Advokatforeningen mener Nærings- og fiskeridepartementets personvernvurderinger er for vage.

Advokatforeningen kritisk til foreslåtte endringer i tilskuddsforskriften for arbeidere til sjøs

Mener flere prinsipielle spørsmål knyttet til personvernforordningen står ubesvart.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår flere endringer i Forskrift 26. februar 2016 nr. 204 om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (tilskuddsforskriften).

I sitt høringssvar innleder Advokatforeningen med å bemerke at forslaget ikke «(...) ser ut til å være tilstrekkelig godt utredet, begrunnet eller konkretisert.»

Etter foreningens syn reiser det flere prinsipielle spørsmål knyttet til personvernforordningens artikkel seks og ni, samt vilkårene som stilles til lovhjemmel som grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger i offentlig myndighetsutøvelse.

Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern

Høringsforslaget er behandlet av: Lars Arnesen, Cecilie Wille Søvik, Eirin Helen Hauvik, Christopher Sparre-Enger Clausen, Øyvind Molven, Kari Gimmingsrud og Malin Tønseth (leder).

Etterlyser klarere hjemmelsgrunnlag

I departementets forslag til ny § 3 får Sjøfartsdirektoratet hjemmel til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å forvalte rettigheter eller plikter i tråd med tilskuddsforskriften. Hensikten er å sikre at vilkårene for tilskudd er oppfylt.

Direktoratet skal også kunne hente personopplysninger fra andre virksomheter når det er nødvendig. Advokatforeningen savner et klarere hjemmelsgrunnlag og viser til legalitetsprinsippet.

«(...) det følger av legalitetsprinsippet at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å utøve myndighetshandlinger overfor privatpersoner og at enhver behandling av personopplysninger med grunnlag i lov stiller krav til hjemmelens klarhet. Hjemmelskravet er relativt slik at det stilles krav om klarere hjemmel jo større inngrepet er i den enkeltes personvern.

I tilfellet her er det ifølge høringsnotatet snakk om innsamling av blant annet særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger) uten hinder av taushetsplikt. Advokatforeningen stiller spørsmål ved om kravet til klarhet, slik det følger av legalitetsprinsippet, er oppfylt i saken her og skulle gjerne sett dette utredet og begrunnet nærmere.»

Stiller spørsmål ved «nødvendighet»

Advokatforeningen viser videre til tilskuddsforskriftens § 4, og mener det mangler en tydeligere vurdering av forholdet til lovhjemmel.

Heller ikke kravet til «nødvendighet» er tilstrekkelig utredet eller belyst, ifølge foreningen.

«Videre bemerkes at behandlingen også må være nødvendig for å oppnå formålet slik det er angitt. Det forhold at en innsamling av personopplysninger fra andre virksomheter kan lette saksbehandlingen er etter Advokatforeningens syn ikke i seg selv uttrykk for innsamlingen kan anses som nødvendig.

For øvrig vises til at høringsnotatet gir inntrykk av at innhentingshjemmelen bare er tenkt brukt for innhenting fra andre offentlige virksomheter, men en slik avgrensning fremgår ikke av ordlyden i forslaget til ny § 3 som gir anledning til å hente opplysninger fra «andre virksomheter».»

Powered by Labrador CMS