Saken skal i neste uke behandles i Oslo tingrett.

Advokat mener han er aldersdiskriminert - går til sak for å få tilbake advokatbevillingen

Advokaten har i årenes løp fått sju advarsler fra tilsynsmyndighetene, og mistet bevillingen tre ganger. Han er også tidligere straffedømt for brudd på moms-regelverket.

Publisert

En eldre advokat som har drevet advokatpraksis i 41 år har tatt ut søksmål mot Advokatbevillingsnemnden for å få tilbake bevillingen.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett viser advokaten til at han fremsetter krav om brudd på likestillingsloven § 6 om diskriminering som følge av alder.

«Alder har betydning ved at det i løpet av 41 år oppstår for en advokat flere mulige forsinkelser enn for en advokat som har praktisert i tre eller ni år», heter det i stevningen.

Advokaten mistet bevillingen i 2019, og hans søknad om ny bevilling ble avslått i august i år.

Han viser til at han «siden 1981 har drevet advokatvirksomhet, og at han i likhet med noen andre advokater er blitt ilagt advarsler for oversittelse av frist for innlevering av regnskap med revisorerklæring».

- For streng praksis

Advokaten viser også til at det i forarbeidene til advokatloven - NOU 2015: 3 - uttrykkes at «selve praksisen med å kalle tilbake advokatbevilling for fristoversittelse synes å være noe for streng, og at det ville kunne være tilstrekkelig med andre sanksjoner, som for eksempel bøter».

Han viser til at advarslene som Tilsynsrådet har ilagt ham er brakt i orden, men uten at bevillingen er tilbakelevert.

Advokaten, som er selvprosederende, krever vedtaket om å nekte ham bevilling kjent ugyldig, en erstatning på 200.000 kroner, og en oppreisning begrenset oppad til 175.000 kroner.

- Svak økonomi

I sluttinnlegget fra Regjeringsadvokaten ved prosessfullmektig Magnus-Johan Færø heter det at advokaten har hatt svak økonomi og mangelfull økonomistyring i lang tid.

Tilsynsrådet har behandlet en rekke saker knyttet til saksøkers advokatvirksomhet, og hans bevilling er tilbakekalt først i 1994, deretter i 2003 og deretter i 2019.

Videre fikk advokaten advarsel fra Tilsynsrådet både i 1999, 2001, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2019, ifølge sluttinnlegget.

«Eit gjennomgåande grunnlag for reaksjonane har vore diverse lovbrot knytt til advokatverksemda hans, at han gjentatte gonger har forsømt sine plikter overfor Tilsynsrådet (...).»

- Ikke nødvendig tillit

Det vises også til at advokaten er slått personlig konkurs tre ganger, og at også advokatfirmaet gikk konkurs.

Saksøker er uskikket til å drive advokatvirksomhet og har ikke den nødvendig tillit, anfører Advokatbevillingsnemnden.

Nemnden avviser at advokaten er diskriminert på grunn av alder.

«Det er ikkje grunnlag for påstanden om at vedtaket byggjer på ulovleg aldersdiskriminering. Tilsynsrådet har ikkje lagt vekt på (advokatens navn) sin alder i avslagsvedtaket.»

Staten mener at det ikke er grunnlag hverken for erstatning eller oppreisning, og krever også saksomkostninger.

Saken behandles i Oslo tingrett mandag 5. desember.

Powered by Labrador CMS