Advokatforeningens forsvarergruppe mener det er uholdbart at kvinnelige advokater og advokatfullmektiger skal bli nødt til å kle av seg for å gjøre jobben sin. Foto: Wikimedia Commons/Tommy Gildseth

Kvinnelige advokater må ta av seg undertøyet når de skal besøke klienter i fengsel

Ullersmo fengsel pålegger kvinnelige advokater og advokatfullmektiger å ta av seg undertøyet når de skal gjennom sikkerhetskontrollen for å besøke klienter i fengsel. - Det er helt absurd og bryter loven om indirekte diskriminering, mener Forsvarergruppen.

Advokatforeningens forsvarergruppe har fått flere henvendelser fra kvinnelige advokater og advokatfullmektiger om at de må kle av seg undertøyet, i svært lite diskré omgivelser, når de skal gjennom sikkerhetskontrollen for å besøke klienter i norske fengsler. Nå har de klaget rutinene inn til Diskrimineringsnemnda:

"Styret i Forsvarergruppen i Advokatforeningen har mottatt henvendelser fra våre medlemmer om en situasjon tilknyttet kontroll ved ankomst i fengsel som vi ser med stor bekymring på".

Den aktuelle fullmektigen klagens konkrete hendelse dreier seg om, nektes å besøke sin klient, og dermed utføre sitt arbeid, dersom hun ikke tar av seg undertøyet.

- Først og fremst er det vanskelig å gå på jobb hvis man blir utsatt for denne typen behandling. Det føles nok veldig nedverdigende å bli tvunget til en sånn opplevelse, spesielt når det er en forutsetning for å komme inn og gjøre jobben sin, sier Marit Lomundal Sæther, advokat hos advokatfirmaet Sulland og medlem av Forsvarergruppens styre.

- Den andre siden av saken er at dette bare gjelder kvinner, og kvinnelige advokater og fullmektiger. Samtidig velger fengselet ikke å forholde seg til problemet, og skyver hele belastningen over på kvinnen det gjelder. De tar ikke innover seg hvor stor denne belastningen faktisk er, og det er grunn til bekymring, fortsetter hun.

Må skifte foran vindu og glassdør

Det er ikke lenge siden at det ble innført en ordning hvor advokater og fullmektiger kan kontrolleres når de besøker fengslene. Ordningen er ikke vurdert opp mot forpliktelsene etter Kvinnediskrimineringskonvensjonen, mener Forsvarergruppen.

I klagen står det at fengselet har oppgitt BH-spiler som en velkjent utfordring, og at de derfor har tilrettelagt for at kvinnelige besøkende skal kunne skifte. Problemet er at skiftemulighetene ikke er gode nok, og at prosessen oppleves negativ for de det gjelder. Slik skildres dette av fullmektigen selv:

"Skiftingen foregår i det samme rommet som metalldetektoren og røntgenmaskinen står. (...) Mellom døren og metalldetektoren henger det et forheng man kan dra for til den siden vinduet til betjentene er. (...) Man står altså midt i det samme rommet og skifter med dette lille forhenget, som ikke dekker rundt hele deg eller hele synsvinkelen til de ansatte betjentene. (...) I det samme rommet er videre en glassdør man benytter for å  komme ut til besøksområdet (...) Jeg er usikker på om betjentene eller besøkende som venter ved glassdøren ser at man skifter bak forhenget, men det oppleves slik (...)."

- Helt absurd når det er snakk om en arbeidsplass

Forsvarergruppen mener tilretteleggingen ikke er egnet til å redusere den negative opplevelsen godt nok, samtidig som at de mener Kriminalomsorgen ikke "har gjort rimelige tiltak for å kompensere for de negative virkningen av inngrepet".  Kvinnene blir henvist til å innrette seg etter forholdene.

Forsvarergruppen mener det er rimelig å anta at de fleste BH-er inneholder spiler. Dersom kvinner må "innrette seg etter forholdene" betyr det i praksis at de må ankomme fengselet, altså sin arbeidsplass, uten undertøy, påpeker den.

- Jeg synes det er rart at det ikke finnes godt nok utstyr som klarer å unngå dette, slik som på flyplasser eller i tingretten. Det er egentlig helt absurd når det faktisk er snakk om en arbeidsplass, sier Sæther.

Påvirker det frie forsvarervalget

Sæther frykter at praksisen kan påvirke den frie retten til forsvarer.

- Dette er ikke noe man kan forvente at folk ønsker å utsette seg selv for på jobb. Som en konsekvens av det kan man velge å si fra seg et oppdrag - ikke for oppdragets del, men på grunn av fengselets rutiner. Det er unødvendig og det er ingenting som tilsier at dette ikke kan ordnes.

Sæther frykter at dette i verste konsekvens kan ende i færre kvinnelige forsvarere.

- Jeg er litt redd for det. Man skal ikke føle seg utsatt, mistenkeliggjort eller krenket på jobb. Man skal bli behandlet med respekt, og det synes jeg ikke en rutine som dette er, sier hun.

Selv har ikke Forsvarergruppen gjort formelle undersøkelser for å kartlegge omfanget av problemet, men Sæther forteller til Advokatbladet at de kjenner til flere tilfeller.

- Uformelt har vi hørt om flere, også ved andre fengsler. Heldigvis er det noen steder med håndholdte detektorer, men vi vet at dette er et problem som også har rammet kvinnelige tolker.

Mener praksisen er ulovlig

Gruppen mener den diskriminerende praksisen er pågående, potensielt i flere fengsler, og at den rammer deres medlemmer hardt.

"Praksisen rammer så vidt oss beskjent utelukkende kvinnelige besøkende, og utgjør således en forskjellsbehandling av kvinner."

Denne forskjellsbehandlingen mener Forsvarergruppen at er ulovlig fordi Kriminalomsorgen ikke har foretatt rimelig tilrettelegging "og det er uforholdsmessig inngripende å tvinge kvinner til å kle av seg undertøyet (...). Praksisen er nedverdigende og tidkrevende."

Dermed hevder de at praksisen er i strid med forbudet mot indikrekte diskriminering på grunnlag av kjønn i likestillings- og diskrimineringsloven, samt Kvinnediskrimineringskonvensjonen.

"Det er behov for umiddelbart opphør av praksisen (...)" står det avslutningsvis i klagen.

- Vi håper praksisen opphører før klagen er ferdigbehandlet i nemnden, og vi vil på egenhånd høre hva direktoratet og fengselet tenker om det vi har skrevet. Det hadde vært det beste om de kan rydde opp i dette på egenhånd. Det er urovekkende at dette ikke er en feil, men en etablert rutine. Det er veldig ugreit, sier Sæther.

Ber kvinner komme på jobb uten undertøy

I en epost til den aktuelle advokatfullmektigen skriver inspektør ved Ullersmo fengsel, Vegard Stubberud, at fengselets rutiner er tilpasset behovet.

"Kontrolltiltakene i fengselets adgangskontroll er relativt omfattende, og tilpasset det kontrollbehovet et fengsel med høyt sikkerhetsnivå ved innpassering. Rutiner og praksis er likelydende for alle innpasseringer til fengselet (...). Ved utslag i portalen skal gjenstander eller klær legges til gjennomlysning for kontroll og verifisering av hva som gir utslag. "

Det står videre at:

"Utfordringen knyttet til spiler i undertøy er velkjent for oss, og vi har forståelse for at opplevelsen knyttet til kontrollen av nettopp dette medfører et ekstra ubehag. (...) Det oppfordres til å gjøre nødvendige forberedelser før ankomst for å lette innpasseringen gjennom kontrolltiltakene".

Advokat Marit Lomundal Sæther har signert klagen til Diskrimineringsnemnda på vegne av Forsvarergruppen til Advokatforeningen. Foto: Privat
Powered by Labrador CMS