilfeller en forelder kan reise sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, hvem barnet skal bo fast sammen med og samvær (foreldretvistsak) for domstolene uten å legge fram meklingsattest. Departementet foreslår at dette skal gjelde der en forelder er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn etter visse bestemmelser i straffeloven.»

Fritaket for meklingsplikten skal altså gjelde foreldre som er dømt for:

  • Tvangsekteskap
  • Grov frihetsberøvelse
  • Grov menneskehandel
  • Slaveri
  • Grov kroppsskade
  • Grov mishandling i nære relasjoner
  • Grov kjønnslemlestelse
  • Voldtekt og grov uaktsom voldtekt
  • Voldtekt av barn under fjorten og seksuell omgang med barn mellom fjorten og 16
  • Incest og seksuell omgang mellom nærstående

Mekling skal hindre «unødvendig prosesser»

I sin høringsuttalelse skriver Advokatforeningen at kravet om mekling generelt sett er uproblematisk og at det ikke byr på store utfordringer ved foreldretvister og samlivsbrudd.

Etter departementets forslag må man vente på en dom for brudd på straffebudene før man eventuelt slipper lovpålagt mekling. Her bemerker foreningen at:

«I mange tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å reise foreldretvist/bryte samlivet før det foreligger dom for eventuell straffbar handling som gir fritak for mekling. Det er stort sett liten ventetid hos familievernkontorene og man får ofte meklingstid før det foreligger dom. Ved behov for snarlig saksbehandling bør man i slike tilfeller velge mekling.»

Advokatforeningen mener også det er nødvendig å presisere at lovpålagt mekling kan gjennomføres ved separat mekling og at man ikke trenger å sitte sammen.

«Det kan også være slik at mekling, i de tilfeller hvor det foreligger brudd på opplistede straffebud, kan ha noe for seg. Mekling kan bidra til at partene, for eksempel ved foreldretvistsaker, skjønner hva som er det beste for barnet og at man således kan hindre unødvendig prosess. Å hindre unødvendige prosesser er nettopp et av formålene bak mekling.»

Er imot forskriftsendring

Advokatforeningen er også kritisk til at forslaget sier at fritaket gjelder uavhengig av hvor lang tid det er gått siden vedkommende ble dømt.

«I praksis så vil da en 20 år gammel dom på de opplistede straffebud medføre unntak for mekling. På denne bakgrunn går Advokatforeningen mot forslaget om å endre forskriftsbestemmelsen.»

Det er Advokatforeningens lovutvalg for familierett, arv og skifte som har behandlet barne- og likestillingsdepartementets forslag. Utvalget består av: Hanna Skråm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingeling Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson.

Powered by Labrador CMS