Illustrasjonsfoto/iStock/Sinicakover

Nå slipper kvinnelige advokater å ta av BH-en ved klientbesøk i fengsel

Etter klage fra Forsvarergruppen ber nå Kriminalomsorgsdirektoratet om at praksisen med at kvinnelige advokater må ta av seg BH-en ved klientbesøk i fengsler opphører.

- Vi er veldig glade for at praksisen bes opphørt fra direktoratet. Vi opplever at de har tatt saken på alvor ved at de har behandlet den raskt, tatt hensyn til våre synspunkter og bedt om umiddelbart opphør av praksis. Vi håper at både Ullersmo og alle andre fengsler vil forholde seg til dette, og er interessert i informasjon dersom det ikke skjer, sier advokat og medlem av Forsvarergruppen Marit Lomundal Sæther til Advokatbladet.

I slutten av oktober ble det kjent at Advokatforeningens forsvarergruppe har fått flere henvendelser fra kvinnelige advokater og advokatfullmektiger om at de må kle av seg undertøyet, i svært lite diskré omgivelser, når de skal gjennom sikkerhetskontrollen for å besøke klienter i norske fengsler.

Forsvarergruppen klaget rutinene inn til Diskrimineringsnemnda og nå vil Kriminalomsorgsdirektoratet ha slutt på praksisen.

- Jeg frykter at det sitter langt inne hos enkelte å gå tilbake på dette, men forventer selvsagt at de følger instruks fra overordnet nivå, sier Sæther.

"Et for inngripende tiltak"

I et brev signert av avdelingsdirektør Tom A. Enger og seniorrådgiver Håvard S. Antosen skriver direktoratet at de ikke ser noen grunn til at kvinnelige besøkende skal bli nødt til å ta av seg BH-en ved fengselsbesøk, med mindre det er grunn til å tvile på informasjonen den besøkende oppgir.

Nå ber de enhetene som har bedt besøkende om å ta av seg BH-en om å slutte med dette umiddelbart.

"Dersom metalldeteksjon gir positivt utslag, noe som også bekreftes ved bruk av håndholdt metalldetektor, og det ikke foreligger rimelig grunn til å betvile besøkendes opplysninger om at utslaget skyldes spiler i BH, er KDI av den formening at fengselet ikke kan be om at vedkommende tar av seg BHen og/eller avvise personen dersom vedkommende ikke etterkommer dette. Dette utgjør etter vår oppfatning et for inngripende tiltak."

"KDI er innforstått med at det alltid vil foreligge en generell risiko for at besøkende skjuler ulovlige gjenstander på nettopp slike deler av kroppen. Imidlertid er vi av den oppfatning at en gjennomføring av adgangskontrollen ved bruk av håndholdt metalldetektor slik dette er skissert ovenfor langt på vei vil minimalisere en eventuell risiko på området."

Gjelder alle kvinnelige besøkende

Direktoratet skriver at brevets presiseringer gjelder alle besøkende til fengsler, uavhengig av de om de ordinære besøkende, advokater eller ansatte.

"KDI ber etter dette om at de enheter som har den aktuelle praksisen som beskrevet påser at denne opphører med umiddelbar virkning. Vi ber om at respektive regioner orienterer underliggende enheter så snart som mulig og påser at praksis ved adgangskontroll skjer i overensstemmelse med føringer i dette brev."

- Vi forventer selvsagt at alle fengslene forholder seg til direktoratets pålegg. Dersom advokater erfarer at de selv eller andre blir pålagt å ta av seg undertøyet før de slipper inn i fengsel, ønsker vi å få beskjed om det. Det er grunn til å tro at besøkende til innsatte har blitt utsatt for denne praksisen over lang tid, sier Sæther til Advokatbladet.

- Det er viktig at advokatene rapporterer om slike uholdbare forhold også dersom andre samfunnsgrupper med en svakere røst blir behandlet på denne måten.

Det har ikke lyktes Advokatbladet å få en kommentar fra Ullersmo fengsel.

Slik skisserer direktoratet den videre praksisen: 

- Fengslet kan kontrollere med alminnelig metalldetektor

- Ved utslag kan håndholdt detektor brukes

- Spørsmål til besøkende vedr. utslag kan stilles

- Ovennevnte kontroll vil etter direktoratets syn med tilstrekkelig grad av sikkerhet verifisere at det er BH-spiler som gir utslag

- Hvis det ikke er grunn til å betvile besøkendes opplysninger om BH-spiler, skal passering skje uten av at BH-en må av. Avkledning utgjør etter direktoratet sitt syn et for inngripende tiltak

Powered by Labrador CMS