Trond Stang er leder av Etikkutvalget i Advokatforeningen.

Lager egne retningslinjer for advokaters bruk av sosiale medier

- Det er spesielt viktig at taushetsplikten som advokater er underlagt, blir ivaretatt på en fullt ut tilfredsstillende måte, sier leder av Etikkutvalget i Advokatforeningen, Trond Stang.

Publisert

Både Advokatsamfundet i Sverige og International Bar Association (IBA) har utviklet retningslinjer for advokaters bruk av sosiale medier. Mens Sverige lagde sine i 2015, skrev IBA sin veiledning i 2014.

Begges hovedbudskap kan kort oppsummeres slik: Ha alltid de advokatetiske retningslinjene i bakhodet, og vern om klientens interesser.

Nå følger også Advokatforeningen her hjemme etter. Foreningens etikkutvalg har laget et forslag til retningslinjer som straks sendes på internhøring blant foreningens kretser.

- Når Advokatforeningen og vi i Etikkutvalget har kommet til at våre medlemmer bør få noen retningslinjer, har det særlig sammenheng med at grensene mellom private ytringer og ytringer som advokat er flytende og kan være vanskelig for publikum å se til enhver tid, sier Etikkutvalgets leder, Trond Stang.

Hele forslaget finner du nederst i saken!

Taushetsplikt og omdømme vs. ytringsfrihet

Stang sier en advokats ytringer vil være omfattet av Regler for god advokatskikk. Dermed har det en side både til advokatstandens anseelse og til advokaters taushetsplikt når det gjelder klientrelatert informasjon.

Utvalgslederen mener det er spesielt viktig at advokater er bevisste på betydningen av at taushetsplikten som advokater er underlagt, blir ivaretatt på en fullt ut tilfredsstillende måte - også i sosiale medier.

- Dette er helt avgjørende for samfunnets tillit til advokatstanden. Videre bør advokater være oppmerksomme på at ytringer kan oppfattes som advokatrådgivning og brukes i en kontekst som ikke var tiltenkt fra advokatens side. Det er også viktig at advokater har omtanke for advokatstandens omdømme når de ytrer seg i sosiale medier om forhold relatert til deres virksomhet som advokat, sier Stang.

- Jeg vil understreke at disse forhold må veies mot den ytringsfrihet også advokater selvsagt har, og at det er viktig at advokater deltar i rettspolitisk debatt og annen samfunnsrelatert meningsutveksling på nettet.

Forslag til retningslinjer for advokaters bruk av sosiale medier

1. Generelt

Sosiale medier kan være et godt verktøy for advokater, både i rettspolitisk debatt, for å eksponere uheldige sider av rettssystemet, for å skape gode nettverk og i markedsføring. Disse retningslinjene tar sikte på å bidra til at advokater bruker sosiale medier på en etisk god og forsvarlig måte.

2. Uavhengighet

Vær bevisst på dine relasjoner i sosiale medier. Synlige tilknytninger til klienter, dommere og andre advokater kan påvirke hvorvidt du blir oppfattet som uavhengig. Kommentarer og «poster» i sosiale medier bør reflektere den samme uavhengighet som du har i ditt virke som advokat.

3. Integritet

Advokater forventes å bevare sin profesjonelle integritet i alle forhold, inkludert i sin aktivitet på sosiale medier. Tenk over hvilken virkning din bruk av sosiale medier kan ha på ditt omdømme som advokat. Husk at det som først er lagt ut på nett spres fort og kan bli svært vanskelig å fjerne i ettertid. Også innhold som opprinnelig ble lagt ut i en privat sammenheng kan skade ditt renommé som advokat.

Selv om advokaten opptrer som privatperson, er det viktig å være oppmerksom på at ytringer og aktivitet kan påvirke publikums tillit til advokatstanden, og derfor også kan ramme dine kolleger.

4. Ansvarlighet

Husk at det du som advokat uttaler i sosiale medier kan bli ansett som juridiske råd, og at du ikke vet hvem mottageren av ditt budskap er. Vær oppmerksom på at dine handlinger på nett i enkelte sammenhenger kan bli knyttet til deg som advokat og til dine klienter, selv om du har ment å uttale seg som privatperson.

5. Taushetsplikt og fortrolighet

Det er viktig at publikum har tillit til at advokater kan betros privat og konfidensiell informasjon. Klientinformasjon eller annen konfidensiell informasjon må ikke deles i sosiale medier med mindre det er helt avklart at det ikke vil utgjøre et brudd på taushetsplikten eller andre etiske regler. Opptre respektfullt og diskret, også på nett.

6. Beskytt ditt privatliv

Husk at du aldri er garantert at privat innhold som er lagt ut på nett forblir privat. Gjennomgå regelmessig de sosiale medier du benytter og fjern upassende innhold. Husk at en motpart kan benytte offentlig tilgjengelig informasjon om deg. Gjør bevisst bruk av innstillinger (privacy settings) i de ulike sosiale medier for å beskytte ditt privatliv.

7. Advokatfirmaers bruk av sosiale medier

Advokatfirmaer som benytter sosiale medier bør påse at firmaets bruk av mediene er i tråd med disse retningslinjer.

Powered by Labrador CMS