– Jeg synes forslaget var et prisverdig initiativ fra Brynjar Østgård, sier Frode Sulland, som er valgt til leder av det nye arbeidsutvalget i representantskapet.

- Representantskapet blir nå mer uavhengig

I mai vedtok Advokatforeningens øverste organ å innføre et eget arbeidsutvalg til å lede dem, og Frode Sulland ble valgt som utvalgsleder. - En viktig demokratisering av Advokatforeningen, mener Sulland selv.

Publisert Sist oppdatert

– Kjernen i opprettelsen av et arbeidsutvalg er at representantskapet, som foreningens høyeste organ, nå får en mer selvstendig og uavhengig rolle. Det er bra, sier Frode Sulland.

– Er du nå i realiteten Advokatforeningens mektigste mann?

– Hahaha, nei, absolutt ikke. Jeg og arbeidsutvalget har jo ikke annen makt enn at vi kan innkalle til møter, og stå for styringen og ledelsen av representantskapsmøtene. Men det er representantskapet som er øverste myndighet, og som kan sies å ha en form for makt. Arbeidsutvalget vil kunne ta initiativ som kan få betydning, både om hva representantskapet skal behandle og når det skal gjennomføres møter. Slik sett er funksjonen viktig, men foreningens leder har fortsatt stemmerett ved stemmelikhet, sier Sulland.

Respektert organisasjon

At det høyeste organet i en organisasjon skal ha størst mulig grad av uavhengighet, vil alltid være et gode, mener han.

– Det er ikke noen tvil om at Advokatforeningen har respekt og gjennomslag i samfunnet. At en så fremtredende organisasjon har en god demokratisk struktur, er veldig viktig. Denne mener jeg er blitt forbedret gjennom vedtektsendringen, sier Sulland.

Opprettelsen av arbeidsutvalget er ikke et uttrykk for kritikk mot Advokatforeningens ledelse, mener han.

– I en stor organisasjon vil det alltid være ulike synspunkter om hva som skal prioriteres. Slik vil det alltid være i en så bred organisasjon. Jeg oppfatter ikke at det er noen generell misnøye blant medlemmene knyttet til Advokatforeningens prioriteringer.

Kjenner fra innsiden

Frode Sulland har i en årrekke hatt ulike verv i Advokatforeningen. Han var leder av Forsvarergruppen i tolv år, og har sittet fire år i hovedstyret. Han er medlem av representantskapet, og av lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

– Jeg tror det vil være en stor fordel at jeg kjenner foreningen godt, og i bredden. Representantskapet skal representere hele foreningen, sier Sulland.

Det nyvalgte arbeidsutvalget har foreløpig bare hatt et kort møte etter at det ble valgt.

– Vi ønsker å ha en løpende dialog for å fange opp synspunkter og initiativer, slik at representantskapsmøtet ikke blir en hastverksoppgave. Vi ønsker å legge til rette for grundigere drøftelser på møtene. Vi fikk signaler om at flere på det siste representantskapsmøtet synes de hadde for liten tid til rådighet til å behandle sakene, sier Sulland.

Representantskapet skal ikke involvere seg i Advokatforeningens løpende arbeid, understreker han.

– Vi skal bare behandle de sakene som blir forelagt representantskapet.

Det er kretsene som er Advokatforeningens lokale forankring, og medlemmene bør følge denne strukturen, mener han.

– Arbeidsutvalget må finne en form for å ivareta sine oppgaver. Primært vil det være ved å etablere en kontaktflate mot kretsene, og mot de som sitter i representantskapet. Å få en dialog med kretsene er viktig for å fange opp saker og synspunkter som representantskapet bør engasjere seg i, sier Sulland.

Powered by Labrador CMS