Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

76 prosent av landets allmennadvokater er klare til å bistå med førstelinjetjeneste for rettshjelp

Det viser en undersøkelse Advokatforeningen har gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

I en ny studie ser Advokatforeningen på mulighetene for en nasjonal førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Kartleggingen tar utgangspunkt i et pilotprosjekt for førstelinjetjeneste som ble gjennomført i totalt førti kommuner i 2011. I prosjektet fikk personer, uavhengig av inntekt, tilgang til én time juridisk bistand innenfor alle rettsområder.

Mer konkret har foreningen sett på om det er advokater nok rundt i landet til å ta slike oppdrag, samt om advokatene er villige til å ta dem.

Advokatforeningens undersøkelser viser at 76 prosent av landets allmennadvokater, altså advokater som jobber i foretak med mindre enn tjue advokater, kunne tenke seg å delta i en slik ordning.

Av disse igjen svarer 85 prosent at de er klare til å reise til nabokommunen for å yte rettshjelp der om nødvendig.

Kun 2 av 85 økonomiske regioner står uten advokat

I rapporten har Advokatforeningen laget en oversikt over advokatettheten i landets 85 økonomiske regioner. Den viser at det kun er to regioner som står uten advokat, men at begge grenser til regioner med større advokattetthet en gjennomsnittet.

En gjennomsnittlig region har 4,26 advokater per 10.000 innbygger, ifølge foreningen. Over 99 prosent av landets befolkning bor i en økonomisk region med minst én advokat.

«Antall advokater som kan tenke seg å bidra i en førstelinjetjeneste er estimert for alle landets 356 kommuner. Estimatet er basert på den geografiske fordelingen av advokater, samt andelen som oppgir å kunne tenke seg å bidra i en førstelinjetjeneste, enten i egen kommune, eller i en nabokommune», forklarer Advokatforeningen i rapporten.

«Estimatene viser at kun 11 kommuner, med totalt 15 tusen innbyggere, står uten en tilgjengelig advokat. Estimatet antar imidlertid at advokater som oppgir å være villige til å reise til en nabokommune for å delta i en førstelinjetjeneste, kun er villige til å krysse én kommunegrense. Antar man at de i strøk med spredt bebyggelse er villige til å krysse to kommunegrenser, vil alle landets kommuner ha minst én tilgjengelig advokat.»

Nesten alle vil bidra én gang i uken

I april i år sendte Advokatforeningen ut en spørreundersøkelse til et utvalg medlemmer arbeidende i advokatforetak med mindre enn tjue advokater.

Nær samtlige av respondentene svarte at de helst vil bidra i en førstelinjetjeneste mellom én gang i uka eller én gang i måneden. Om lag ti prosent sier de helst vil bidra flere ganger i uka.

Advokatene er derimot ikke samstemte om hva som er den optimale tidslengden for deltakelse.

Halvparten mener at én til tre timer er nok. 36 prosent oppgir tre til seks timer, åtte prosent mener over seks timer, mens kun tre prosent mener det holder med én time.

69 prosent av respondentene tar oppdrag på offentlig rettsshjelpssats allerede.

Hele rapporten, og hvordan den ble til, kan du lese her!

Powered by Labrador CMS