Nytt utvalg skal gjennomgå rettshjelpsordningen

Regjeringen ønsker et nytt utvalg som i løpet av 2020 skal komme med forslag til en ny rettshjelpsordning.

For første gang på ti år ønsker regjeringen en grundig gjennomgang av fri rettshjelpsordningen for å avdekke behov for potensiell utvidelse og forbedring.

Bakgrunnen er et stortingsvedtak som anmodet regjeringen om å gjennomgå ordningen «for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den ble mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.»

Mer stykkpris

I utkast til mandat heter det at utvalget som nedsettes bør foreta en grundig vurdering «av hvilke grep som kan gjøres for å benytte midlene på en mer målrettet måte».

Det skal også identifisere sentrale utfordringer på området, foreta en bred gjennomgang av dagens regelverk for rettshjelp, samt foreslå endringer av regelverket for å tilpasse det til dagens behov.

Utvalget skal gjennomgå og vurdere ordningens formål, organiseringen av rettshjelpsordningen, rekkevidden av statens plikter etter Grunnloven, internasjonale konvensjoner og fremmed rett, om oppgaver kan effektiviseres og digitaliseres, og vurdere tiltak på tidlig stadium, samt om det er behov for å utvide ordningen.

Også inntekts- og formuesgrenser og alternative dekningsmåter skal undersøkes nærmere.

Utvalget skal også foreslå endringer som gjør loven mer tilgjengelig for brukerne.

Samtidig skal utvalget se om stykkpris skal innføres på flere saksområder, og vurdere nivået på stykkprisene slik at disse reflekterer advokatenes gjennomsnittlige tidsbruk.

Forslag til medlemmer

17 ulike organisasjoner og instanser har kommet med innspill til mandatutkastet og forslag til hvem som skal sitte i utvalget.

Advokatforeningen foreslår foreningens egen generalsekretær Merete Smith, advokat Marit Lomundal Sæther og advokat Hallvard Bjørnarsson Østgård.

I tillegg ønsker foreningen blant annet at rettshjelperens uavhengige og frie stilling ivaretas, at det sikres at rettshjelperen har tilstrekkelig kompetanse og at de som yter rettshjelp sikres en godtgjørelse som utvikler seg i tråd med lønns- og prisutviklingen.

Juristforbundet har også forslag til tre kandidater, som er advokat Marie Nesvik, advokat Joakim Bakke-Nielsen og forbundets president Curt A. Lier.

Powered by Labrador CMS