Styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, Steingrim Wolland.

Advokatfirmaet Rogstad tapte mot VG

VG brukte bilder fra firmaets nettside og Facebook, og det er innenfor sitatretten, mener Borgarting. - Dommen slår fast et viktig prinsipp; at opphavsretten ikke er et redskap for å begrense ytrings- og informasjonsfriheten, sier advokat Halvard Helle i Schjødt.

Publisert Sist oppdatert

Han representerer VG i saken.

- I tillegg slår dommen fast at mediene kan innhente og publisere også fotografier i tråd med sitatretten i åndsverksloven, der dette har en sterk journalistisk begrunnelse og saken ellers har offentlig interesse, sier Helle til Advokatbladet.

Han understreker at det er viktig å huske på at dette er en unntaksregel.

- Hovedregelen er selvsagt at bruk av bilder som andre eier, ikke kan skje uten klarering med den som har opphavsretten.

I dommen fra lagmannsretten heter det at VGs reportasjer om advokatfirmaet Rogstad «er i kjernen for den virksomhet media driver ved å undersøke og bringe frem slike saker, der forhold eller sammenhenger ikke tidligere har vært allment kjent».

Førte til lovforslag om hederlig vandel for eiere og ledere

VGs artikkelserie handler om spørsmål av samfunnsmessig betydning, med stor allmenn interesse, heter det i dommen fra Borgarting, der det siteres følgende fra Oslo tingretts dom:

«Det er illustrerende at Justis- og beredskapsdepartementet 12. august 2020 sendte på høring et lovforslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Dette lovforslaget kom i kjølvannet av den debatten som VGs artikler om advokatfirmaet Rogstad og Afzzal Ghauri skapte, og det er nærliggende å anta at det er en direkte årsakssammenheng mellom denne lovgivningsprosessen og VGs journalistiske arbeid.»

Og videre:

«Lagmannsretten kan fullt ut slutte seg til dette, og det illustrerer departementets poeng om at samfunnsdebatten er avhengig av at meninger og informasjon bringes frem.»

Krevde 1,7 millioner kroner i erstatning

Våren 2020 skrev VG en rekke artikler om advokatfirmaet Rogstad og Afzzal Ghauri, som ifølge avisen bygde opp advokatvirksomheten mens han sonet en dom for grove lånebedragerier.

VG illustrerte sine reportasjer blant annet med bilder av ansatte som var hentet fra advokatfirmaets nettside og Facebook-side.

Dette representerte et brudd på åndsverksloven, mente advokatfirmaet Rogstad, som gikk til sak mot VG og journalisten som skrev sakene for brudd på åndsverkloven §§ 23, 25, 29, 36 og 82, og krevde skjønnsmessig erstatning etter § 81.

Advokatfirmaet krevde 1,7 millioner kroner i erstatning fra VG.

I Oslo tingrett ble VG frifunnet, og Rogstad dømt til å betale avisens sakskostnader på om lag 390.000 kroner.

Nå har Borgarting lagmannsrett avvist anken, og dømt Rogstad til å betale VGs omkostninger med 334.177 kroner.

- Bilder uten sterkt vern

Bildene VG brukte fra firmaets nettside og Facebook-side, har ikke sterkt vern, mener Borgarting.

«Den legitime interessen for opphaveren er ikke særlig sterk når det gjelder denne type bilder. Som tidligere bemerket, er det lagmannsrettens syn at ingen av fotografiene har verkshøyde. (...) Portrettbildene er brukt, og skapt for å brukes, i markedsføring på internett. At bildene er ment brukt til å presentere medarbeidere i Advokatfirmaet Rogstad AS, og så brukes til nettopp å presentere dem i reportasjene – dog i et kritisk lys – gjør at de legitime interessene i denne sammenheng ikke har sterkt vern.»

18 fotografier

Advokatfirmaet Rogstad viser i sine anførsler til at VG har brukt 18 fotografier som er publisert mer enn 182 ganger, og at publiseringen har generert vinning for VG.

«Etter åndsverkloven § 36 kan verk gjengis ved medias omtale av en dagshending. Det er ikke identifisert en eneste dagshending, og dermed ikke en tilknytning, som gjør åndsverksloven § 36 annet ledd anvendelig», anfører advokatfirmaet Rogstad.

Og videre:

«I kravet til dagshending innebærer for det første et nyhets- og aktualitetskrav, og for det andre at det må være tale om en hending – altså noe som har skjedd. I artiklene har ikke VG identifisert et eneste rettsbrudd, og advokatfirmaet har hatt plettfritt bokettersyn.»

Styreleder i Rogstad, advokat Steingrim Wolland, er helt uenig i dommen.

- Dommen radbrekker opphavsretten, ytringsfriheten og menneskerettighetene. Premissene inneholder ikke henvisning til èn eneste rettsavgjørelse til støtte for den rettsoppfatning som uttrykkes, og sentrale dommer fra EMD, Høyesterett og Høgsta Domstolen er fortiet, sier Wolland til Advokatbladet.

- Vitenskapelige arbeider om temaet er enten forvrengt eller retten er «ikke enig». For å kunne skrive en dom som for ukyndige ser tilforlatelig ut, har man fullstendig utelatt faktum, fortsetter han.

- Faktum er at VG har stjålet 18 ulike fotografier - ikke sitert fra, men i sin helhet - og publisert disse minst 200 ganger, med flere titalls millioner «visninger», og hatt millioninntekt på tyveriene, fremholder Wolland.

Han mener dommen åpenbart er i strid med EMK og opphavsrettsloven, og at den fullstendig undergraver fotografers rettigheter.

- Dommen kommer til å bli kritisert i filler av opphavsrettsjurister, og om det var en masteroppgave ville en velvillig sensor i beste fall gitt den karakteren D, sier han.

Ikke medhold i PFU og i disiplinærutvalget

Advokatfirmaet Rogstad er i dag et av landets største strafferettsfirmaer. Assisterende direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, sa til Advokatbladet etter VGs artikler at han syntes det var «bekymringsfullt at den bedrageridømte Afzzal Ghauri er administrativ leder av advokatfirmaet Rogstad»

Tilsynsrådet igangsatte bokettersyn av firmaet, men fant ingen kritikkverdige forhold.

Før søksmålet, klagde advokatfirmaet Rogstad VG inn for Pressens Faglige Utvalg, men vant ikke frem.

Advokat Steingrim Wolland klaget også en uttalelse til VG fra Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson inn for Disiplinærutvalget i Oslo krets. Klagen ble avvist.

- Dietrichsons uttalelse ble gitt i kraft av et tillitsverv og faller derfor ikke inn under Regler for god advokatskikk, mente Disiplinærutvalget.

Powered by Labrador CMS