Både Kunnskapsdepartementet og Advokatforeningen vil at det skal stilles strengere krav til barnevernsansattes juridiske kompetanse.

Sier JA til at barnevernsansatte skal ta jusseksamen

Kunnskapsdepartementet vil innføre en nasjonal deleksamen i juss for masterstudenter i barnevern og barnevernsarbeid. Det stiller Advokatforeningen seg bak.

Publisert

I dag utløper fristen for å inngi høringssvar til forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i barnevern og i barnevernsarbeid.

Forslagene til retningslinjer kommer i kjølvannet av barne- og familiedepartementets ønske om å endre barneloven, slik at det fra 2031 «stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til tilsatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.»

I tillegg vil barne- og familiedepartementet at det skal stilles strengere krav til veiledning, etterutdanning og generell kompetanse blant barnevernstilsatte og -ledere.

I sitt høringssvar til forslagene om nasjonale retningslinjer for masterutdanningene, er Advokatforeningen spesielt opptatt av ønsket om å innføre en nasjonal deleksamen i juss og mener det er «svært viktig med en styrking av den juridiske kompetansen i barnevernet».

Juridisk metode og forvaltningsrett

Foreningen peker på at det i dag ikke finnes en standard for de ansattes juridiske kompetanse - til tross for at barneverntjenesten «forvalter noen av samfunnets mest inngripende tiltak rettet mot privatpersoner».

«Juridisk kompetanse er sentralt for å kunne ivareta rettsikkerheten til barn og familier i barneverntjenesten. God kvalitet i saksbehandlingen er i denne forbindelse også viktig. Innføring av en nasjonal deleksamen i juss vil bidra til å sikre at juss blir tilstrekkelig vektlagt», skriver foreningen i sitt høringssvar.

Den bemerker samtidig at de juridiske kompetansekravene bør knyttes til det sentrale lovverket, slik som grunnleggende forståelse for og kunnskap om juridisk metode og forvaltningsrett.

«(...) samtidig som det må kreves mer spesifikk kunnskap om barnevernlovens bestemmelser, herunder også internasjonale konvensjoner.»

Ingen krav til utdanning eller kompetanse

En rekke stortingsmeldinger og utredninger har fremhevet behovet for høyere og mer spesialisert kompetanse blant barnevernsansatte.

Blant annet viste en studie gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i fjor at:

  • 21 prosent av de ansatte i liten eller i noen grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn.
  • 66 prosent av de ansatte i liten eller noen grad har kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn.
  • 29 prosent mener de i liten grad eller noen grad har kompetanse til å være bevisst på, og jobbe for å unngå, ulike former for feilslutninger i arbeidet.

- Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om hverken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sa Bufdir-direktør Mari Trommald i en pressemelding da undersøkelsen ble kjent.

Høringsbrevet og høringsnotatet til Kunnskapsdepartementet finner du her!

Powered by Labrador CMS