Jon Wessel-Aas og styret i Forsvarergruppen støtter Marius Dietrichson i feiden med advokater fra Advokatfirmaet Rogstad.

- Uverdige personangrep på Dietrichson

- Marius Dietrichson har som leder av Forsvarergruppen en prinsipiell rett og plikt til å uttale seg om Rogstad-saken, mener Advokatforeningens nyvalgte leder, Jon Wessel-Aas. - Samfunnet har en berettiget forventning om at en profesjonsforening som vår uttaler seg i advokatetiske spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

At Marius Dietrichson som leder for Forsvarergruppen uttalte seg til VG i Rogstad-saken har ført til debatt, og til masseutsendelser av e-post til Forsvarergruppens medlemmer.

Styremedlem i Forsvarergruppen og Rogstad-advokat Kim Gerdts har i flere innlegg på Facebook kritisert Dietrichson, og Advokatfirmaet Rogstad klaget i slutten av april Dietrichson inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokatforeningens leder tar nå Marius Dietrichson i forsvar.

Marius Dietrichson får full støtte fra Advokatforeningen og Forsvarergruppens styre.

- Betimelig svar

- Når det gjelder den måten enkelte advokater i Rogstad har angrepet Dietrichsons person på, etter at Dietrichson kommenterte VGs oppslag i februar, så fremstår disse angrepene som uverdige, sier Jon Wessel-Aas.

- VGs oppslag omhandlet blant annet påstander om og beskrivelser av at en daglig leder i et advokatfirma, som nylig hadde sonet en dom for alvorlig økonomisk kriminalitet, også mens han var daglig leder i advokatfirmaet, hadde blitt tatt for å bruk og besittelse av kokain sammen med et gjengmedlem, vært involvert i voldelig pengeinnkreving og medvirket til å skape formelle dokumenter som tildekket de reelle forholdene rundt blant annet hans egen rolle i advokatfirmaet.

Dette er saken

I februar publiserte VG artikkelen Mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel om Afzzal Ghauri, daglig leder i advokatfirmaet Rogstad.

Til VG uttalte Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen blant annet dette:

«Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg tar sterk avstand fra dette, gitt at det er riktig. På vegne av alle forsvarere vil jeg si at dette er veldig fjernt fra den hverdagen vi ellers har.»

Advokatfirmaet Rogstad har klaget inn Dietrichson for disiplinærutvalget for brudd på god advokatskikk på bakgrunn av disse uttalelsene.

Advokat Kim Gerdts i Rogstad sitter i Forsvarergruppens styre. Han trakk seg mandag fra styret.

Gerdts sendte en e-post til samtlige medlemmer av Forsvarergruppen der han begrunnet avgjørelsen.

Tirsdag sendte styret i foreningen et brev til medlememne der det forklarer hvorfor Gerdts uttalelser er blitt styrebehandlet, og der styret gir sin fulle støtte til Dietrichson.

«Styret har full tillit til Marius Dietrichson som leder av Forsvarergruppen», heter det blant annet i brevet.

- At Dietrichson, i egenskap av sitt verv som leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, svarte som han gjorde til VG da han ble konfrontert med slike beskrivelser og påstander, er helt betimelig, sier Wessel-Aas.

- Uttrykkelig støtte fra styret

Han mener at ingen kan være uenig i at det ville være uakseptabelt, dersom det som fremkom i VGs oppslag skulle vise seg å stemme.

Facebook-uttalelsene

Kim Gerdts skrev blant annet følgende melding på sin egen Facebook-profil:

«Er Marius Dietrichson verdig vervet som leder av Forsvarergruppen? Eller er han kun en nyttig idiot for VG?»

Da Dietrichson i forbindelse med fengslingen av Tom Hagen i Lørenskog-saken advarte mot forhåndsdømming av Hagen, skrev Gerdts følgende, over utklipp fra Dietrichsons uttalelser i både Hagen-saken og VG-saken:

«Når rettsprinsipper og integritet faller - når en leder selger sjela si til kong Salomon. Hvit søkkrik norsk mann vs. mørkhudet, hardtarbeidende norsk pakkis.»

- De angrep som er blitt Dietrichson til del i tiden etter dette, herunder med offentlige insinuasjoner om at hans uttalelser må være motivert av rasisme, er uverdige personangrep. Det er derfor godt at styret i Forsvarergruppen har gitt sin uttrykkelige støtte til Dietrichson, og det derfor viktig for meg som leder i foreningen å uttrykke det samme, sier han.

Advokatforeningen er en profesjonsforening, som blant annet skal fremme en høy etisk standard, og er ikke et laug eller en losje, understreker Wessel-Aas.

Han forteller at han allerede, etter bare noen uker som leder, er blitt kontaktet av mange medlemmer og andre som har uttrykt forventninger om at Advokatforeningen skal ha en tydelig stemme på profesjonens vegne om advokatetikk.

- Må ikke bli tannløse

Advokatforeningen skal ikke ble en tannløs forening som ikke tør å uttale seg, understreker han.

- Vi må tørre å uttale oss. Men vi må selvfølgelig vokte oss for å konkludere i konkrete saker. Vi er voktere av rettssikkerheten og uskyldspresumsjonen ellers, og det skal vi også være i saker som gjelder advokater. Men så lenge man tar nødvendige forbehold, mener jeg at foreningen skal kunne uttale seg. Samfunnet forøvrig har en berettiget forventning om at en organisasjon som Advokatforeningen uttaler seg, sier han.

- I Rogstad-saken hadde Marius Dietrichson, som leder av Forsvarergruppen, prinsipielt både en rett og en plikt til å uttale seg, understreker han.

For Dietrichson er en situasjon som dette ubehagelig, påpeker han.

- Når forespørsler fra media kommer, vil uttalelser i konkrete saker kunne oppfattes som kritikk av kolleger. Generelt vil det kunne være vanskelig å ordlegge seg. Men jeg mener at man ikke skal fraholde seg fra å uttale seg som forening bare fordi det kan være ubehagelig, eller fordi noen kolleger føler seg tråkket på tærne. Her er det om å gjøre å huske på rolleforståelsen.

- Kan miste legitimitet

Foreningen vil miste sin legitimitet som profesjonsforeningen også utad i samfunnet, om den ikke prøvde å formidle til omverdenen hva som oppfattes som god advokatetikk, og ikke våget å uttale seg om dette i tilknytning til konkrete saker når anledningen tilsier det – igjen med alle nødvendige forbehold, og at de konkrete sakene som omtales, skal avgjøres i de organene som er til for det, sier Wessel-Aas.

- Så er det helt sikkert noen medlemmer som mener at Advokatforeningen først og fremst skal holde seg nøytral og være litt tilbakelent i en del sånne saker, sier Wessel-Aas.

Han minner om at Advokatforeningen selv definerer og «eier» advokatetikken.

- Vi skal selvfølgelig være der for medlemmene når det blåser på dem. Samtidig mener jeg at det ville være helt feil av en profesjonsforening generelt å skulle forholde seg nøytralt til det som skjer der ute, også når det kommer opp saker som ennå ikke er avgjort, men som kan tyde på kritikkverdige forhold i advokatbransjen.

- Da skal ikke Advokatforeningen opptre som en losje som for enhver pris aldri uttaler seg kritisk, eller for enhver pris forsvarer enhver opptreden fra en advokat. Men så skal vi selvsagt overlate å ta stilling og konkludere til de rette organene; enten det er Advokatforeningens disiplinærutvalg, Tilsynsrådet eller domstolene, sier Wessel-Aas.

Men dette betyr ikke at foreningen ikke skal kunne uttale seg om foreningens syn på hva som er en akseptabel måte å drive advokatvirksomhet på, sett fra et profesjonsetisk standpunkt, fremholder han.

- Det må man kunne gjøre, så lenge man tar forbehold om faktum i konkrete saker.

Gerdts: Bør ikke uttale seg om kolleger

Advokat Kim Gerdts.

Advokat Kim Gerdts sier til Advokatbladet at han har fått støtte fra flere medlemmer av Forsvarergruppen etter at han sendte ut e-post til samtlige medlemmer av gruppen mandag ettermiddag der han meddelte at han trakk seg fra styret.

- En del av dem ønsket ikke å ta stilling til selve saken, men de støttet meg på at jeg står frem og sier hva jeg mener, sier Gerdts.

Han mener at tillitsvalgte i Advokatforeningen og Forsvarergruppen ikke bør uttale seg om kolleger i det hele tatt, men forholde seg til at det er andre instanser som skal ta stilling til hva de eventuelt har gjort.

Likevel støtter han uttalelsene Dietrichson ga til mediene i forbindelse med medieomtalen av Tom Hagen og drapssiktelsen mot ham.

- Ifølge Forsvarergruppens vedtekter har leder hjemmel til å uttale seg om straffesaksspørsmål. Hagen-saken er en straffesaksspørsmål, Rogstad-saken er det ikke.

- Da Marius Dietrichson uttalte seg om Tom Hagen-saken, var det helt korrekt. Han advarte mot forhåndsdømming. Men merk deg, den saken var politietterforsket i halvannet år. Og Hagen er siktet for drap. Det er et sterkt grunnlag. I Rogstad-saken så er det eneste han bygger på, noen påstander fra en avis, sier Gerdts.

- Riktig å uttale seg

Forsvarergruppens styre mener at Gerdts henvising til at uttalelsen ligger utenfor vedtektene «i beste fall er et forsøk på å få fokus bort fra det reelle innholdet i saken», skriver styret i brevet som Forsvarergruppen i går sendte ut til sine medlemmer.

Der påpeker styret at Dietrichsons uttalelser faller inn under gruppens vedtekter.

«Artikkelen i VG inneholdt mange alvorlige anklager om Advokatfirmaet Rogstad, langt utenfor kun det organisatoriske, og det er åpenbart at det etter Forsvarergruppens formålsbestemmelse er riktig og nødvendig å uttale seg om det som der fremkom, med det gitte forbehold om at det er korrekt», heter det i brevet.

- Bør ikke gi offisielt syn på konkrete saker

Også trygderettsadvokat Olav Lægreid mener at foreningen ikke bør uttale seg konkret om enkeltsaker som ikke er avgjort, skriver han i et innlegg på Facebook.

«Etter mitt syn er det viktig at toppledelsen i foreningen er sitt ansvar bevisst når det stormer, det vil si at både hovedstyret og generalsekretæren bør legge energi i å formidle på en samlende måte at foreningen ikke har noe offisielt syn på enkeltmedlemmer i saker som ikke er endelig avgjort, og at den (når tiden kommer) heller ikke har noe besyv med å sementere eller hausse opp avgjørelser som allerede har sin legitimitet ved det mandatet rette organer er tildelt.»

«Jeg er dessverre kommet i tvil om toppledelsen er seg tilstrekkelig bevisst hva det krever å samle en bransje, men jeg håper at min bekymring er unødig», skriver Lægreid.

Powered by Labrador CMS