Fra v. assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, advokatene Johnny Veum og Paal-Henrich Berle, etterforskningsleder Helle Gulseth, advokatene Ellen Eikseth Mjøs, Aashild Nyeng Wisth og Åse Berit H. Berger, sjef for Spesialenheten Terje Nybøe og advokat Andre L. van der Eynden.

Advokater skal få mer synlige roller i Spesialenheten

Seks eksterne advokater er knyttet til Spesialenheten for politisaker. Nå skal advokatene bli sterkere involvert i arbeidet og vises frem utad i større grad, forteller sjef Terje Nybøe.

Publisert

– Et mål er at advokatene skal bli mer synlige ved flere av våre avgjørelser. Dette er viktig for å øke publikums tillit til enhetens uavhengighet og legitimietet, sier Terje Nybøe, som er sjef for enheten.

Da Spesialenheten ble opprettet, var 23 advokater knyttet til den. Antallet er senere redusert, og tallet er nå seks.

6 advokater med verv fra 1.1.2022

 • Andre Lillehovde van der Eynden fra Campbell & Co på Hamar.
 • Åse Berit Høistad Berger fra Advokatene på Lilletorget på Lillehammer.
 • Aashild Nyeng Wisth fra Bjerkan Stav i Trondheim.
 • Johnny Veum fra Andenæs Aaløkken Veum i Oslo.
 • Paal-Henrich Berle fra DalheimRasmussen i Bergen.
 • Mats Stenmark, Fend Advokatfirma, Oslo

– Tallet er tilpasset arbeidsmengden, og for at advokatene rent praktisk skal få en større mengde saker å jobbe med, sier Nybøe.

I november var de seks advokatene samlet til seminar ved Spesialenhetens lokaler i Oslo.

– Dere bidrar med et blikk utenfra, noe som er utrolig viktig for oss. Vi ønsker å knytte dere tettere til flere av sakene, og gjerne ha dere med i vurderingene fra start. Kanskje dere skal ta på dere den ekstra kritiske hatten, sa Nybøe i sin innledning til advokatene.

Lite synlige utad

– Få vet at dere har vært involvert i vedtakene, men når man ser sakens dokumenter, ser man at advokater har skrevet innstillingen til sjefsnivået. Men navnet som kommer frem, tilhører den interne, juridiske rådgiveren. Kanskje det heller skal stå i vedtaket at det er advokat Johnny Veum, for eksempel, som har gjort vurderingen. Det er en utvikling jeg kunne tenke meg å gå i retning av, sa Nybøe.

Før Spesialenheten ble omorganisert den 1. november i år, ble kontorene i Bergen og Trondheim ledet av advokater på verv, henholdsvis Ellen Eikeseth Mjøs og Halvor Hjelm-Hansen.

- Disse har bidratt til å synliggjøre advokatene på en utmerket måte. Nå er disse kontorene ikke lenger selvstendige avdelinger, men inngår i en felles etterforskingsavdeling under én ledelse. I denne situasjonen er det særlig viktig å opprettholde og videreutvikle advokatenes rolle og synlighet, sier Nybøe.

Får kritikk fra ulikt hold

Han har i et drøyt år ledet Spesialenheten, og har tidligere vært førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, politimester i Asker og Bærum og også operativ politimann, blant annet i Beredskapstroppen.

– Mange av sakene våre fører til kritikk fra ulikt hold. Da vi etterforsket skyteepisoden på Torshov i fjor, der en mann stjal en ambulanse og politiet skjøt tjue skudd mot føreren og ambulansen, så ringte NRK til meg og spurte om vi var kompetente til å etterforske denne type saker, og om det var greit at en med min bakgrunn skulle etterforske politiets handlemåte. Jeg svarte at vi var det, men vi må alltid være bevisste på den iboende kritikken som finnes mot denne type organer, sier Nybøe.

Enhetens hovedfunksjon er å bidra til å opprettholde høy tillit i befolkningen til politiet og påtalemyndighet, understreker han.

– Vi ønsker stor grad av åpenhet, og publiserer sammendrag av alle våre avgjørelser på vår hjemmeside, og legges ut anonymiserte vedtak.

Porteføljen utvidet

Spesialenheten etterforsker alle påstander om straffbare handlinger som skal være begått i tjenesten av politiet eller påtalemyndigheten. Tidligere handlet sakene mest om overdreven maktbruk, men nå er porteføljen mye større.

– Nå er vi innom nesten alle typer lovbrudd-kategorier, ikke minst seksuallovbrudd, som vi har hatt mange saker om.

Enheten etterforsker også alle saker – uavhengig av mistanke om straffbart forhold eller ikke – der noen omkommer eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse.

Advokatene som nå er tilknyttet enheten ble valgt ut etter en søknadsrunde i sommer. Interessen for vervene var stor, vi hadde 38 søkere, forteller Nybøe.

– Advokater bidrar ofte med et annet syn på sakene enn enhetens interne jurister, noe vi virkelig verdsetter, sa Terje Nybøe på seminaret.

Spennende for advokatene

Advokatene Paal-Henrich Berle og Ellen Eikeseth Mjøs fra Bergen har hatt verv i Spesialenheten i Vest-Norge i flere omganger.

– Vi er blikket utenfra og et korrektiv, og kobles på tidlig i etterforskningen. Vi er diskusjonspartnere underveis, og hjelper med å skjære sakene til.

For advokatene er arbeidet til tider veldig interessant, forteller Berle.

– Vi er innom mange områder som er ukjente for oss. For eksempel ble vi involvert da Kystvakten tok to spanske trålere i arrest og tauet dem inn til Tromsø. Det spanske rederiet anmeldte Kystvakten til Spesialenheten i egenskap av at Kystvakten utøvde politimyndighet. Dette var et spennende oppdrag for oss.

Han er også leder av Kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus, sitter i Helsedirektoratets ressursgruppe for Kontrollkommisjonen, og er medlem av Statens helsepersonellnemnd.

– Jeg nevner dette fordi det henger sammen med hva jeg som uavhengig advokat kan bidra med av perspektiver inn i Spesialenheten. Vi har jo hatt en rekke hendelser der politiet har agert med tragisk utfall overfor psykisk syke personer, sier Berle.

God læringskultur

Han opplever at politiet har en god læringskultur, og at de tar debatter etter innspill fra Spesialenheten.

Ellen Eikeseth Mjøs er fast bistandsadvokat og fast forsvarer i Hordaland tingrett og Gulating, og avslutter sitt verv i Spesialenheten ved nyttår.

– Som strafferettsadvokat har jeg sett politiets maktbruk. Å ha den erfaringen med seg er nyttig i mitt arbeid for Spesialenheten, sier hun.

Oppgavene for enheten er engasjerende og gir ny juridisk kunnskap, sier Mjøs.

– Å vokte at de som har makt ikke misbruker makten sin, er et viktig samfunnsoppdrag.

Spesialenheten for politisaker

 • Opprettet i 2005 og erstattet SEFO, eller de såkalte særskilte etterforskningsorganene, som bestod av tolv organer.
 • De regionale SEFO-organene bestod av en dommer, en advokat og en politietterforsker, og ble blant annet kritisert for å være «bukken som passet havresekken».
 • Spesialenheten er uavhengig av politiet, og underlagt to instanser: Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (administrativt) og Riksadvokaten (faglig).
 • Hovedkontoret er på Hamar, der sjef, juridiske rådgivere, administrativ stab og felles saksmottak er lokalisert.
 • Enheten har etter omorganisering 1. november i år én etterforskingsavdeling med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.
Powered by Labrador CMS