Kristian Gjendemsjø.

Vant frem i strid om etterberegning av salær når rettshjelpssatsen har økt underveis i saken

Det er den gjeldende rettshjelpssatsen når et arbeid avsluttes som skal anvendes ved etterberegning av salær, konkluderer Borgarting lagmannsrett - selv for arbeid det alt er betalt for med gammel sats.

Publisert Sist oppdatert

I midten av oktober engasjerte Advokatforeningen seg som partshjelper i en salærstrid, hvor tre advokater anket Oslo tingretts beslutning om salærnedsettelse til lagmannsretten. 

Advokatene mente tingretten tok feil i sin vurdering av hvilken rettshjelpssats som skal gjelde ved sluttavregningen når det tidlig i saken ble utbetalt forskudd på salær, og rettshjelpssatsen var blitt oppjustert underveis.

Ifølge beslutningen fra tingretten skal arbeid som det er betalt salærforskudd for, godtgjøres med satsen som gjaldt på betalingstidspunktet for forskuddet - også i de sakene hvor satsen øker underveis.

Både de ankende advokatene og Advokatforeningen mente tingretten hadde feiltolket salærforskriften. Borgarting lagmannsrett er enig. 

- Lagmannsretten er tydelig på at salærforskriften § 3 annet ledd skal forstås etter sin klare ordlyd, nemlig slik at dersom rettshjelpssatsen er blitt endret mens oppdraget pågår, skal den endrede satsen legges til grunn for alle salærberettigede timer som inngår i oppdraget, sier ankende part og prosessfullmektig, Kristian Gjendemsjø, til Advokatbladet. 

- Tilfredsstillende

Han mener avgjørelsen fra lagmannsretten er grundig, og ikke etterlater tvil om resultatet. 

- Det innebærer at den salærberettigede i de tilfellene der det tidligere i oppdraget er utbetalt forskudd med utgangspunkt i en rettshjelpssats som er lavere enn den rettshjelpssatsen som gjelder på tidspunktet oppdraget avsluttes, har krav på å differansen mellom det beløp som allerede er utbetalt og det beløp man ville fått dersom alle timene i oppdraget ble avregnet samtidig etter den oppjusterte satsen – såkalt etterberegning, sier Gjendemsjø. 

Også Bendik Falch-Koslung, som var prosessfullmektig for Advokatforeningen, er fornøyd med kjennelsen. 

- Resultatet har jo litt å si for forsvarere og andre advokater som arbeider på offentlig sats. Det er tilfredsstillende å se at lagmannsretten er enig med oss i at rettskildene nokså entydig trekker i motsatt retning av tingrettens konklusjon, sier han. 

Lagmannsretten: Gjeldende sats skal anvendes ved salærberegning 

I kjennelsen er lagmannsretten klar på at tingretten har lagt feil lovforståelse til grunn, og at salærforskriften ikke etterlater tvil om at det er den gjeldende satsen når et arbeid avsluttes, som skal ligge til grunn for salærberegning. 

«Etter salærforskriften § 5 må arbeidsoppgaven gi opplysninger om når arbeidet ble avsluttet. Ordlyden i salærforskriften § 3 annet ledd gir ingen indikasjon på at en tidligere salærsats som gjaldt mens oppdraget pågikk, kan få betydning ved salærfastsettelsen. 

Ordlyden kan dermed vanskelig forstås annerledes enn at dersom salærsatsen er blitt endret mens oppdraget pågår, skal den endrede satsen legges til grunn for alle salærberettigede timer som inngår i oppdraget.»

Inkluderer etterarbeid

Lagmannsretten mener også at «arbeid» inkluderer etterarbeid. 

«Lagmannsretten finner det klart at etterarbeid må anses som en integrert del av «arbeidet» etter salærforskriften § 3 annet ledd, slik at det først er ved avsluttet etterarbeid at arbeidet er avsluttet. 

Denne lovforståelsen har en klar forankring i salærforskriften § 10 om etterarbeid, som klart må forstås slik at etterarbeid – eksempelvis utarbeidelse av støtteskriv til tiltaltes anke eller tilsvar til påtalemyndighetens anke – inngår i det arbeidet som oppdraget omfatter. Salærforskriften § 10 gir ingen holdepunkter for at slikt etterarbeid står på egne ben og må vurderes separat i relasjon til blant annet salærforskriften § 3 annet ledd.»

Engasjerer seg i prinsipielle spørsmål

I Advokatforeningen er det viktig å vurdere nøye hvilke saker foreningen skal erklære partshjelp i, forteller foreningens leder, Jon Wessel-Aas.

- Denne saken dreide seg om spørsmål som har betydning for mange av våre medlemmer og deres klienter, og vi mente at tingrettens tolkning av salærforskriften § 3 var uriktig, sier han. 

- Derfor er det gledelig å se at lagmannsretten var enig med oss - og at den dertil var så klar i sin konklusjon.

Powered by Labrador CMS