Nestleder i justiskomiteen, Jenny Klinge (Sp), mener det burde være et mål at det burde være et mål at rettsavgjørelser er tilgjengelig for alle. Arkivfoto
Nestleder i justiskomiteen, Jenny Klinge (Sp), mener det burde være et mål at det burde være et mål at rettsavgjørelser er tilgjengelig for alle. Arkivfoto

Kritisk til felles ledelse mellom tingrettene

Flere har satt seg på bakbeina i Domstoladministrasjonens prosess mot felles ledelse ved flere tingretter. Senterpartiet mener det er «uaktuelt» å godta at stadig flere må dele sorenskriver, mens vedtaket applauderes i Østerdalen.

Publisert

I flere år har Domstoladministrasjonen (DA) sett på muligheten for å effektivisere og bedre ressursbruken ved tingrettene rundt i landet. Blant forslagene er sammenslåing av enkelte tingretter, samt felles ledelse for andre.

Nå har felles ledelse blitt et faktum flere steder, blant annet for Halden og Fredrikstad tingrett, Fosen og Sør-Trøndelag tingrett, samt for Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tingrett.

Blandet mottakelse

For noen er dette gode nyheter, mens andre reagerer med stor skepsis. Deriblant Advokatforeningen ved Østfold og Follo krets. I en høringsuttalelse i forkant av vedtaket for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett, signert av leder og nestleder, Elna Holbye og Lars Winsvold, står det at:

«Vi er bekymret for om konsekvensen av forslaget vil være redusert dømmende kapasitet ved begge domstoler.»

Også nestleder i Justiskomiteen, Jenny Klinge (Sp), er imot etableringen av felles ledelse mellom tingrettene.

– Jeg har nylig vært på besøk hos Halden tingrett selv, og fikk høre om gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Stedlig ledelse er en viktig forutsetning for å oppnå dette, og jeg er redd at det å innføre felles ledelse vil virke negativt.

 – Lite penger å spare

Klinge og Senterpartiet har markert seg mot motstandere av forslaget om felles ledelse, og Klinge gir uttrykk for at hun ikke har noen ambisjoner om å gi etter.

– Vi mener det er uaktuelt å godta at stadig flere domstoler blir underlagt felles ledelse.

<html><head></head><body> Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA, har tro på at felles ledelse for flere tingretter er veien å gå for å utnytte ressursene på en bedre måte.</body></html>
Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA, har tro på at felles ledelse for flere tingretter er veien å gå for å utnytte ressursene på en bedre måte.

Forslagene til de nye domsstolsstrukturene høster både ros og kritikk fra ulike steder i landet. Flere gir uttrykk for at det blant annet kan skape større fagmiljøer, flere dommere per domstol og at det kan gi en bedre utnyttelse av allerede eksisterende ressurser.

– Man sparer ikke mye penger på å innføre felles ledelse, fordi sorenskriveren ved mange av tingrettene ikke bare er leder. Lederjobben er bare en del av aktiviteten til vedkommende, men det er særdeles viktig at han eller hun som leder er til stede daglig, svarer Klinge.

Kritisk til regjeringen

Andre mener på sin side at forslagene eksempelvis kan resultere i større avstander som krever mer reisetid, mindre tid til dømmende arbeid, mindre lokalkunnskap og manglende tilstedeværelse fra leder.

Klinge påpeker at regjeringen i utgangspunktet ikke skal godta at det blir innført felles ledelse ved tingretter utenom når det er særlig forhold som tilsier det.

–  Jeg mener det er grunn til å kritisere regjeringen for en slepphendt praksis på dette området. Det er ikke et særlig forhold dersom en sorenskriver ved en av tingrettene skal pensjoneres for eksempel, men dette har blitt brukt som begrunnelse for å innføre felles ledelse.

Tidligere i juni sendte Klinge et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hvor hun ba han redegjøre for de «særlige forholdene» som lå til grunn for felles ledelse mellom Halden og Fredrikstad tingrett. Til svar fikk hun at Wara ikke var kjent med situasjonen.

Føler seg overkjørt

Nå blir det altså felles ledelse for Fosen og Sør-Trøndelag tingrett, Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tingrett, samt Halden og Fredrikstad tingrett. DA er også innstilt på å gjøre det samme med Salten og Lofoten tingrett.

Flere føler seg overkjørt av DA i prosessen mot sammenslåing og felles ledelse mellom tingrettene.

– Det er overhodet ikke tatt hensyn til de massive protestene som har kommet inn, mener tillitsvalgt i Fosen tingrett, Irene Husby, i avisen Fosna-Folket.

DA fikk til sammen 15 høringsuttalelser fra blant andre advokater og kommunene på Fosen før vedtaket ble avgjort.

– Det er svært viktig å ha en sorenskriver til stede på Fosen. Dersom vedtaket blir stående, blir vi i Fosen tingrett fjernstyrt fra en sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Jeg kan ikke se for meg at sorenskriveren i Sør-Trøndelag bruker sine knappe ressurser på å reise utover hit, sier Husby til avisa.

Felles ledelse er også avgjort mellom Halden og Fredrikstad tingrett. I forkant stilte Østfold og Follo krets seg svært kritisk til forslaget. I kretsens høringsuttalelse står det at:

«Advokatene opplever at det er stor arbeidsbyrde ved tingrettene, og vil advare mot en situasjon hvor den dømmende virksomhet ytterligere svekkes. Dette er i bunn og grunn et spørsmål om rettssikkerhet, kvalitet og pådømming innen lovbestemte frister.»

Ba selv om felles ledelse

I Hedmark har det blitt felles ledelse mellom tingrettene i Sør-Østerdal og Nord-Østerdal. Her er mottakelsen av vedtaket en helt annen, og det var domstollederne selv som ønsket å innføre en felles sorenskriver.

<html><head></head><body> Leder for Hedmark krets, Trude Holmen, ser ingen grunn til å tvile på Domstolsadministrasjonens beslutning.</body></html>
Leder for Hedmark krets, Trude Holmen, ser ingen grunn til å tvile på Domstolsadministrasjonens beslutning.

Heller ikke leder for Advokatforeningen ved Hedmark krets, Trude Holmen, ser grunn til å være bekymret.

– Vi tar utgangspunkt i at felles domstolledelse hverken vil medføre særlige endringer for det rettssøkende publikum eller for kretsens advokater, og at det fortsatt skal være virksomhet på Tynset og i Elverum som i dag, skriver hun i en epost til Advokatbladet og fortsetter:

– Kretsen fester lit til domstolledernes vurdering av felles ledelse som en hensiktsmessig måte å styre saksavviklingen i de to rettskretsene på.

– Vi tror det vil fungere

Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA, forteller at de er nødt til å utnytte ressursene bedre.

– Samtidig må det være tiltak som ikke påvirker domstolenes gode kvalitet og omdømme. Et av grepene som er tatt er å etablere felles ledelse for to eller flere rettskretser.

Arnstad forklarer at dette kombineres med at også de øvrige dommerne heretter utnevnes for de samme rettskretsene.

– Det er DAs syn at det sikrer mindre sårbare domstoler og en smidigere saksavvikling, samt bidrar til større og mer tidsmessige fagmiljøer. Dessuten opprettholdes domstolene og rettsstedene, sier han.

På hvilken måte har DA tatt stilling til kritikken?

– Det er gjennomført dialog med medarbeidere og det er gjennomført høringer som blir en del av underlaget før vedtak. Deretter er det styret i DA, med representanter fra dommere, brukere og samfunnet for øvrig, som tar stilling til de konkrete forslagene for hver enkelt domstol, svarer han og fortsetter:

– Vi har tro på at det kommer til å fungere, men som i all virksomhet må vi til enhver tid se hvordan ting kan gjøres bedre.